Keresés

Közigazgatási Kollégium határozatai

Ha a kérelem tartalma és az ahhoz csatolt bizonyítékok alapján egyértelműen megállapítható, hogy a kérelmezőt ért hátrány nem a védett tulajdonságával van okozati összefüggésben, az alperesnek az Ebktv. 19. § (2) bekezdésében foglalt bizonyítási szabályt nem kell alkalmaznia [2016. évi CL. törvény (Ákr.) 2. §, 3. §, 4. §, 62. §; 2003. évi CXXV. törvény (Ebktv.) 8. § j) pont, 19. § (1), (2) bek.].

2022/07. szám

Bíróság kijelölése. Szerződésen alapuló szociális ellátás esetén a szociális intézmény térítési díjának módosítása tekintetében a törvényszék mint polgári bíróság rendelkezik hatáskörrel [2017. évi I. törvény (Kp.) 15. § (4) bek.; 1999. évi III. törvény (Szt.) 115. § (4) bek.; 2016. évi CXXX. törvény (Pp.) 20. §].

2022/02. szám

Az Ebktv. 19. § (1) bekezdés a) és b) pontjában foglaltak, vagyis a védett tulajdonság és a hátrány valószínűsítése esetén a másik félnek azt kell bizonyítania, hogy a jogsérelmet szenvedett fél által valószínűsített körülmények nem álltak fenn, vagy az egyenlő bánásmód követelményét megtartotta, illetve az adott jogviszony tekintetében nem volt köteles megtartani. Ha a sérelmet szenvedett ilyen védett tulajdonságot és hátrányt valószínűsít, a bizonyítási eljárás lefolytatása nem mellőzhető [2003. évi CXXV. törvény (Ebktv.) 5. §, 8. §, 13. § (1) bek., 14. § (1) bek. a) pont, 19.

2022/07. szám

A GDPR 6. cikk (1) bekezdés e) pontjában foglalt jogalap szerint akkor lehet jogszerűnek tekinteni az adatkezelést, ha az közérdekű vagy az adatkezelőre ruházott közhatalmi jogosítvány gyakorlásának keretében végzett feladat végrehajtásához szükséges. A sajtó tevékenységének és ezáltal a sajtótermékeknek a sokszínűsége okán az ezen jogalapnak való megfelelést nem lehet általánosságban a sajtó tevékenységére értelmezni, hanem azt mindig konkrétan, a személyes adatok kezelésére vonatkozó elvek érvényre juttatása mellett szükséges vizsgálni [2011. évi CDXXV.

2022/07. szám

A pénzösszegben elrendelt vagyonelkobzás nem tulajdonjogi természetű, nem tulajdonjog, hanem követelés érvényesítésére irányul, így ezen igény elévülése is bekövetkezhet [2013. évi CCXL. törvény (Bv.tv.) 323. §, 436. § (1) bek.; 1994. évi LIII. tv. (Vht.) 210/D. § (1) bek., 57. § (1) bek.].

2022/07. szám

A Kbt. 70. § (1) és (2) bekezdése egymásra épülő rendelkezést tartalmaz, amelyek értelmében az ajánlatok elbírálását a lehető legrövidebb időn belül és legkésőbb a Kbt. 70. § (2) bekezdése alapján jogszerűen fennálló ajánlati kötöttség időtartama alatt el kell végezni. Ezen együttes feltétel teljesítésének hiánya az ajánlatkérő terhére eső, kimentést nem engedő jogsértés megállapítását alapozza meg. Az ajánlatkérő oldalán felmerült egyedi körülmények a bírságszankció körében értékelhetőek [2015. évi CXLIII. törvény (Kbt.) 70. § (1) bek.].
 

2022/07. szám

Kivetéses adózás esetén az Art. 220. § (2) bekezdése szerinti mulasztási bírság kiszabására nem kerülhet sor, ha az adózó bevallásában azért közöl az ingatlan-nyilvántartástól eltérő adatokat, mert vitatja az abban megjelenő adatok helyességét, ezáltal az adóalapot vitássá teszi [2017. évi CL. törvény (Art.) 18. §, 58. §, 220. § (2) bek., 221. § (1) bek. c) pont].

2022/07. szám

A Htv. 7. § g) pontja szerinti adózói teherviselő képességet nem általában az adóalany gazdálkodási, jövedelmi helyzetével vagy más körülményeivel, hanem csakis az adótárggyal összefüggésben értékelhető kapacitásához kapcsolhatóan lehet figyelembe venni. A Htv. 7. § g) pontjának sérelme valósul meg azzal, ha az önkormányzat saját gazdálkodási követelményeinek érvényesítése során nem kellően veszi figyelembe a számításba vehető adóalanyi körnek az adótárggyal összefüggésben reálisan értékelhető teherbíró képességét.

2022/06. szám

Amennyiben az alperes döntése végrehajtható rendelkezést (magatartásra, cselekvésre, tűrésre kötelezést) nem tartalmaz, azonnali jogvédelem keretében a végrehajtás felfüggesztésének nincs helye [2017. évi I. törvény (Kp.) 50. §, 51. §].

2022/06. szám

A Kbt. 152. § (2a) bekezdésében rögzített időpont olyan törvényi vélelem, amellyel szemben ellenbizonyításnak van helye. Ugyanakkor a közbeszerzési hatóság erre irányuló bizonyítás és bizonyítékértékelés nélkül a vélelemtől nem térhet el [2015. évi CXLIII. törvény (Kbt.) 152. § (2) bek., (2a) bek.].

2022/06. szám

Oldalak