Összefoglaló a közalkalmazotti jogviszony rendkívüli felmentéssel való megszüntetése és az Mt. 7. § (1) bekezdés tárgyában hozott Mfv.III.10.734/2017/4. számú határozatról

Dátum

A felperes óvodapedagógus munkakörben állt az alperes alkalmazásában. Az alperes a felperes közalkalmazotti jogviszonyát a 2015. február 16-án kelt rendkívüli felmentéssel, a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény (Kjt.) 33/A. § (1) bekezdése alkalmazásával megszüntette. A felperes keresetében a közalkalmazotti jogviszonya jogellenes megszüntetésének jogkövetkezményeinek alkalmazását kérte arra hivatkozva, hogy a felmentésben foglalt indokok nem valósak, okszerűtlenek, az alperes a rendkívüli felmentés jogát rendeltetésellenesen gyakorolta. Az elsőfokú bíróság az alperest – a jogellenes megszüntetés jogkövetkezményeiként – kompenzációs átalány és végkielégítés megfizetésére kötelezte. Az elsőfokú bíróság megállapította, hogy a rendkívüli felmentés első indoka, a projekttervezéssel kapcsolatos, 2014. szeptembere óta fennálló adminisztrációs mulasztás, világos, valós és okszerű. A rendkívüli felmentésben felsorolt további kötelezettségszegésekkel, mulasztásokkal kapcsolatos felmentési indokokat az elsőfokú bíróság részben valótlannak, részben okszerűtlennek, illetve a világos indokolás követelményébe ütközőnek tekintette. Az Mt. 7. § (1) bekezdése alperes általi megsértését a bíróság azért tartotta megállapíthatónak, mert a lefolytatott bizonyítás eredményeként arra a következtetésre jutott, hogy a munkáltatói jogkör gyakorlója a közte és a felperes között kialakult, évek óta fennálló, egyre mélyülő, magánjellegű és szakmai konfliktushelyzet feloldása érdekében, valamint egy, a rendkívüli felmentés kiadását közvetlenül megelőzően tartott szülői fórumon, az óvodavezető személyével, munkájával kapcsolatban elhangzott kritikákkal összefüggésben intézkedett a jogviszony rendkívüli felmentéssel történő megszüntetéséről. A másodfokú bíróság az elsőfokú bíróság ítéletét a fellebbezett részében megváltoztatta, a felperes kártérítés és végkielégítés megfizetésére irányuló keresetét elutasította. A másodfokú bíróság érvelése szerint joggal való visszaélés akkor valósulhat meg, ha a munkáltatói intézkedés formálisan jogszerű. A jelen esetben ez nem áll fenn, hiszen az elsőfokú ítélet fellebbezéssel nem támadott megállapítása szerint a felperes a projekttervezés elmulasztásával rendkívüli felmentésre alapot adó kötelezettségszegést követett el. A jogerős ítélet ellen a felperes élt felülvizsgálati kérelemmel. A Kúria megállapította, hogy a másodfokú bíróság a Pp. felülvizsgálati kérelemben felhívott rendelkezései megsértése nélkül hozta meg döntését, az Mt. 7. § (1) bekezdése másodfokú bíróság általi értelmezésével és alkalmazásával azonban nem értett egyet. A Kúria – a joggal való visszaélés tilalmának megsértésével kapcsolatos munkaügyi perekben felmerült egyes kérdésekről szóló 5/2017. (XI.28.) KMK véleményében felhívásával rámutatott: a rendeltetésellenes joggyakorlás/joggal való visszaélés tilalma akkor vizsgálható, amikor egyébként a munkáltatói intézkedés formálisan jogszerű volt (EBH2005.1238.,Mfv.I.10.020/2013). Joggal való visszaélést megvalósító joggyakorláskor a hátrány valójában valamely egyéni körülményhez kapcsolódik, pl. a munkáltató ellenszenvén, a munkavállalóval való véleménykülönbségén, konfliktuson alapul, amelyek közös jellemzője az alá-fölérendeltséggel, a függőséggel, kiszolgáltatottsággal kapcsolatos helyzet megléte. A másodfokú bíróság a KMK véleményben foglalt értelmezéssel ellentétesen jutott arra a következtetésre, hogy a joggal való visszaélés a másodfokú eljárásban azért nem volt vizsgálható, mert az elsőfokú bíróság a projekttervezéssel kapcsolatos mulasztást rendkívüli felmentésre alapot adó kötelezettségszegésként értékelte. Az alanyi jog gyakorlásának formális jogszerűsége rendkívüli felmentés esetében azt jelenti, hogy a jog gyakorlója a rendkívüli felmentés jogát látszólag az e jogintézményt szabályozó rendelkezések betartásával gyakorolja, a joggyakorlás módja azonban jogszerűtlen, ellentétes a jogintézmény céljával, vagyis a jogviszony azonnali hatályú megszüntetésére valójában nem a Kjt. 33/A. § (1) bekezdés a)-b) pontja alkalmazási körébe tartozó okok miatt, hanem valamely más, az Mt. 7. § (1) bekezdésében – nem taxatíve – felsorolt, a törvényhozó által tilalmazott célból, illetve eredményre vezetően, körülmények között került sor. A joggal való visszaélést – a Ptk. javaslatához fűzött indokolás szerint, amely irányadó az Mt.-nek a Ptk. hatályba lépésével összefüggésben módosított 7. § (1) bekezdése értelmezése során is – az adott alanyi jog gyakorlásának a jog elvárásaival szembehelyezkedő módja valósítja meg. A fentiek alapján, az Mt. 7. § (1) bekezdése alperes általi megsértésének vizsgálata nem volt mellőzhető amiatt, mert a projekttervezéssel kapcsolatos mulasztás a rendkívüli felmentés jogszerű indokául szolgálhatott. Az elsőfokú bíróság az Mt. 7. § (1) bekezdése megsértését – egyebek mellett – azért állapította meg, mert a felmentés körülményei, a tanúk vallomása alátámasztotta, hogy a munkáltatói jogkör gyakorlója a rendkívüli felmentés jogát személyes és szakmai konfliktus feloldása érdekében, retorzióként gyakorolta; az alperes fellebbezésében az elsőfokú bíróság bizonyítékértékelését, a tényállásból levont következtetések helyességét vitatta, amely kérdésekben a másodfokú bíróság – téves jogértelmezésen alapuló, eltérő jogi álláspontja folytán – nem foglalt állást. Ezért a Kúria a jogerős ítéletet a fenti körben hatályon kívül helyezte és a másodfokú bíróságot új eljárásra és új határozat hozatalára utasította.

Budapest, 2018. június 11.

A Kúria Sajtótitkársága