Keresés

Polgári Kollégium Munkaügyi Szakág határozatai

A munkaviszony jogellenes megszüntetésének jogkövetkezményeként kártérítés jogcímén járó elmaradt jövedelem iránti keresetét a munkavállaló felperes az elsőfokú tárgyalás berekesztését követően kizárólag a fellebbezésében emelheti fel, vagyis csak akkor, ha az elsőfokú határozatnak van olyan rendelkezése, amelynek megváltoztatását kívánja [a polgári perrendtartásról szóló 2016. évi CXXX. törvény (Pp.) 521. § (2) bek.].

A tényállás

2022/10. szám

A kulturális intézményben foglalkoztatott közalkalmazott jogviszonya a törvény erejénél fogva 2020. november 1-jei hatállyal az Mt. szerinti munkaviszonnyá alakult át. Munkaszerződés hiányában a közalkalmazott jogviszonya megszűnt, és a közalkalmazottat végkielégítés illeti meg [a kulturális intézményekben foglalkoztatottak jogviszonyának átalakulásáról, valamint egyes kulturális tárgyú törvények módosításáról szóló 2020. évi XXXII. törvény (Átalakulási tv.) 1. § (2) bek., 2. § (5) bek. c) pont].

A tényállás

2022/10. szám

A foglalkoztatási kötelezettséget ellehetetlenítő elháríthatatlan külső ok fennállása a munkaviszony esetén mindaddig nem értelmezhető, ameddig van olyan munkaköri feladat, amelynek az ellátására a munkavállalónak a megváltozott körülmények mellett is lehetősége van [a munka törvénykönyvéről szóló 2012. évi I. törvény (Mt.) 146. § (1) bek.].

A tényállás

[1] Az alperes a kézilabda sportágban, látványcsapatsportban működő, az Országos Sportági Szövetség által kiírt versenyrendszerben szereplő sportszervezet.

2022/10. szám

A munkaszerződésben rögzített állandó munkavégzési helytől a munkavállaló hozzájárulása nélkül nem lehet véglegesen eltérni. A munkaszerződés nem minősül munkaviszonyra vonatkozó szabálynak, ezért nem minősülhet ráutaló magatartásnak a munkaszerződéstől eltérő munkahelyen történő munkavégzésre vonatkozó utasítás megtagadásának elmaradása [a munka törvénykönyvéről szóló 2012. évi I. törvény (Mt.) 13. §, 54. § (2) bek., 58. §].

A felülvizsgálat alapjául szolgáló tényállás

2022/09. szám

Ha a munkabalesetet a munkáltató ellenőrzési körén kívül eső körülmény okozta, a munkáltató kártérítési felelősség alóli kimentéséhez további együttes törvényi feltételek bizonyítása szükséges [a munka törvénykönyvéről szóló 2012. évi I. törvény (Mt.) 166. § (2) bek.].

A tényállás

[1] A felperes helyettesítés céljából határozott időre, 2015. június 2-től 2020. november 7-ig szociális gondozó munkakörben állt közalkalmazotti jogviszonyban az alperesnél.

2022/09. szám

I. A közalkalmazotti jogviszonyban álló tanár óraszámának csökkentése olyan kinevezésmódosításnak minősül, amely ellen, ha arra egyoldalúan került sor, ezen a jogalapon a munkáltatói jognyilatkozat közlésétől számított harminc napon belül kell előterjeszteni a keresetlevelet. A bírósághoz fordulás végső határideje – helytelen jogorvoslati kioktatás esetén is – hat hónap [a munka törvénykönyvéről szóló 2012. évi I. törvény (Mt.) 58. §, 287. § (1) bek. a) pont, 22. § (5) bek.].

2022/09. szám

Ha a munkáltató bizonyítja, hogy a kárt kizárólag a munkavállaló elháríthatatlan magatartása okozta, mentesül az ellenőrzési körébe eső munkabalesetért fennálló felelősség alól [a munka törvénykönyvről szóló 2012. évi I. törvény (Mt.) 166. § (2) bek. b) pont].
 
A felülvizsgálat alapjául szolgáló tényállás
[1] A mestervizsgával rendelkező, autószerelő végzettségű felperes 2013. október 28-án létesített munkaviszonyt az alperessel tehergépkocsivezető munkakörre.

2022/08. szám

A munkáltató azon eljárása, hogy a Budapesttől 400 kilométeres távolságra lakó, 62 éves, hosszabb ideje fizetés nélküli szabadságon levő (ideiglenesen erre az életformára berendezkedő) felperest nagyon rövid határidő biztosítása mellett kívánta a megállapodáson alapuló fizetés nélküli szabadságról egyoldalúan visszahívni, a felperes munkahelytől távol maradó magatartása mellett sem alapozhatja meg a rendkívüli felmentést [a munka törvénykönyvéről szóló 2012. évi I. törvény (Mt.) 123. § (5) bek. b) pont; a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény (Kjt.) 33/A.

2022/08. szám

A munkavállaló azonnali hatályú felmondásához kapcsolódó juttatások önkéntes munkáltatói teljesítése nem zárja ki a jogellenes munkaviszony megszüntetés jogkövetkezményének utóbb, perben történő érvényesítését és a már kifizetett összeg visszakövetelését [a munka törvénykönyvéről szóló 2012. évi I. törvény (Mt.) 78. § (1) bek., (3) bek., 287. § (2) bek. b) pont].

A felülvizsgálat alapjául szolgáló tényállás

2022/08. szám

Ha a munkáltató egyoldalú, érvényes és hatályosult jognyilatkozatában végkielégítés fizetésére vállalt kötelezettséget, a már kifizetett összeg visszafizetésére a munkavállaló nem kötelezhető arra hivatkozva, hogy végkielégítés fizetésének nem volt jogalapja [a munka törvénykönyvéről szóló 2012. évi I. törvény (Mt.) 15. § (4) bek., 24. § (1) bek., 28. §].

2022/07. szám

Oldalak