Összefoglaló az Mfv.III.10.088/2015. számú, szolgálati járandóság szüneteltetése tárgyában hozott elvi határozatról

Nyomtatóbarát változatNyomtatóbarát változat
Dátum: 
2015. július 17.

Az alperes a 2012. július 16-án kelt és 2012. november 6-án módosított határozatával elrendelte a felperes szolgálati járandósága folyósításának 2012. július 1-től 2012. december 31-ig történő szüneteltetését. A másodfokú társadalombiztosítási szerv az elsőfokú határozatot – a korhatár előtti öregségi nyugdíjak megszüntetéséről, a korhatár előtti ellátásról és a szolgálati járandóságról szóló 2011. évi CLXVII. törvény (Knymt.) 1. § a) pontja, 11. § (1)-(2) bekezdése, a társadalombiztosítási nyugellátásról szóló 1997. évi LXXXI. törvény (Tny.) 83/B. § (1)-(2) bekezdése, és a társadalombiztosítás ellátásaira és a magánnyugdíjra jogosultakról, valamint e szolgáltatások fedezetéről szóló 1997. évi LXXX. törvény (Tbj.) 5. § (3) bekezdés alkalmazásával – akként változtatta meg, hogy a szüneteltetésről 2012. június 1. és 2012. december 31. közötti időtartamra rendelkezett. A határozat indokolása szerint a felperes 2012. január 1. és 2012. május 31. között Ausztriában munkabér címén EUR pénznemben szerzett jövedelmeket, amelynek a Magyar Nemzeti Bank hivatalos árfolyama alapulvételével átszámított összege 2.047.597,1 Ft. Mivel ez az összeg 2012. május hónapban elérte a Tny. 83/B. §-ban meghatározott éves keretösszeget (1.674.000 Ft-ot), a járandóság folyósítását a következő hónap első napjától kellett szüneteltetni. A felperes a társadalombiztosítási határozat bírósági felülvizsgálatát azért kérte, mert az ausztriai munkáltatónál történt munkavégzése – tekintettel arra, hogy adó- és járulékfizetési kötelezettséget is külföldön teljesít – nem keletkeztet Magyarországon biztosítási jogviszonyt, így a Tny. 83/B. § (1) bekezdését esetében nem lehetett alkalmazni. A munkaügyi bíróság a társadalombiztosi határozatokat hatályon kívül helyezte, mert a Tny. 83/B. § (1) bekezdése alkalmazása során, az éves keretösszeg elérésének vizsgálatakor kizárólag a Tbj. által meghatározott biztosítási jogviszonyból származó nyugdíjjárulék alapot képező kereseteket kell figyelembe venni. A jogerős ítélet ellen az alperes élt felülvizsgálati kérelemmel, a Knymt. 1. § a) pontja, 11. § (1) bekezdése és a Tny. 83/B. § (1) bekezdése megsértésére hivatkozva. A Kúria megállapította, hogy a Knymt. 1. §-a a Knymt. alkalmazásában definiálja a biztosítással járó jogviszonyok egy csoportját. Az alperes a perbeli és felülvizsgálati érvelését is a Knymt. 1. § a) pont ab) alpontban írtakkal, annak a Tny. 83/B. § (1) bekezdésével való együtt-értelmezésével kívánta alátámasztani. A Knymt. 11. § (1) bekezdése a korhatár előtti ellátás és a szolgálati járandóság szüneteltetéséről utaló szabályban rendelkezik: „a korhatár előtti ellátásban vagy szolgálati járandóságban részesülő személy keresőtevékenységére a Tny. 83/B. § (1) és (2) bekezdésének rendelkezéseit megfelelően alkalmazni kell”. E rendelkezésből nem következik, hogy a korhatár előtti ellátásban és a szolgálati járandóságban részesülők esetében a szüneteltetést a Knymt. 1. §-a alkalmazásával kell elbírálni, ez az értelmezés önmagában a Tny. 83/B. (1) és (2) bekezdése megfelelő alkalmazásának előírásából nem vezethető le. A korhatár előtti ellátásban és a szolgálati járandóságban részesülő személyek ellátásának szüneteltetésére a Tny. 83/B. § (1) bekezdése hatálya alá tartozó személyekkel azonosan, a Tbj. 5. §-a szerinti biztosítási jogviszonyok fennállása esetén kerülhet sor. A Kúria a fentiek alapján megállapította, hogy a jogerős ítélet nem sérti a felülvizsgálati kérelemben felhívott jogszabályokat, ezért azt hatályában fenntartotta.

Budapest, 2015. július 17.

A Kúria Sajtótitkársága