Tájékoztató a Kúria Pfv. IV. 20.430/2015/4. számú egyedi ügyben hozott határozatáról, a Magyar Nemzeti Bank alapítványai ellen közérdekű adatok kiadása iránt indult perben

Nyomtatóbarát változat
Dátum: 
2016. március 30.

Csabai Károly felperesnek - MNB 3 alapítványa (Pallas Athéné Domus Animae/Concordiae/Scientiae alapítványok alperesek ellen közérdekű adatok kiadása iránt indított perében az alperes felülvizsgálati kérelmét és a felperes csatlakozó felülvizsgálati kérelmét a Kúria nem találta alaposnak, és a jogerős ítéletet hatályában fenntartotta.

Az alapvetően eldöntendő kérdés az volt, hogy az alperesek az Infotv. hatálya alá tartozó, egyéb közfeladatot látnak-e el, illetve tevékenységük során az MNB-től kapott juttatások közpénznek minősülnek-e, vagy a vagyon "elveszti közpénz jellegét", és ezáltal nem minősülnek az arra vonatkozó információk közérdekű adatnak. A csatlakozó felülvizsgálati kérelem kapcsán pedig arról kellett dönteni, hogy a magánszemély pályázók személyes adatai a közpénz felhasználására figyelemmel közérdekű adatként kiadandóak-e, vagy sem.

A Kúria az Alaptörvény, az Infotv., illetve az Alkotmánybíróságnak a nemzetközi egyezmények rendelkezéseivel és az Emberi Jogok Európai Bírósága több évtizedes esetjogával összhangban álló gyakorlata alapján arra a következtetésre jutott, hogy az MNB egyes feladatai átvállalásával oly módon, hogy az ehhez szükséges források biztosítása közpénzből történt, az alperesek külön jogszabályban nem definiált közfeladatot látnak el. Alapjogi szempontból az alperesek a köz érdekében látnak el feladatokat, így egyéb közfeladatot ellátó szervnek minősülnek, kiterjed rájuk az Ifotv. hatálya, különös figyelemmel a közpénzzel való gazdálkodás tényére is. A közpénzek, a nemzeti vagyon felhasználása tekintetében alapvető fontosságú az átláthatóság és ellenőrizhetőség biztosítása a közérdekű adatigénylés lehetősége biztosításának útján is. Egy közfeladatot ellátó szerv által közfeladat ellátására létrehozott civil szervezet maga is közfeladatot ellátó szervnek minősül, így a kezelésében lévő és a tevékenységére vonatkozó, vagy közfeladatának ellátásával összefüggésben keletkezett adatok közérdekű adatnak minősülnek, azokat kérelem esetén ki kell adni. Az MNB vagyona közpénz, annak alapítványokhoz rendelése a közpénz "jellegét" nem változtatja meg közfeladat végzése esetén.

Az információszabadsághoz való jog szorosan kapcsolódik a szabad véleménynyilvánításhoz való alkotmányos alapjoghoz, annak egyik alapját képezi. Ezen jogok csak kivételesen indokolt esetben korlátozhatóak. A védelem magas szintje miatt nagyon szűk tere van a korlátozás lehetőségének, különösen akkor, ha politikai közbeszédről, a közvéleményt kiemelten érdeklő eseményről, vagy a közpénzek felhasználásáról van szó.

A csatlakozó felülvizsgálati kérelmet azért nem találta alaposnak a Kúria, mert a személyes adatok körét az Infotv. kifejezetten kiemeli a közérdekű adatok közül. Az előírt külön törvényi felhatalmazás hiányát (a személyes adatok kiadásához) pusztán jogértelmezéssel nem lehet pótolni.

Budapest, 2016. március 30.

A Kúria Sajtótitkársága