Keresés

Közigazgatási Kollégium határozatai

Az örökbefogadhatónak nyilvánítás során a korlátozottan cselekvőképes kiskorú anya esetében is vizsgálni szükséges azt, hogy az életvitelén, körülményein változtatott-e, ha nem, akkor ez önhibájából történt-e és emiatt nem szüntethető meg a gyermek nevelésbe vétele [2013. évi V. törvény (Ptk.) 4:124. § (1) bek.; 1997. évi XXXI. törvény (Gyvt.) 81. §].

2022/06. szám

A közigazgatási bíróság nem alapíthatja döntését az ítélethozatalt követően hatályba lépett jogszabályi rendelkezésre [354/2009. (XII. 30.) Korm. rend. (Korm.rendelet) 3. § (2) bek.].

2022/06. szám

A hatóság döntése semmis, ha az ügy vagy nem hatósági ügy, vagy hatósági ügy ugyan, de a hatásköri jogszabály nem az adott közigazgatási hatóságot jelölte ki az ügyben való eljárásra [1997. évi LXXXIII. törvény (Ebtv.) 27. §; 2004. évi CXL. törvény (Ket.) 19. § (1) bek., 22. § (1) bek., 121. § (1) bek.; 386/2016. (XII. 2.) Korm.rendelet (Krm.) 7. § (3)–(5a) bek.].

2022/06. szám

A törvényes határidőben előterjesztett kereset elbírálása az elsőfokú bíróság kötelezettsége [2017. évi I. törvény (Kp.) 85. § (1) bek., 86. § (1) bek.].

2022/06. szám

Határozatlan időre ápolást, gondozást nyújtó intézményi ellátás igénybevételére vonatkozó megállapodás felmondásából eredő jogvita elbírálására a polgári ügyben eljáró bíróság rendelkezik hatáskörrel [2017. évi I. törvény (Kp.) 4. § (1) bek.; 2016. évi CXXX. törvény (Pp.) 20. § (1) bek.; 1993. évi III. törvény (Szt.) 94/C. § (1) bek.].

2022/06. szám

A telekadóról szóló önkormányzati rendelet esetében a helyi sajátosságokat is figyelembe vevő és a differenciált, arányos adómegállapítás kérdésének eldöntése a Kúria Önkormányzati Tanácsának hatáskörébe tartozik, de az ingatlanok e szempontok szerinti jellemzőinek bizonyítását a perbíróság előtt kell elvégezni, erről a perbíróságnak a feleket tájékoztatni kell [2017. évi I. törvény (Kp.) 121. § (1) bek.; 2016. évi CXXX. törvény (Pp.) 279. § (1) bek.; 1990. évi C. törvény (Htv.) 7. §].

2022/06. szám

A védirat és a felek ehhez kapcsolódó további releváns előadásainak értelemszerűen összefoglalt megjelenítése hiányában az ítélet az ügy érdemére kiható módon jogszabálysértő [2017. évi I. törvény (Kp.) 84. § (2) bek., 87. §; 2016. évi CXXX. törvény (Pp.) 346. § (4) bek.].

2022/06. szám

Az önkormányzati vagyonrendeletben a nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű, forgalomképtelen ingatlan vagyon, illetve a korlátozottan forgalomképes ingatlan vagyon megállapításának a beazonosíthatóság szempontjából kellő konkrétsággal kell történnie a vonatkozó törvények felhatalmazásának keretei között [2011. évi CXCVI. törvény (Nvtv.) 5. § (2) bek.].

2022/05. szám

A végkielégítésre való jogosultságot a törvényhozó a Hajtv. szabályozásában a jogviszony felmentéssel való megszüntetése és a törvényben kifejezetten szabályozott egyéb, a honvédelmi szervezet változásával, jogviszonyváltásokkal kapcsolatos tényállásokat tartalmazó esetekben (Hajtv. 22. §, 25. §), valamint a jogellenes jogviszony-megszüntetés jogkövetkezményeként biztosította. A honvédelmi alkalmazotti jogviszony egyoldalú munkáltatói megszüntetésének ténye önmagában nem alapozza meg a végkielégítésre és a felmentési időre való jogosultságot.

2022/05. szám

Ha a Katatv. speciális rendelkezéseire figyelemmel a felperes főállású kisadózónak, illetve biztosítottnak nem minősül – a Tbj. szerinti egyéni vállalkozói tevékenység egyidejű szüneteltetése ellenére – az Ebtv.Vhr. 27/A. § (1) bekezdés a) pontja alapján a főállású kisadózó egyéni vállalkozói tevékenység az ellátásra való jogosultságot megelőzően megszűnt biztosítási jogviszonynak tekintendő, illetve az Ebtv. 43. § (2) bekezdése szerinti az „egyidejűleg fennálló több biztosítási jogviszony” fennállása nem állapítható meg.

2022/05. szám

Oldalak