Aktualitások
A munkaügyi bíráskodás egyik legfőbb célja a munkáltató és a munkaadó közötti ideális egyensúlyi állapot fenntartása
A munkajog olyan jogviszonyt szabályoz, ami alapvetően eltér a polgári jogban szabályozott viszonyrendszertől - mondta dr. Tálné dr. Molnár Erika az InfoRádiónak adott interjújában. A Kúria Közigazgatási-Munkaügyi Kollégiumának helyettes vezetője a Paragrafus című magazinműsorban 2019. augusztus 1-jén kifejtette: a jogág sajátossága abban rejlik, hogy a felek alá- és fölérendeltségi viszonyban állnak egymással, a jogviszony bizalmi alapokon nyugszik és alapvetően hosszú távra szól, ezáltal a felek ki vannak szolgáltatva egymásnak. ...
Dunai hajóbaleset: nincs helye óvadéknak, ha a bűnügyi felügyelet elrendelésének nincsenek meg a feltételei
Tájékoztató a Kúria Bt.III.750/2019/21-es számú ügyben kihirdetett ítéletéről: A vízi közlekedés halálos tömegszerencsétlenséget okozó veszélyeztetésének vétsége miatt folyamatban lévő büntetőügyben, a legfőbb ügyész törvényesség érdekében benyújtott jogorvoslati indítványát elbírálva a Kúria 2019. július 29-én nyilvános ülésen kihirdetett ítéletében megállapította, hogy a Budai Központi Kerületi Bíróság 42.Bny.1646/2019/2. számú, illetőleg a Fővárosi Törvényszék mint másodfokú bíróság 26.Bnyf.8434/2019/15. számú végzésének óvadékra vonatkozó rendelkezése törvénysértő. ...
Jogviszony jogellenes megszüntetése jogkövetkezményei és egyéb járandóságok tárgyában hozott döntést a Kúria
Tájékoztató a Kúria M.I. tanácsa által tárgyaláson elbírált Mfv.I.10.478/2018. számú ügyről. A felperes 2010. december 1-től törvényességi felügyelő és jogtanácsos munkakört töltött be az alperesnél. A felperesnek 2011. május 11-én a főosztályvezető két tanú jelenlétében megkísérelte átadni a felmentéséről szóló okiratot. A felperes ezt megtagadta, és kérte, hogy postán küldjék el részére. ...
A Kúria vezetői megbízás visszavonásának jogellenessége és jogkövetkezményei tárgyában hozott határozatot
Tájékoztató a Kúria M.I. tanácsa által tárgyaláson elbírált Mfv.I.10.476/2018. számú ügyről. A felperes 1996. október 7-től állt az alperes jogelődje alkalmazásában gazdasági igazgatóhelyettesként. Az I. r. alperes elnöke 2011. július 15-én II. r. alperes létrehozásával és a beolvadó költségvetési szervek megszűnésével kapcsolatos pénzügyi, gazdasági és vagyongazdálkodási feladatok irányítására és felügyeletére, valamint a kutatóközpont gazdasági szervezetének kialakítására kérte fel. Az I. r. alperes elnöke 2015. április 28-án kelt intézkedésével 2015. május 1-jei hatállyal visszavonta a felperes magasabb vezetői megbízását. ...
Közös megegyezés érvénytelenségének megállapítása tárgyában hozott határozatot a Kúria
Tájékoztató a Kúria M.I. tanácsa által tárgyaláson elbírált Mfv.I.10.533/2018. számú ügyről. A döntés elvi tartalma: I. A felek által megkötött, a munkaviszony megszüntetésére irányuló megállapodás akarati hiba miatti érvénytelensége esetén nem a megtévesztett munkáltató saját jognyilatkozatának a sikeres megtámadásáról van szó, hanem a munkavállaló jogellenes magatartásáról, ezért az Mt. 29. § (5) bekezdése alapján az Mt. 84. §-ában foglaltak szerint helye van marasztalásnak. II. A munkaviszony megszűnésének jognyilatkozat szerinti időpontját nem érinti a jognyilatkozat jogellenességének megállapítása (Mt. 82. § - 84. §). ...
A Kazah Köztársaságban szerzett szolgálati idő magyarországi öregségi nyugdíjra való jogosultság elismerhetősége tárgyában hozott döntést a Kúria
Összefoglaló a Kfv.X.37.759/2018/15. számú határozatáról. Az alperes a felperessel – a társadalombiztosítási nyugellátásról szóló 1997. évi LXXXI. törvény (Tny.) 96/B. §-a alapján – kezdeményezett adategyeztetési eljárás eredményeként 2017. szeptember 11-én határozatot hozott, amelyben a 2016. február 8. és december 31. közötti időszakra vonatkozóan 328 nap nyugdíjjogosultság elbírálásához figyelembe vehető szolgálati és nők kedvezményes öregségi nyugdíjára jogosító idő elismeréséről rendelkezett. ...
Bírói diszkriminációra vonatkozó kereset tárgyában hozott határozatot a Kúria
A Kúria döntésének tájékoztatója az Mfv.II. 10.475/2018-as számú ügyben. A felülvizsgálati eljárásban irányadó tényállás szerint az 1972 és 1979 év között született és 2002 – 2014. év között kinevezett felperesek esetében a munkáltatói jogkört gyakorló törvényszék elnöke a bírói szolgálati idő kezdő időpontjának meghatározásánál legfeljebb egy év titkári időt számított be. Az 1984-ben született és 2015. december 1-től kinevezett Dr. V. Z. esetében a törvényszék elnöke a bírói szolgálati időbe a teljes titkári időszakot beszámította. ...
Tájékoztató a Kúria Bfv.I.55/2019. számú jelentős ügyben hozott határozatáról
A pedagógusokat nem terheli a közfeladatot ellátó személy fokozott büntetőjogi felelőssége. A járásbíróság első fokon jogerőre emelkedett ítéletében a terheltet bűnösnek mondta ki bántalmazás közfeladatot ellátó személy eljárásában bűntettében [Btk. 302. § (1) bekezdés], ezért őt pénzbüntetésre ítélte. ...
Az 1956-os bosszúálló bírói ítéletek semmisségének tanúsítása
Dr. Kónya István, a Kúria elnökhelyettese adott interjút 2019. július 18-án az Inforádió Paragrafus című műsorában az 1956-os bosszúálló bírói ítéletek semmisségének tanúsításával kapcsolatban ...
Szakmai tapasztalatcsere a Kúria, a Károli Gáspár Református Egyetem, és a Fővárosi Törvényszék jogi szakkönyvtárosai között
A kölcsönös tapasztalatcsere és a jogi szakkönyvtári kapcsolatok megerősítése céljából szakmai megbeszélést tartottak a Károli Gáspár Református Egyetem Állam- és Jogtudományi Kar Könyvtárának (KGRE ÁJK), a Kúria Tőry Gusztáv Jogi Szakkönyvtárának és a Fővárosi Törvényszék Könyvtárának könyvtárosai 2019. július 18-án. A KGRE ÁJK könyvtárosait délelőtt a Kúria, délután pedig a Fővárosi Törvényszék látta vendégül. ...
A KÚRIÁRÓLJOGGYAKORLAT EGYSÉGESÍTŐ TEVÉKENYSÉGHATÁROZATOK EGYEDI ÜGYEKBENTANÁCSADÓ ÉS KONZULTÁCIÓS TESTÜLETEK VÉLEMÉNYEISAJTÓKOLLÉGIUMOK SZAKMAI ANYAGAINEMZETKÖZI KAPCSOLATOKUNIÓS PROJEKTEKFORUM SENTENTIARUM CURIAEGYAKORLATI TUDNIVALÓKKÖZÉRDEKŰ ADATOKHASZNOS OLDALAKA KÚRIA ÉVKÖNYVEIÚJ PTK. TANÁCSADÓI TESTÜLET VÉLEMÉNYEIKONZULTÁCIÓS TESTÜLETEK VÉLEMÉNYEIELÉRHETŐSÉGEK