Keresés

Polgári Kollégium Polgári Szakág határozatai

A vértranszfúzió során Hepatitis C vírussal fertőződött személy kártalanítása nem zárja ki azt, hogy halála esetén az általa eltartott hozzátartozói is kártalanításban részesüljenek [1972. évi II. törvény (régi Eütv.) 58. § (3) bek.].

A felülvizsgálat alapjául szolgáló tényállás

2023/04. szám

A jogorvoslati határidő ügyvéd általi elmulasztása esetén a sérelemdíj mértékénél irányadó szempontok közül kiemelt jelentősége van a jogsértés súlyának és a felróhatóság mértékének, azonban a károsultat ért nem vagyoni hátrányok körében nem lehet értékelni azt a nem vizsgálható és emiatt meg sem határozható tényezőt, hogy a károsultnak milyen összegű vagyoni hátránya keletkezett a le nem folytatott perorvoslati eljárással összefüggésben [2013. évi V. törvény (Ptk.) 2:52 §].

A felülvizsgálat alapjául szolgáló tényállás

2023/04. szám

A házastársi közös vagyon a házastársakat osztatlanul, egyenlő arányban illeti meg, függetlenül attól, hogy a vagyonszaporulat létrehozásában csak az egyik vagy mindkét házastárs vett részt, vagy milyen arányú volt a részvételük. Ettől a bíróság kizárólag a méltányosságra hivatkozással térhet el [2013. évi V. törvény (Ptk.) 4:4. §, 4:34. §, 4:37. § (1) bek.].

A felülvizsgálat alapjául szolgáló tényállás

2023/04. szám

A felülvizsgálat engedélyezése iránti kérelemnek nélkülözhetetlen tartalmi eleme a jogértelmezést igénylő „elvi jelentőségű jogkérdés” megfogalmazása. A felülvizsgálat engedélyezése körében elvi jelentőségű jogkérdésnek az a jogkérdés minősül, amely egy jogszabály rendelkezésének értelmezésével, az alkalmazandó norma alapvető tartalmával és az ahhoz kapcsolódó esetleges jogkövetkezményekkel függ össze. Ehhez képest ténykérdés, illetve szerződésértelmezési kérdés a felülvizsgálat engedélyezését nem alapozza meg [2016. évi CXXX. törvény (Pp.) 408. § (1) bek., 409.

2023/03. szám

Ha a fellebbezés a valódi tárgyi keresethalmazatban előterjesztett két kereset közül csak az egyik elbírálását tartalmazó részében támadja az elsőfokú bíróság ítéletét, akkor a másik keresetet elbíráló rész nem támadható csatlakozó fellebbezéssel [2016. évi CXXX. törvény (Pp.) 358. § (5) bek., 372. § (1) bek., 372. § (3) bek.].

2023/03. szám

A jogerős ítélet hatályon kívül helyezésére okot adó lényeges eljárási szabálysértésnek minősül, ha a másodfokú bíróság az eljárása során nem biztosítja a peres felek tárgyaláshoz való jogát [2016. évi CXXX. törvény (Pp.) 377. § (1) bek., 378. § (2) bek.].

A felülvizsgálat alapjául szolgáló tényállás

2023/03. szám

A társasházakról szóló 2003. évi CXXXIII. törvény (Tht.) 24. § (1) bekezdése nem tiltja a tulajdonostársak olyan megállapodását (alapító okirat) vagy határozatát (SZMSZ), amely a korábbi tulajdonos által felhalmozott közös költség hátralék megfizetésére a hátralékos tulajdonos és jogutóda egyetemleges helytállását írja elő [a társasházakról szóló 2003. évi CXXXIII. törvény (Tht.) 13. § (2) bek. b) pont; 24. § (1) bek.; 46. § (2) bek.].

A felülvizsgálat alapjául szolgáló tényállás

2023/03. szám

Az útszolgalom elbirtoklását megalapozza az a körülmény is, ha a szolgalom elbirtoklására hivatkozó fél mellett az ingatlana rendeltetéséből és tényleges használatából adódóan a perrel érintett útvonalon az elbirtoklás időtartama alatt az ingatlanon elérhető szolgáltatást – ebben az ügyben a benzinkutat – igénybe vevők (gépjárművekkel és egyéb szállító járművekkel stb.) is átjártak [Polgári Törvénykönyvről szóló 1959. évi IV. törvény (régi Ptk.) 166. § (1) bekezdés, 166. § (1) bek., 168. § (2) bekezdés].

2023/03. szám

A jogosult irányában egyetemleges fizetésre kötelező vámhatósági (hatósági) határozat az egymáshoz képest mellérendelt pozícióban lévő adóstársak egymás közötti relációjában – az egyetemlegesség fogalmából, lényegéből fakadóan – polgári (kötelmi) jogi jogviszonyt keletkeztet.

2023/03. szám

Az érintett természetes személy teljes nevét tartalmazó, saját használatú e-mail címe személyes adatnak minősül. A személyes adat jogellenes kezelése önmagában, egyéb tényállási elem hiányában azonban nem valósítja meg automatikusan a személyes adatok védelméhez fűződő személyiségi jog megsértését [2011. évi CXII. tv. (Infotv.) 3. §; 2013. évi V. törvény (Ptk.) 2:42. § (1) bek., 2:43. § e) pont; az Európai Parlament és a Tanács 2016. április 27-i (EU) 2016/679 Rendelete (GDPR) 4. Cikk 1–2., 6. Cikk].

2023/03. szám