Aktualitások
Öt joggyakorlat-elemző csoport felállításáról döntött a Kúria elnöke
A jogos védelem gyakorlati kérdéseit, a keresetlevél visszautasítására vezető okokat és a munkaviszonyban felmerülő érvénytelenséget is vizsgálják a Kúria idei joggyakorlat-elemző csoportjai. A szakértői grémiumok felállításáról a Kúria elnöke döntött. ...
Az elévülés megszakítását eredményező felszólítás ismérvei
A felperes többször módosított keresetében 30.600.731 Ft és késedelmi kamata, valamint perköltség megfizetésére kérte kötelezni a II. rendű alperest. ...
Tájékoztató szolgálati jogviszony jogellenes megszüntetése miatti kártérítés tárgyában
A Kúria M.I. tanácsa által tárgyaláson kívül elbírált Mfv.I.10.005/2018. számú ügyben hozott határozatot. Felperes 1993. október 1-jétől állt szolgálati jogviszonyban az alperesnél. Jogviszonyát az alperes felmentéssel megszüntette arra hivatkozással, hogy a reá irányadó öregségi nyugdíjkorhatárt elérte. ...
Tájékoztató munkaviszony jogellenes megszüntetése és jogkövetkezményei tárgyában hozott döntésről
A Kúria M.I. tanácsa által tárgyaláson elbírált Mfv.I.10.046/2018. számú ügy elvi tartalma: I. Az azonnali hatályú felmondásra okot adó kötelezettségszegés gyanújának felmerülését követően haladéktalanul meg kell kezdeni a körülmények tisztázását. ...
Tájékoztató munkabér és egyéb anyagi juttatás tárgyában hozott döntésről
A Kúria M.I. tanácsa által tárgyaláson elbírált Mfv.I.10.713/2017. számú ügyben hozott határozatot. A felperes házastársa az alperesnél 2014. januárjától a világosítók vezetője volt. ...
Az ügyvezetői tisztség vagylagosan látható el munkaviszonyban vagy megbízási jogviszony alapján
A Kúria a Pfv.V.20.024/2018/8. számú egyedi ügyben hozott határozatot.
Az I. rendű alperes egyedüli tagként megalapította a II. r. alperest. Az alapító okirat szerint a taggyűlés hatáskörébe tartozó kérdésekben az alapító határozattal dönt ...
Hajnal Péter, a Magyar Közigazgatási Bírák Egyesületének elnöke, a Kúria tanácselnöke interjút adott a Jogi Fórum online folyóiratnak
A teljes interjú az alábbi linken olvasható: http://www.jogiforum.hu/interju/176 ...
Darák Péter: Minden jogkereső állampolgárnak érdeke, hogy a tapasztalt közigazgatási bírák az új szervezetben dolgozzanak
Jogorvoslati rendszer és a hatáskörök határozzák majd meg alapvetően az új közigazgatási bíróságok arculatát – mondta dr. Darák Péter az Inforádióban 2018. december 18-án. Az Aréna című műsornak adott interjúban a Kúria elnöke kifejtette, az új törvényi szabályozás abba az irányba mutat, hogy egy szervezetileg elkülönült közigazgatási bírósági rendszer magját az eddig a közigazgatási szakágban ítélkező bírák fogják képezni ...
Önkéntes műveleti tartalékos katonával szemben akkor folytatható le katonai büntetőeljárás, ha a behívóparancsa alapján tényleges szolgálatának teljesítése alatt követ el bűncselekményt
Tájékoztató a Kúria Bkk.I.1.306/2018. számú jelentős ügyben 2018. október 10-én hozott határozatáról. Az ittas állapotban elkövetett járművezetés vétsége miatt folyamatban lévő büntetőügyben a járási és nyomozó ügyészség bíróság elé állításról szóló feljegyzése alapján a járásbíróság végzésével hatáskörének hiányát állapította meg, és az ügyet átette a törvényszék katonai tanácsához. Határozatának indokolása szerint a vádlott a meghallgatásakor úgy nyilatkozott, hogy önkéntes katona, így a Btk. 127. § (1) bekezdése, valamint a honvédek jogállásáról szóló 2012. évi CCV. törvény (Hjt.) 1. § (1) és (2) bekezdése alapján tényleges katona, aki ellen a büntetőeljárásról szóló 1998. évi XIX. törvény (régi Be.) 470. § (1) bekezdés b) pontja alapján bármely bűncselekménye miatt katonai büntetőeljárásnak van helye ...
Rögzíthet-e a Kúria az iratok tartalma alapján a másodfokú bíróságtól eltérő tényállást?
Tájékoztató a Kúria Bhar.I.1.218/2018. számú jelentős ügyben 2018. november 20-án hozott határozatáról: A harmadfokú bíróság – a másodfokú bíróság számára a Be. 593. § (1) bekezdés c) pontjában biztosított lehetőséggel élve – sem a bizonyítást érintő ügyiratok tartalma, sem ténybeli következtetés útján nem mérlegelheti felül a bizonyítékokat és nem állapíthat meg a másodfokú bíróság által megállapított tényállástól eltérő tényállást, és arra alapozva nem állapíthatja meg a másodfokú bíróság által felmentett vádlott bűnösségét ...
A KÚRIÁRÓLJOGGYAKORLAT EGYSÉGESÍTŐ TEVÉKENYSÉGHATÁROZATOK EGYEDI ÜGYEKBENTANÁCSADÓ ÉS KONZULTÁCIÓS TESTÜLETEK VÉLEMÉNYEISAJTÓKOLLÉGIUMOK SZAKMAI ANYAGAINEMZETKÖZI KAPCSOLATOKUNIÓS PROJEKTEKFORUM SENTENTIARUM CURIAEGYAKORLATI TUDNIVALÓKKÖZÉRDEKŰ ADATOKHASZNOS OLDALAKA KÚRIA ÉVKÖNYVEIÚJ PTK. TANÁCSADÓI TESTÜLET VÉLEMÉNYEIKONZULTÁCIÓS TESTÜLETEK VÉLEMÉNYEIELÉRHETŐSÉGEK