Tájékoztató a Kúria M.I. tanácsa által tárgyaláson elbírált Mfv.I.10.584/2016. számú ügyről felmondás jogellenességének megállapítása, Mt. 273. § (6) bekezdés

Nyomtatóbarát változatNyomtatóbarát változat
Dátum: 
2017. május 18.

A felperes 1970. június 24-étől állt az alperes, illetve jogelődje alkalmazásában. A perbeli időszakban gondnok munkakört töltött be, azonban tényleges munkavégzési kötelezettség nem terhelte, mivel ő volt a szakszervezetének azon munkavállalója, aki a munkaidő-kedvezményt igénybe vette. Az alperes 2014. év végén átalakulás folytán jött létre, amikor három szomszédos megye társaságai a D. Zrt-be való beolvadással megszűntek. Az alperes létrejöttét megelőzően történt gazdasági események a felperest arra indították, hogy a tulajdonoshoz, valamint politikusokhoz forduljon, büntető feljelentést tegyen. A munkáltató 2015 nyarán tervbe vette a felperes jogviszonyának megszüntetését. Intézkedését megelőzően a szükséges előzetes egyetértés beszerzése iránt 2015. július 10-én kelt irattal az alperes vezérigazgatója megkereste a felperes szakszervezetét, hogy adja meg a szükséges tájékoztatást. A megkeresés tartalmazta, hogy több alkalommal munkáltató írásban kérte a szakszervezetet, hogy jelölje meg az Mt. 273. § (1) bekezdése szerinti védelemben részesülő tisztségviselőket. Ennek hiányában a munkáltató nincs azon ismeretek birtokában, amelyek szükségesek ahhoz, hogy jogszerűen tudjon eljárni. Tájékoztatást adott arról, hogy a felperes munkaviszonyát meg akarja szüntetni, azonban nincs tisztában azzal, hogy védettséget élvez-e. Rögzítette, hogy a tájékoztatásig a felperes státuszát védettként kezeli, ezért a munkáltatói felmondáshoz előzetes egyetértést kérnek. Az alperes az előzetes egyetértés iránti megkeresést könyvelt, külön szolgáltatással feladott postai küldeményként küldte el 2015. július 10-én, amelynek címzettje T.J. elnök volt, rendeltetési helyszínként pedig az ő lakcímét tüntették fel. A levelet az elnök leánya vette át. Az alperes a megkeresést a felperes szakszervezetének címezve az alperes székhelyével egyező székhelyre, illetve a felperes lakcímére is megküldte. A szakszervezet nevében T.J. 2015. július 24-ei tájékoztatásából kitűnik, hogy a 2015. július 10-én kelt és július 15-én átvett megkereséshez adta meg a kért tájékoztatást. Eszerint a szakszervezet legfelsőbb szerve, a küldöttgyűlés egyhangú döntéssel, ellenszavazat és tartózkodás nélkül nem járult hozzá a felperes munkaviszonyának felmondással történő megszüntetéséhez. A munkáltató 2015. július 24-én kelt felmondásával a felperes jogviszonyát megszüntette. A felperes a keresetében a munkáltatói felmondás jogellenességének megállapítását és a munkaviszony helyreállítását kérte, hivatkozása szerint a munkáltatói felmondáshoz a szakszervezet küldöttgyűlése nem járult hozzá. Az elsőfokú bíróság ítéletével a keresetet elutasította. A felperes fellebbezése folytán eljárt másodfokú bíróság ítéletével az elsőfokú bíróság ítéletét helybenhagyta.

A felperes felülvizsgálati kérelme nem megalapozott. A felperes alaptalanul hivatkozott az Mt. 273. §-ának (1) bekezdésében foglaltakkal összefüggésben arra, hogy a szakszervezeti tisztségviselők névsorát az év elején bejelentette a munkáltatónak a szakszervezet, így nem is volt szükség újbóli megkeresésre. A munkáltatónak joga volt a szakszervezetet tájékoztatásra felhívni a tisztségviselőket illetően, a bizonyosság keresése pedig nem róható a terhére. Az eljáró bíróságok helytállóan vették figyelembe, hogy a szakszervezet nevében T.J., a szakszervezet elnöke – 2015. július 24-én adott tájékoztatása szerint a 2015. július 15-én átvett megkeresésre válaszolt. Ezen időponttól kell figyelembe venni az Mt. 273. § (6) bekezdésében előírt nyolc napos határidőt, és mivel ezen időszakban a szakszervezet nem nyilatkozott, az alperes joggal tekintette ezen magatartást úgy, hogy a tervezett intézkedéssel egyet ért, ezért a jogviszony megszüntetés jogellenesnek nem tekinthető.

Nem jogellenes, ha a választott szakszervezeti tisztséget betöltő személy munkaviszonyának felmondással történő megszüntetéséhez az egyetértést kérő levelet a munkáltató nemcsak a szakszervezet székhelyére, hanem annak elnöke lakcímére is megküldi, aki annak átvételi időpontjára hivatkozik is a szakszervezet nevében küldött válaszlevelében. A nyolc napos válaszadási határidőt ebben az esetben ezen kézbesítési időponttól kellett számítani [Mt. 273. § (6) bekezdés].

A kifejtettekre tekintettel a Kúria a másodfokú bíróság ítéletét hatályában fenntartotta a Pp. 275. §-ának (3) bekezdése alapján.

Budapest, 2017. május 17.

Kúria Sajtótitkársága