Tájékoztató a Kúria jelentős döntéséről visszatartott illetmény kifizetése tárgyában, az Mfv.II.10.542/2015. számú ügyben

Nyomtatóbarát változatNyomtatóbarát változat
Dátum: 
2016. május 18.

A hivatásos szolgálati viszonyban álló felperessel szemben intézkedési kötelezettség elmulasztásának alapos gyanúja miatt fegyelmi eljárás indult. A felperes állományilletékes parancsnoka a fegyelmi eljárást a felperessel szemben megindult büntetőeljárás jogerős befejezéséig felfüggesztette, valamint az eljárás jogerős befejezéséig a szolgálati beosztásából felfüggesztette. Egyidejűleg elrendelte a beosztásból való felfüggesztés időtartamára a felperes távolléti díja 50 %-ának visszatartását. A megyei bíróság ítéletével a vádlott felperest az ellene hivatali visszaélés büntette miatt emelt vád alól jogerősen felmentette. Ezt követően az alperes határozatával intézkedési kötelezettség elmulasztása miatt fegyelemsértés elkövetése miatt a felperest a fegyveres szervek hivatásos állományú tagjainak szolgálati viszonyáról szóló 1996. évi XLIII. törvény (Hszt.) 123. § (1) bekezdés b) pontjában meghatározott megrovás fenyítésben részesítette.

A felperes keresetében a panaszát elutasító határozat hatályon kívül helyezését, másodlagosan megváltoztatását és a fegyelmi eljárás megszüntetését kérte arra hivatkozva, hogy az alperes eltúlzott szankciót alkalmazott vele szemben. Kérte az alperes kötelezését visszatartott illetménye és annak késedelmi kamata megfizetésére.

A közigazgatási és munkaügyi bíróság ítéletével a felperes keresetét elutasította. A felperes fellebbezése folytán eljárt törvényszék ítéletével az elsőfokú bíróság ítéletének fellebbezett részét megváltoztatta és kötelezte az alperest, hogy fizessen meg a felperesnek 2.173.049 forint visszatartott illemtényt és annak törvényes késedelmi kamatát.

Az alperes felülvizsgálati kérelme folytán eljárt Kúria a törvényszék ítéletét hatályon kívül helyezte és a közigazgatási és munkaügyi bíróság ítéletét helybenhagyta.

A felülvizsgálati eljárásban irányadó – a felülvizsgálati kérelemmel, illetve csatlakozó felülvizsgálati kérelemmel nem támadott – tényállás szerint az alperes jogszerűen függesztette fel a felperest a szolgálati beosztásából, a fegyelmi eljárás befejezéséig jogszerűen tartotta vissza a felperes távolléti díja 50 %-át, a felperes a szolgálati tevékenysége során szolgálati viszonyával kapcsolatos kötelezettségét vétkesen megszegte, a fegyelemsértés miatt vele szemben kiszabott megrovás fenyítés jogszerű volt.

A felülvizsgálati eljárásban az alperes felülvizsgálati kérelme alapján a Kúriának abban a kérdésben kellett állást foglalni, hogy a visszatartott illetmény kifizetésének irányadó szabályai szerint a hivatásos állomány fegyelemsértést elkövető, és ezért jogszerűen fenyített tagját megilleti-e a fenyítés időpontjáig jogszerűen visszatartott 50 %-os távolléti díja.

A Kúria határozatának elvi tartalma:
Abban az esetben, ha a hivatásos állomány tagjával szemben büntetőeljárás és fegyelmi eljárás is indult, a visszatartott távolléti díj kifizetéséhez nem elegendő az, hogy a folyamatban volt büntetőeljárásban felmentették, szükséges az is, hogy a vele szemben indult fegyelmi eljárásban is felmentsék, vagy a Hszt. 132. § (6) bekezdésében megjelölt okból a fegyelmi eljárást megszüntessék.

Amikor a hivatásos állomány tagjával szemben lefolytatott fegyelmi eljárást követően megállapítják, hogy fegyelemsértést követett el, mert a szolgálati tevékenysége során a szolgálati viszonyával kapcsolatos kötelezettségét vétkesen megszegte, és vele szemben figyelmeztetést alkalmaztak vagy fenyítést szabtak ki, akkor nem valósult meg a felmentése, így a visszatartott távolléti díj kifizetésének a Hszt. 107. § (2) bekezdésében előírt kogens feltétele nem áll fenn.

A közszolgálati jog a jogintézmények hasonlósága ellenére az eltérő jogviszonyokra eltérő rendelkezéseket tartalmaz. Ezért az igények elbírálása mindig az adott közszolgálati jogviszonyra hatályos szabályok alapján történhet. Az egyes különleges foglalkoztatási jogviszonyokra irányadó kogens rendelkezések nem értelmezhetőek kiterjesztően.

Budapest, 2016. május 18.

A Kúria Sajótitkársága