Tájékoztató munkáltatói felmondás jogellenességének jogkövetkezményei tárgyában a Kúria M.I. tanácsa által tárgyaláson elbírált Mfv.I.10.323/2017. számú ügyről

Nyomtatóbarát változatNyomtatóbarát változat
Dátum: 
2018. május 11.

A felperes 1976. augusztus 23-ától állt munkaviszonyban az alperesnél, az MRP Szervezet közgyűlése 2013. november 4-én igazgatósági taggá választotta. A felperes közvetlen felettese 2015. július 20-án egy négyszemközti megbeszélésen közölte a felperessel, hogy felmondást kell átadnia a részére. A felperes a felmondását átvette, elolvasta, majd közölte, hogy azt nem veszi át, és az MRP Szervezetben viselt tisztségére tekintettel munkajogi védelem alatt áll. Ekkor a felettese telefonon felhívta az alperes HR vezetőjét, aki azt tanácsolta, hogy a felmondást ne adja át. A felperes 2015. július 31-én kérelmében rögzítette, hogy a munkáltatói felmondás közöltnek tekinthető. Az alperes 2015. augusztus 14-én kelt felmondásában november 15-ei hatállyal megszüntette a felperes munkaviszonyát. A felperes a keresetében kérte a felmondások jogellenességének megállapítását, munkaviszonya helyreállítását és a 83. § (3) bekezdés alapján elmaradt munkabére, egyéb járandóságai megfizetését. Az alperes ellenkérelme a kereset elutasítására irányult. Az elsőfokú bíróság ítéletével a felperes keresetét elutasította. A felperes fellebbezése folytán eljárt másodfokú bíróság közbenső ítéletével az elsőfokú bíróság ítéletét megváltoztatta és megállapította, hogy az alperes jogellenesen szüntette meg a felperes munkaviszonyát. Az alperes felülvizsgálati kérelme a jogerős közbenső ítélet hatályon kívül helyezésével az elsőfokú ítélet helybenhagyására irányult.
A felülvizsgálati kérelem megalapozott. A törvényszék jogszabálysértés nélkül, a bírói gyakorlatnak megfelelően értelmezte az Mt. 24. § (1) bekezdését. Az EBH2015.M.15. elvi határozat [20] bekezdésére is figyelemmel helytállóan foglalt állást arról, hogy az írásbeli nyilatkozat hatályos közlése vagy az irat átvételével, vagy az átvétel megtagadásával, illetve annak szándékos megakadályozásával valósul meg. Ez az értelmezés felel meg a Polgári törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (Ptk.) 6:5. § (1) bekezdésének. Jelenlévők között tett a jognyilatkozat, ha annak tartalmáról a címzett annak megtételével egyidejűleg tudomást szerez. 2015. július 20-án a munkáltató az alakszerűen jogszerű, munkáltatói jogkör gyakorlója által aláírt felmondást átadta a felperes részére, aki azt átvette, elolvasta, tehát annak tartalmáról tudomást szerzett. Ezzel a munkáltató írásbeli jognyilatkozata (felmondása) hatályossá vált. Nem volt figyelmen kívül hagyandó azonban a felek közlést követő magatartása. A felperes „a felmondás írásbeli átvételét tagadta meg”. A jelenlévők tehát a felmondás elolvasását követően úgy tekintették, mintha az irat átvétele meg sem történt volna. A felperesi felettes azt vezette rá a felmondásra, hogy „nem adtam át a részére”. Ezt követően a felperes végig munkát végzett, vele az Mt. 80. § (2) bekezdés szerinti elszámolás nem történt meg. A felperes ezen magatartásával szembehelyezkedve csak tíz nap elteltével állította azt, hogy hatályosan közölt volt a felmondás 2015. július 20-án. Ezen magatartása szemben állt olyan korábbi magatartásával, amelyben a másik fél okkal bízhatott [Mt. 6. § (2) bekezdés]. A fentiekre tekintettel a munkáltató 2015. augusztus 14-ei felmondása hatályos.

Budapest, 2018. május 11.

A Kúria Sajtótitkársága