A perek tisztességes lefolytatásához és ésszerű időn belül történő befejezéséhez való jog megsértése miatti kártérítési per

Nyomtatóbarát változat
Dátum: 
2020. március 4.

Tájékoztató a Pfv.II.20.117/2019. számú egyedi ügyről.

A per 2013. március 28. napján indult. A felperes többször módosított keresetében azt állította, hogy az alperesek 18 polgári és 5 büntető eljárásban megsértették a perek tisztességes lefolytatásához és az ésszerű időn belül történő befejezéséhez fűződő jogát, ezért kártérítési igényt érvényesített. Keresetét a Római Egyezmény 6. Cikk (1) bekezdésére, a polgári perrendtartásról szóló 1952. évi III. törvény 2. §-ára, a Polgári Törvénykönyvről szóló 1959. évi IV. törvény 75. § (1) bekezdésére, 78. §-ára, 84. § (1) bekezdés a), c) és e) pontjára, továbbá a 349. § (3) bekezdésére alapította. Az alperesek érdemi ellenkérelmükben a kereset elutasítását kérték, vitatták a kereset jogalapját és összegszerűségét.

Az elsőfokú bíróság a 2014. szeptember 18. napján hozott ítéletével megállapította a felperes személyiségi jogainak megsértését és az alpereseket 1.400.000 forint megfizetésére kötelezte. Ezt az ítéletet a másodfokú bíróság a 2016. január 14. napján hozott ítéletével részben megváltoztatta, a személyiségi jogok megsértésének megállapítását mellőzte, a kártérítés fizetésére irányuló keresetet pedig elutasította. A Kúria a 2017. január 11. napján hozott végzésével a jogerős ítélet felülvizsgálattal támadott rendelkezését az elsőfokú bíróság ítéletére is kiterjedően hatályon kívül helyezte, az elsőfokú bíróságot új eljárásra és új határozat hozatalára utasította.

A megismételt eljárásban az elsőfokú bíróság 2018. március 19. napján hozott ítéletet. A 23 perből 7 perben állapította meg a felperesnek a perek tisztességes lefolytatásához és az ésszerű időn belül történő befejezéséhez fűződő jogának megsértését és az I. rendű alperest 2.400.000 forint kártérítés megfizetésére kötelezte. A másodfokú bíróság a 2018. október 25. napján hozott ítéletével az elsőfokú bíróság ítéletét részben megváltoztatta és az I. rendű alperes marasztalását 500.000 forintra leszállította.

A jogerős ítélet ellen a felperes és az I. rendű alperes terjesztett elő felülvizsgálati kérelmet. A felperes elsődleges felülvizsgálati kérelmében a jogerős ítélet hatályon kívül helyezését, másodlagos felülvizsgálati kérelmében annak megváltoztatását és az I. rendű alperes által fizetendő kártérítés 3.250.000 forintra felemelését kérte. Felülvizsgálati kérelmében a jogerős ítélet 19 alapperre tett megállapítását vitatta. Az I. rendű alperes felülvizsgálati kérelme a jogerős ítélet hatályon kívül helyezésére és a kereset elutasítására irányult, két perre vonatkozó, az eljárás elhúzódására és a megállapított kártérítés összegére tett megállapításokat sérelmezte.

A bonyolult ügy elbírálása; az alap- és a hatályon kívül helyezés folytán megismételt eljárás iratai, az 58 oldalas elsőfokú ítélet, a 13 oldalas másodfokú ítélet, a két felülvizsgálati kérelem, továbbá az alapul szolgáló ügyek terjedelmes iratanyaga, azok tanulmányozása hosszú ideig tartó koncentrált felkészülést jelentett és a határozat írásba foglalása is hosszú időráfordítást igényelt.

Budapest, 2020. március 4.

A Kúria Sajtótitkársága