Nem alkalmazható a védjegyoltalom korlátjának szabálya, ha a használati mód a tisztességes ipari és kereskedelmi gyakorlattal nem összeegyeztethető, az üzleti tisztesség követelményébe ütközik

Dátum

Tájékoztató a Kúria Pfv.IV.21.584/2018. számú keresetlevél benyújtását megelőzően előterjesztett ideiglenes intézkedés iránti kérelem tárgyában indult ügyben hozott döntéséről.

Az elsőfokú bíróság végzésében ideiglenes intézkedéssel eltiltotta a kérelmezettet attól, hogy üzleti levelezésében, így különösen az internetes oldalain a védjegy szerinti megjelöléseket a kérelmező termékeinek negatív színben történő feltüntetésére használja, ezt meghaladóan a kérelmet elutasította és rendelkezett az ideiglenes intézkedés előzetes végrehajthatóságáról. A kérelmezett fellebbezése alapján eljárt másodfokú bíróság végzésével az elsőfokú bíróság végzésének nem fellebbezett részét nem érintette, fellebbezett rendelkezését megváltoztatta és az ideiglenes intézkedés elrendelésére irányuló kérelmet teljes egészében elutasította.

A felülvizsgálati kérelem alapján a Kúriának abban a kérdésben kellett állást foglalni, hogy a kérelmezett által a kérelmező vásárlóinak, üzletfeleinek címzett közleményekben a védjegy szerinti megjelölés alkalmazása kimerít-e a védjegy használatának törvényi tényállási elemeit, és ez a használat indokolt és szükségszerű volt-e.

A Kúria megállapította, hogy a vásárlóknak, üzletfeleknek címzett közleményekben a védjeggyel azonos megjelölés használata a védjegy árujegyzékében szereplő azonos vagy hasonló árukkal, szolgáltatásokkal kapcsolatban az áru eladásra felkínálása, illetve a szolgáltatás nyújtásának felajánlása során megalapozza a védjegy használatának a megállapítását. Nem alkalmazható a védjegyoltalom korlátjának szabálya, ha a védjegyhasználat célja nem csupán a felek termékeinek azonosítása és egyszerű elhatárolása, hanem a védjegyjogosult versenytárs termékei iránti bizalomvesztés keltése, a bojkottra felhívással forgalmának csökkentése és a védjegyet használó fél saját termékei kelendőségének fokozása. Ez a használati mód a tisztességes ipari és kereskedelmi gyakorlattal nem összeegyeztethető, az üzleti tisztesség követelményébe ütközik. A tisztességtelen üzleti magatartással megvalósuló jogosulatlan védjegyhasználat miatt a védjegybitorlás megállapítását nem zárja ki az, hogy a kifogásolt magatartás más jogterületen, a versenyjog szabályai szerint is jogsértőnek minősülhet.

Budapest, 2019. szeptember 20.

A Kúria Sajtótitkársága