Keresés

Közigazgatási Kollégium határozatai

I. Felülbírálatra nem alkalmas az az ítélet, amely a közigazgatási szerv jogsérelem orvoslására tett cselekményét a közigazgatási perrendtartásról szóló 2017. évi I. törvény 83. §-a szerinti eljárásrendet követve nem értékeli.

2022/11. szám

A keresetben foglaltak megismétlése nem alkalmas az ítélet jogszerűségének megkérdőjelezésére [2017. évi I. törvény (Kp.) 118. § (1) bek.].

A felülvizsgálat alapjául szolgáló tényállás

2022/11. szám

A Magyar Tudományos Akadémia Tudományetikai Bizottságának tudományetikai ügyben hozott döntése nem közigazgatási jog által szabályozott, így nem lehet közigazgatási jogvita tárgya [2017. évi I. törvény (Kp.) 4. § (1) bek., (7) 1. d) bek.; Alaptörvény T) cikk (1) bek.].

A fellebbezés alapjául szolgáló tényállás

2022/11. szám

A forgalmazó feladata a forgalomba hozatal körében az eszköz végfelhasználónak történő rendelkezésre bocsátása alkalmazásra történő átadásig. Az üzembe helyezés a forgalomba hozatal járulékos, de nem minden esetben szükségszerűen velejáró cselekménye [2011. évi CVIII. törvény (régi Kbt.) 128. § (2) bek.; 4/2009. (III. 17.) EüM rendelet (EüM rendelet) 4. § 2., 14., 16., 18., 19. pont].

A fellebbezés alapjául szolgáló tényállás

2022/11. szám

A felperes kereshetőségi jog hiányában nem vitathatja eredményesen, hogy a felperesi érdekelt részére nem kézbesítették a perbeli végzést, mert e körben nem érte a felperest jogsérelem.

2022/11. szám

Amennyiben egy adott szerződés tekintetében maradéktalanul megvalósulnak a Hpt. 6. § (1) bekezdés 102. pontja szerinti elemek, akkor bármennyire is atipikus a szerződés és magában hordozza a Ptk. letéti szerződésre vonatkozó jellemzőit is, széfszolgáltatási szerződésként történő minősítése nem jogszerűtlen [2013. évi CCXXXVII. törvény (Hpt.) 3. § (1) bek. j) pont, 6. § (1) bek. 102. pont, 7. § (2) bek.; 2013. évi V. törvény (Ptk.) 6:361. §, 6:8. § (1) bek.; 1952. évi III. törvény (Pp.) 206. § (1) bek., 164. § (1) bek.].

2022/11. szám

A más perben beszerzett bizonyítékra csak akkor alapítható döntés, ha a bíróság azt az eljárási szabályoknak megfelelően a per anyagává teszi [1952. évi III. törvény (Pp.) 117. § (1) bek., 163. § (1) bek., 275. § (4) bek.].

A felülvizsgálat alapjául szolgáló tényállás

[1] A felperes élelmiszer jellegű bolti vegyesbolt kiskereskedelemmel foglalkozó gazdasági társaság. 2010-ben élelmiszeripari termékeket szerzett be magyar cégektől, melyeket közösségen belüli termékértékesítéssel, túlnyomó többségben Szlovák vevő részére értékesített.

2022/11. szám

Amennyiben megismételt eljárásban a közigazgatási hatóság nem a közigazgatási ügyekben eljáró bíróság határozatának rendelkező része és indokolása szerint jár el, úgy a közigazgatási határozat megsemmisítése nem mellőzhető [2016. évi CL. törvény (Ákr.) 2. § (1)–(2) bek., 5. § (1), (2) bek. a) pont].

A felülvizsgálat alapjául szolgáló tényállás

2022/11. szám

A helyi önkormányzatok a törvény keretei között szervezeti és működési rendjük meghatározása során belső szabályozási autonómiával rendelkeznek, ennek keretében rendkívüli képviselő-testületi ülés összehívásának részletszabályait meghatározhatják. Az így megalkotott szabályozás azonban nem lehet ellentétes a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvényben meghatározottakkal [2011. évi CLXXXIX. törvény (Mötv.) 44. §, 45. §].

2022/10. szám

A behajthatatlan követelésre jutó áfa visszatérítése esetén a késedelmi kamat tekintetében az uniós héa-rendszerből nem következik, hogy ilyen esetben az áfa – eredeti esedékességkor történő – megfizetésétől kezdve kellene kamatot fizetni, a magyar jogalkotó mégis ilyen tartalmú szabályt alkotott. Nem lehet eltekinteni a fenti előírás alkalmazásától, és nem lehet úgy értelmezni az előírást, hogy csak a követelés behajthatatlanná válása időpontjától jár az adózónak a kamat [2017. évi CL. törvény (Ar.) 196. § (1), (6) bek.; 2007. évi CXXVII. törvény (Áfa tv.) 55. §, 77.

2022/10. szám

Oldalak