Keresés

Közigazgatási Kollégium határozatai

Ha az adóhatóságnak az Itv. 59. § (1) bekezdés b) pontja szerinti értéket kell megállapítania, az e körben kifejtett jogi álláspontjával összhangban kell eljárnia az ingatlan forgalmi értékének meghatározásakor is [1990. évi XCIII. törvény (Itv.) 59. § (1b) bek., 72. § (4) bek., 91. § (1) bek.; 2017. évi törvény (Art.) 6. § (3) bek., 59. § (1) bek.].

A felülvizsgálat alapjául szolgáló tényállás

2022/09. szám

„Az állam környezetszennyezés miatti felelősségét nem kizárólag aktív magatartás alapozhatja meg, mivel a környezetet veszélyeztető magatartás tevékenység vagy mulasztás formájában is megvalósulhat.” [2016. évi CXXX. törvény (Pp.) 427. §, 428. §].

Az ügy alapjául szolgáló tényállás

2022/09. szám

A gyülekezési szabadság a gyülekezés helyszínéül szolgáló terület megválasztására is kiterjed. Ha külső szemlélő számára nem azonosítható a sátrakban vagy lakókocsikban zajló véleménynyilvánítás, felveti annak vizsgálatát, hogy ebben az esetben a nyilvános jelleg mint a gyűlés fogalmának tartalmi követelménye megvalósul-e. Ezek a felépítmények a gyülekezési jog gyakorlásának sem nélkülözhetetlen, sem pedig rendszerinti kellékei. Azok használatának időbeli korlátozása, a békés gyülekezéshez való jog lényeges tartalmát nem érinti, a korlátozás nem aránytalan [2018. évi LV.

2022/09. szám

A Tvtv.-ben főszabályként rögzített azon elvet, hogy a 75. § (5) bekezdése szerint a kártalanítási igény jogalapjáról és mértékéről természetvédelmi hatóságnak kell döntenie, a másodfokú eljárásra is vonatkoztatni kell még akkor is, ha a jogalkotó a másodfokon eljáró szervet külön nem nevesíti [86/2019. (IV. 23.) Korm. rendelet (Korm.r.1.) 2. § (1) bek., 44/A. § (1) bek.; 71/2015. (III. 30.) Korm. rendelet (Korm.r.2.) 8/A. § (1) bek., 13. § (1) bek.; 1996. évi LIII. törvény (Tvtv.) 75. § (2) bek.].

2022/09. szám

A hulladéklerakási járulék az Art. rendelkezései értelmében nem minősül adónak, ezért a hulladékgazdálkodási járulékkal összefüggő kötelezettségek nem adókötelezettségek.

2022/09. szám

Amennyiben a lakásépítési kedvezménnyel megvalósított ingatlan nem a támogatott személy és vele együtt költözők lakóhelyéül szolgál, és az ezzel összefüggő jogsértés folyamatos, a támogatási feltétel teljesítéséhez kötött visszaigénylési jog érvényesítésének kezdő időpontja az ottlakási kötelezettség tíz éves időtartamának végéhez kötődik.

2022/09. szám

Az adóigazgatási eljárásban az új tények előterjeszthetőségére vonatkozó korlátozás nem tartozik a bírósági jogorvoslat során hivatalból figyelembe vehető szabályok közé [2000. évi C. törvény (Sztv.) 52. §; 2017. évi I. törvény (Kp.) 78. §, 85. §; 2017. évi CLI. törvény (Air.) 124. §, 127. §].

A felülvizsgálat alapjául szolgáló tényállás

2022/09. szám

Az absztrakt normakontroll eljárásban a Kúria csak hatályos önkormányzati rendeletet vizsgálhat. Amennyiben absztrakt normakontroll eljárásban az eljárás megindítását követően az önkormányzat hatályon kívül helyezi az önkormányzati rendeletet vagy a támadott rendelkezést, úgy az eljárást a Kp. 140. § (1) bekezdése alapján a 139. § (1) bekezdése folytán alkalmazandó, 81. § (1) bekezdés g) pontja szerint meg kell szüntetni [2017. évi I. törvény (Kp.) 81. § (1) bek. g) pont, 144. §].

Az indítvány alapjául szolgáló tényállás

2022/08. szám

A jogutódlás megállapításának elmaradása, az alperes személyének meghatározása lényeges eljárási jogszabálysértés, amely a jogerős ítélet hatályon kívül helyezését eredményezi [1952. évi III. törvény (régi Pp.) 61. §, 62. §, 63. §, 64. §, 65. §, 324. § (1) bek., 327. § (2) bek., 328. § (1) bek.].

A felülvizsgálat alapjául szolgáló tényállás

2022/08. szám

Az anyagi jogerőhatás miatt az alapítélet a megismételt eljárásban köti az alperest, vagyis, ha el kívánja kerülni, hogy semmis döntést hozzon, elengedhetetlen az abban megfogalmazott iránymutatást követnie. Az alperest új eljárásra kötelező jogerős alapítéletben szereplő iránymutatás tartalma és jogszerűsége az új eljárásban hozott döntés elleni közigazgatási pernek nem tárgya [2015. évi CXLIII. törvény (Kbt.) 19. § (2), (3) bek.; 2016. évi CL. törvény (Ákr.) 123. § (1) bek. f) pont; 2017. évi I. törvény (Kp.) 85. § (3) bek., 97. § (4) bek.].

2022/08. szám

Oldalak