Keresés

Közigazgatási Kollégium határozatai

A magyar honvédséggel szolgálati viszonyban állókkal szemben fokozott az elvárás a jogszabály betartására, velük szemben magasabb erkölcsi, etikai elvárások támaszthatóak. Amennyiben a felperes magatartása nem felel meg ezeknek az elvárásoknak, jogsértés nélkül jut a munkáltató arra a következtetésre, hogy a felperes a szolgálatra méltatlan [2021. évi CCV. törvény (Hjt.) 68. § (1) bek., 162. § (1) bek. c) pont].

A tényállás

2022/12. szám

I. Nem valamely közigazgatási tevékenység megvalósítását szolgáló, hanem a felperes kérelmének végleges elbírálását célzó végzés nem minősül járulékos közigazgatási cselekménynek.

2022/12. szám

Végrehajtási záradék kibocsátásához szükséges igazolás kiállítása közszolgálati ügyben a közigazgatási bíróság hatáskörébe tartozik [2017. évi I. törvény (Kp.) 15. § (4) bek.].

A kijelölés iránti kérelem alapjául szolgáló tényállás

2022/12. szám

Valótlan tartalmú az elfogadó jognyilatkozat, ha az abban megjelölt személyi azonosító – akár elírás miatt is – nem a nyilatkozatot tevőé [2013. évi CXXII. törvény (Földforgalmi tv.) 13. § (1) bek. a) pont, 18. §, 23. § (1), (4) bek.].

A felülvizsgálat alapjául szolgáló tényállás

2022/12. szám

A felmérési térképezési vagy területszámítási hiba kijavításának az a lényege, hogy az bármikor elvégezhető legyen. Amennyiben nem vitatott a térképezési hiba fennállta, azt a hatóság a természetbeni állapottól, valamint a birtokviszonyoktól függetlenül elvégezheti. Megegyezés hiányában a polgári bíróság feladata a természetbeni állapottal ellentétes térképi hibajavítás esetén az esetleges jogvita rendezése [2012. évi XLVI. törvény (Fttv.) 17. § (1), (2) bek.].

A felülvizsgálat alapjául szolgáló tényállás

2022/12. szám

A tisztességes bírósági eljárás része a tárgyalás igazságosságának biztosítása [2017. évi I. törvény (Kp.) 2. §, 73. § (1) bek.,76. § (1) bek.; 2016. évi CXXX. törvény (Pp.) 149. § (3) bek.; Alaptörvény 25. cikk (1) bek., XXVIII. cikk (1) bek.; 3295/2022. (VI. 24.) AB határozat; 6/1998. (III. 11.) AB határozat; EJEE 6. cikk].

A felülvizsgálat alapjául szolgáló tényállás

2022/12. szám

A szerződések, ügyletek adóhatóság általi minősítése kizárólag adóügyi szempontból történik meg, nem jár a felek közötti magánjogi jogviszony átalakításával.
Amennyiben elmarad a bizonyítékok maguk összességében való értékelése, a bíróság nem juthat megalapozott döntésre [2003. évi XCII. törvény (Art) 1. §, 2. §; 1996. évi LXXXI. törvény (Tao tv.) 8. §; 2017. évi CL. törvény (új Art.) 2. §; 1952. évi III. törvény (régi Pp.) 206. §].

A felülvizsgálat alapjául szolgáló tényállás

2022/12. szám

Az adóigazgatási eljárásban nincs mód szakhatóság közreműködésére, ami azonban nem zárja ki azt, hogy adott tényállás bemutatásával az adóhatóság tájékoztatást kérjen más hatóságoktól.

2022/12. szám

A „közvetlenül megelőző” időbeli kapcsolat megszakadása esetén, ha a volt haszonbérlő rajta kívül álló, neki fel nem róható ok(ok)ra hivatkozik az előhaszonbérleti joga fennállása körében, akkor ez(eke)t az ok(oka)t vizsgálni kell [2013. évi CXXVII. törvény (Földforgalmi tv.) 46. § (1a) bek., 47. § (1) bek.].

A felülvizsgálat alapjául szolgáló tényállás

2022/11. szám

I. Amennyiben a Kúria a mintaperben hozott ítéletet teljeskörűen hatályon kívül helyezi, a mintaperi ítélet kötőereje megszűnik.
II. Ha a regisztratív hatóság érdemi vizsgálat nélkül utasítja vissza a kérelmet, a bíróság is csak a csatolt okiratokból megállapítható nyilvánvaló tények alapján vizsgálhatja felül a közigazgatási döntést.
III. Ha a regisztratív hatóság előtt eljáró ügyfél által csatolt okiratok ellentmondásosak, a bejegyzési kérelem érdemi vizsgálat nélküli visszautasítása jogszerű.

2022/11. szám

Oldalak