Keresés

Polgári Kollégium Polgári Szakág határozatai

A közhiteles személyi adat- és lakcímnyilvántartásban szereplő cím vélelmet keletkeztet, miszerint a polgár lakóhelye megegyezik a bejelentett lakcímével; ez a vélelem azonban megdönthető [2016. évi CXXX. törvény (Pp.) 25. § (1) bek., 454. § (1) bek.; 1992. évi LXVI. törvény (Nyvtv.) 5. § (2)–(3) bek., 26. § (1) bek.].

A kijelölés alapjául szolgáló eljárás

2022/12. szám

I. A felülvizsgálat engedélyezése iránti kérelemben az engedélyezés indokait is részletesen elő kell adni.

2022/12. szám

A felülvizsgálat engedélyezése iránti kérelem visszautasításának van helye, ha a fél állítja a jogerős ítélet jogszabálysértő voltát, de nem jelöl meg olyan elvi jelentőségű jogkérdést, amely esetén a másodfokú bíróság konkrét jogi norma eltérő értelmezése útján jutott a Kúria közzétett eseti döntésében foglalt jogértelmezéstől különböző álláspontra [2016. évi CXXX. törvény (Pp.) 7. § (1) bek. 18. pont, 408. § (1)–(2) bek., 409. § (1) és (3) bek., 410. § (2) bek. cd) alpont].

2022/12. szám

Annak elbírálása során, hogy a másodfokú bíróság az elsőfokú bíróság ítéletét azonos jogszabályi rendelkezésre és jogi indokolásra utalással hagyta-e helyben, azt kell vizsgálni, hogy a keresettel érvényesített jog és az érdemi védekezés által körülhatárolt jogvita érdemi eldöntése szempontjából jelentős kérdésekben megegyezett-e az eljárt bíróságok álláspontja [2016. évi CXXX. törvény (Pp.) 383. § (2) bek., 408. § (2) bek., 409. §, 410. §, 412. § (2) bek., 415. § (1) bek. e) pont].

2022/12. szám

Az érdekeltségi hozzájárulás fizetési kötelezettség főszabály szerint, általában a víziközmű társulatnak azt a tagját terheli, akivel szemben a taggyűlési határozaton alapuló, szabályszerűen közölt értesítés alapján először válik esedékessé a fizetési kötelezettség [1995. évi LVII. törvény 35. § (4) bek.; 160/1995. (XII. 26.) Korm. r. 12. § (3)–(4) bek., 13. § (2) bek.; 2016. évi CXXX. törvény (Pp.) 2. § (2) bek., 342. § (1), (3) bek.].

A felülvizsgálat alapjául szolgáló tényállás

2022/12. szám

A szerzői jogról szóló törvényben meghatározott jogkövetkezmények a jogsértés megállapíthatósága esetén mindig az eset körülményeihez képest alkalmazhatók. A jogsértő személyének jogutód nélküli megszűnése esetén nyilvánvaló, hogy a jogsértő tevékenység folytatása is megszűnik és annak a jövőbeni folytatása sem várható. Ezért ilyen esetben a jogsértésben közreműködővel szemben támasztható polgári jogi igénynek, a jogsértés abbahagyására kötelezésnek, illetve a további jogsértéstől való eltiltásnak sem ténybeli, sem jogi alapja nincs [1999. évi LXXVI. törvény (Szjt.) 94.

2022/12. szám

A személyiségvédelem iránt indult perben a közéleti vitában kifogásolt közlés tényleges tartalmát nem önmagában, a szövegkörnyezetéből kiragadva, hanem a nyilatkozat többi részével együtt vizsgálva, a közlés lényegi mondanivalóját szem előtt tartva, az átlagos olvasó értelmezését is figyelembe véve kell meghatározni. A vélemény tartalma és annak helyes vagy helytelen volta a jóhírnév védelméhez fűződő személyiségi jog megsértése iránti igényt nem alapozza meg [2013. évi V. törvény (Ptk.) 2:44. § (1) bek., 2:45. § (2) bek.].

2022/12. szám

A kft. által a saját tulajdonú készlet biztosítására megkötött vagyonbiztosítási szerződés nem a tag üzletrészhez fűződő vagyoni érdekét biztosítja, ezért a kft. tagja nem minősül biztosítottnak [1959. évi IV. törvény (régi Ptk.) 207. § (1) bek., 548. §, 556. §, 558. § (1) bek.].
 
A felülvizsgálat alapjául szolgáló tényállás

2022/12. szám

Közjegyzői okirat akkor látható el végrehajtási záradékkal, ha a feltétel bekövetkeztét – az adott esetben a felmondást és a felmondás közlését – is közokirat tanúsítja [1952. évi III. törvény (régi Pp.) 369. § (1) bek. a) pont; 1994. LIII. törvény (Vht.) 23/C. § (1)–(2) bek.; 1991. évi XLI. törvény 142. § (2) bek., 147/A. §].

A felülvizsgálat alapjául szolgáló tényállás

2022/12. szám

Az ügyvédi iroda által képviselt fél nevében az ügyintéző ügyvéd ügyfélkapuján és nem az ügyvédi iroda cégkapuján előterjesztett fellebbezést vissza kell utasítani [2016. évi CXXX. törvény (Pp.) 608. § (1) bek., 618. § (1) bek. b) pont; 451/2016. (XII. 19.) Korm. rendelet 89. § (1) bek.].

A fellebbezés alapjául szolgáló tényállás

2022/11. szám