Tájékoztató Munkaviszony jogellenes megszüntetésének megállapítása, munkáltatói jogkörgyakorló személyében bekövetkezett változás megítélésével kapcsolatos ítéletről

Nyomtatóbarát változat
Dátum: 
2012. június 19.

A Kúria M.I. tanácsa 2012. június 18-án megtartott  tárgyaláson kihirdetette Mfv.I.10.328/2011. számú ítéletét.

A felperes a keresetében a rendkívüli felmondás jogellenességének megállapítását, és annak az Mt. 100. §-ban foglalt jogkövetkezményei alkalmazását, köztük az igazgatósági tagsága megszüntetése miatt 7.776.000 forint kártérítés, valamint 2.719.374 forint  azaz három havi átlagkereset-különbözet megfizetését kérte.

Az alperes viszontkeresetet terjesztett elő jogalap nélkül kifizetett prémium visszafizetése iránt bruttó 8.712.000 forint kamattal növelt összegben.

A munkaügyi bíróság ítéletével a felperes keresetét elutasította. Kötelezte a felperest, hogy tizenöt napon belül fizessen meg az alperesnek jogosulatlanul kifizetett prémiumelőleg jogcímén bruttó 8.712.000 forintot és ezen összeg után 2009. március 13-ától a kifizetésig járó törvényes kamatot, valamint perköltséget, az államnak  eljárási illetéket.

A felperes fellebbezése folytán eljárt másodfokú bíróság ítéletével az elsőfokú bíróság ítéletét részben megváltoztatta, és a jogosulatlanul kifizetett prémiumelőleg összegét nettó 4.573.000 forintra leszállította a kamatfizetés kezdő időpontját és mértékét nem érintve, az ezt meghaladó alperesi viszontkeresetet elutasította. Kötelezte az alperest az állam javára 248.340 forint eljárási illeték megfizetésére. Egyebekben az elsőfokú bíróság ítéletét helybenhagyta.

A Kúria a felperes felülvizsgálati kérelme alapján hozott 5. sorszámú ítéletével a másodfokú bíróság ítéletének a munkaügyi bíróság ítéletét megváltoztató, a felperest nettó 4.573.000 (négymillió-ötszázhetvenháromezer) forint és ennek  2009. március 13-ától járó törvényes késedelmi kamata megfizetésére kötelező, és az ezt meghaladó alperesi viszontkeresetet elutasító rendelkezését - az elsőfokú ítéletre, valamint az illeték- és perköltség viselésre vonatkozó rendelkezésekre is kiterjedően - hatályon kívül helyezte, és e körben a munkaügyi bíróságot új eljárásra és új határozat hozatalára utasította. Ezt meghaladóan a jogerős ítéletet hatályában fenntartotta. Egyebekben rendelkezett a perköltség viseléséről.

A Kúria eljáró tanácsának a terjedelmes iratanyag alapján vizsgálnia kellett, illetve döntést kellett hoznia az alábbi kérdésekben:

a felek által hivatkozott eljárási szabálysértések  (szabályszerű jogi képviselet, ügyvédi kamaránál folyamatban levő etikai eljárás) vizsgálata

az alperesnél kialakult gyakorlat vizsgálata - devizahedge ügyletek, keretszerződések, treasury eljárása, jogkörét - a Alapító Okirat, valamint a Befektetési Szabályzat  tükrében

a rendkívüli felmondás közlésénél a szubjektív határidő betartásának vizsgálata, számítása

a vezérigazgatótól elvárható, – az alperesnek nagy összegű veszteséget okozó gazdálkodás eredményeként jelentkező veszteség esetén – fokozott gondossági mércének megfelelő magatartás betartása az ügyletkötések során

a rendkívüli felmondás indokainak kiterjesztő értelmezésére nincs lehetőség a bírósági eljárás során

a vezérigazgatói munkaviszony és az igazgatósági tagsági megbízási jogviszony közötti kapcsolat vizsgálata, megszüntetésük jogszerűsége

döntenie kellett továbbá az alperes által, a viszontkeresetben előterjesztett prémiumelőleg visszaköveteléséről.

Budapest, 2012. június 19.

Sajtótitkárság