Tájékoztató úszódaruszerelés áfamentességének jogellenes megszüntetéséről

Dátum

A Kúria K.I. tanácsa a 2012. május 10. -én megtartott nyílvános tárgyalásom a Kfv.I.35.411/2011/5. számú ítéletében az alábbi elvi jelentőségű jogkérdésben döntött:

A külföldi fél tulajdonát képező úszódaru olyan javítására irányulő szerződés, melyben a felperes vállalta a komplett és teljesen új gémszerkezet legyártását és felszerelését, majd a szerkezet próbáinak elvégzését, szolgáltatásnyújtásnak kell tekinteni, és az áfa-fizetés szempontjából az Áfa. tv.  14. § /2/ bekezdése szerint kell minősíteni (a teljesítés helye belföld), A daru külföldre történő kiszállítása ellenére az Áfa. tv. 29/A. § alapján nem minősül adómentes közösségi termékértékesítésnek.

A tényállás rövid összefoglalása:

A felperes 2006-ban szerződésben vállalta a román fél tulajdonát képező úszódaru javítását, a komplett és teljesen új gémszerkezet legyártását és felszerelését, majd a szerkezet próbáinak elvégzését. A daru saját erőből jött fel a Dunán Constancából Nyergesújfaluba, és javítás után vissza is ment Romániába. Az adóhatóság álláspontja szerint a szerződés teljesítési helye belföld, az általános forgalmi adóról szóló 1992. évi  LXXIV. törvény /a továbbiakban: Áfa. tv./ 14. § /2/ bekezdése alá esik, azaz a felperesnek 20 %-os áfát kellett volna szerepeltetni a számlában. A felperes nem vitatta a teljesítés helyét, de arra hivatkozott, hogy az Áfa. tv.29/A. §-ra figyelemmel, közösségen belüli adómentes termékértékesítés történt.

Irányadó jogszabályok:

1, Az Áfa tv. 14. § /2/ bekezdése kimondja: „Amennyiben a termék fel- vagy összeszerelés tárgyául szolgál, a teljesítés helyének azt a helyet kell tekinteni, ahol a fel- vagy összeszerelés ténylegesen történik.”

2, Az Áfa tv 29/A. § a) pontja értelmében: „Mentes  az adó alól: az a termékértékesítés, amelyet Magyarországtól eltérő tagállamban nyilvántartásba vett adóalany vagy a Közösségen belülről történő termékbeszerzés után adófizetésre kötelezett nem adóalany jogi személy számára teljesítenek, és amely termékértékesítés közvetlen következményeként az értékesített terméket belföldről igazoltan más tagállamba, de még az e törvény értelmében vett Közösség területére fuvarozzák vagy egyéb módon juttatják el. Ez a rendelkezés nem vonatkozik az alanyi adómentes adóalany által teljesített termékértékesítésekre – kivéve az új közlekedési eszköz értékesítését -, valamint arra a termékértékesítésre, amelyet olyan, a 7/A. § /2/ bekezdésének c) pontjában meghatározott adóalany vagy nem adóalany jogi személy számára teljesítenek, akire (amelyre) a 7/A. § /3/ bekezdésének rendelkezései vonatkoznak. A termék más tagállamba történő elfuvarozásának, eljuttatásának ténye különösen fuvarokmánnyal vagy más hitelt érdemlő módon igazolható.”

3, Az Európai Bíróság a C-41/04 számú ítéletében az alábbiakra mutatott rá:

1, A tagállamok forgalmi adóra vonatkozó jogszabályainak összehangolásáról – közös hozzáadottértékadó-rendszer: egységes adóalap-megállapításról szóló, 1977. május 17-i 77/388/EGK hatodik tanácsi irányelv 2. cikkének /1/ bekezdését akként kell értelmezni, hogy amennyiben az adóalanynak az átlagos fogyasztó részére teljesített két vagy több művelete, illetve cselekménye annyira szorosan kapcsolódik egymáshoz, hogy azok gazdasági szempontból objektíve olyan egészt alkotnak, amelynek elemekre bontása erőltetett lenne, e műveletek és cselekmények összessége a HÉA alkalmazásának szempontjából egységet képező ügyletnek minősül.

3, A 77/388 hatodik irányelv 6. cikkének /1/ bekezdését akként kell értelmezni, hogy „szolgáltatásnyújtásnak” kell minősíteni az ilyen egységet képező ügyletet abban az esetben, ha úgy tűnik, hogy a szóban forgó átalakítás nem csekély vagy járulékos jellegű, hanem éppen ellenkezőleg: döntő jelentőségű; általában ez a helyzet akkor, ha az olyan körülményeket tekintve, mint az átalakítás mértéke, költsége vagy időtartama, a program átalakítása meghatározó szerepet játszik abban, hogy a vevő a saját igényeinek megfelelően tudja használni a programot.

Az ítélet jogi indokolásának lényege:

Az hogy összeszerelés is történt nem vitatható, ezért az Áfa. tv. 14. § /2/ bekezdése szerint a teljesítés helye belföld.  Az Áfa. tv. 29/A. § szerint is minősítés azért nem fogadható el, mert az  termékértékesítésről rendelkezik, jelen esetben azonban ennél speciálisabb helyzetről van szó. Itt a döntő tevékenység az összeszerelés, azaz a szolgáltatás-nyújtás, és ez dönti el az áfafizetési kötelezettséget. Ez van szinkronban a fentiekben idézett európai bírósági ítéletben vizsgált irányelvi rendelkezésekkel is. Így perbeni szerződéses jogügylet (szolgáltatásnyújtás) az áfa-fizetés szempontjából nem minősül 29/A. § alapján adómentes közösségi termékértékesítésnek.

Budapest, 2012. június 12.

Sajtótitkárság