Keresés

Közigazgatási Kollégium határozatai

Önmagában a telekadóztatásra vonatkozó joggyakorlat ismertetése nem felel meg az önkormányzati rendelet más jogszabályba ütközését állító indítvánnyal szemben támasztott törvényi követelményeknek. Az indítványban meg kell jelölni, hogy az alkalmazandó önkormányzati rendelet valamely rendelkezése mely más jogszabályba ütközik, mi ennek az indoka, és melyek az azt alátámasztó bizonyítékok [2017. évi I. törvény (Kp.) 37. § (1) bek. f), 140. § (1) bek., 130. § (2) c), d)].

Az indítvány alapjául szolgáló tényállás

2023/01. szám

I. Az Mmtv.-nek – az Alkotmánybíróság 21/2018. (XI. 14.) AB határozata alapján – 2021. július 1-jétől hatályos, 33/B. §-ával bevezetett rendelkezései nem korlátozzák azon személyek rokkantsági ellátás iránti igényérvényesítését, akik az őket az Mmtv. 33/A. § (1) bekezdés a) pontja alapján megillető ellátás összegét a folyamatban lévő hatósági és peres eljárásokban a tényleges egészségi állapotuk alapján kérik meghatározni.

2023/01. szám

A földforgalmi törvény szerinti volt haszonbérlői minőségre és az ebből eredő előhaszonbérleti jogra akkor is alappal lehet hivatkozni, ha a bérleti jogviszony a jogosult önhibáján kívüli okból szakadt meg [2013. évi CXXII. törvény (Földforgalmi tv.) 46. § (1) bek., 47. § (1) bek.].

A felülvizsgálat alapjául szolgáló tényállás

2023/01. szám

A halgazdálkodásra jogosultak nyilvántartásából való törlés jogszerűségének megállapításakor nem mellőzhető a felek által megkötött és a bejegyzés alapjául szolgáló megállapodás vizsgálata és helytálló értelmezése [2013. évi CII. törvény (Hhvtv.) 33. § (1) bek., 24. § (6) bek., 74. § (4) bek.].

A felülvizsgálat alapját képező tényállás

2023/01. szám

A Gytv. 14. §-ában foglalt megtiltási kötelezettség a nemzetiszocialista vagy kommunista diktatúra által elkövetett embertelen bűnök tényét tagadó, kétségbe vonó, azokat jelentéktelen színben feltüntető vagy azokat igazolni törekvő (tiltott célú) gyűlést kivonja az Alaptörvény VIII. cikk (1) bekezdésében biztosított alapjog védelmi köréből. A gyülekezési hatóságnak azt kell vizsgálnia, hogy a Gytv. 14. § a) és b) pontjában írt megtiltási feltételek fennállnak-e [2018. évi LV. törvény (Gytv.) 14. §; 2016. évi CL. törvény (Ákr.) 52. § (3) bek.].

2023/01. szám

A termőföld megőrzése jelentős nemzetgazdasági érdek. A Tfvt. 15/B. § (7) bekezdésében szabályozott földvédelmi járulék visszatérítésének a célja, hogy érdekeltté tegye az engedély jogosultját, a tájrendezés minél jobb minőségben való elvégzésében [2007. évi CXXIX. törvény (Tfvt.) 15/B. §, 2011. évi CDXXV. törvény (Alaptörvény) 28. Cikk].

A felülvizsgálat alapjául szolgáló tényállás

2023/01. szám

Az Ákr. 103. § (4) bekezdésének szempontjából a földvédelmi járulék „a jogszerű állapot helyreállítása” körébe tartozik, a földvédelmi bírság pedig a szankciók, vagyis „egyéb jogkövetkezmények” körébe sorolandó. Az Ákr. szerinti ügyintézési határidő eljárásjogi határidő, míg a Tfvt. 24. § (3a) bekezdése szerinti termőföldvédelmi bírság kiszabására nyitva álló határidők anyagi jogi határidők [2007. évi CXXIX. törvény (Tfvt.) 21. §, 23. §; 2016. évi CL. törvény (Ákr.) 103. § (4) bek.].

A felülvizsgálat alapjául szolgáló tényállás

2023/01. szám

A dologösszesség egybefoglalt vételáron történő értékesítésére kötött adásvételi szerződés alperes általi jóváhagyása során, az adásvételi szerződés jogszerűségének vizsgálata körében, külterületen, Mezőgazdasági Általános Tanyás (MÁT) építési övezetben lévő atipikus társasházi lakás vonatkozásában nem az ingatlan-nyilvántartási megnevezésnek, hanem a tényleges betöltött funkciónak van jelentősége.

2023/01. szám

A vámérték Vámkódex 30. cikk (2) bekezdése a) és b) pontjának megfelelő kidolgozásánál a nemzeti adatbázist kell figyelembe venni.
Ugyanazon ügyfél Magyarországra vagy tagállamba irányuló más behozatalai alkalmával bejelentett vámérték a vámhatóság akkor zárhatja ki az értékelésből, ha határidőn belül és az előírt eljárás szerint előzetesen kétségbe vonja.

2023/01. szám

A településrendezési terv elfogadásakor a jogszabályi követelmények érvényesülését biztosító záró szakmai véleményt figyelembe kell venni. A záró szakmai vélemény figyelmen kívül hagyása az így elfogadott építési szabályzat törvényellenességét eredményezi, ami az Önkormányzati Tanács előtti eljárásban a rendelet megsemmisítésével jár [1997. évi LXXVIII. törvény (Étv.) 8. § (2d) bek.].

Az indítvány alapjául szolgáló tényállás

2022/12. szám

Oldalak