Munkaviszony jogellenes megszüntetésének megállapítása, gazdasági társaságnál munkaviszonyban álló vezető tisztségviselő gondossági kötelessége

Dátum

Elvi jelentőségű, a Kúria M.I. tanácsa által 2012. június 27-én megtartott tárgyaláson kihirdetett Mfv.I.10.409/2011. számú ügyről.

A felperes a keresetében az alperes 2009. július 17-én kézbesített rendkívüli felmondása jogellenességének megállapítását és annak jogkövetkezményei alkalmazását és prémium megfizetését kérte.

A munkaügyi bíróság ítéletében megállapította, hogy az a   közgyűlési határozat, amely a felperes munkaviszonyát rendkívüli felmondással megszüntette, jogellenes. Kötelezte az alperest a felperes javára 25.440.000 forint munkabér és ennek 2009. június 16-ától járó törvényes késedelmi kamata megfizetésére. Ezt meghaladóan a felperes keresetét elutasította. Kötelezte az alperest a felperes javára 1.170.000 forint részperköltség, az állam javára 900.000 forint illeték megfizetésére.

Az alperes és a felperes fellebbezése folytán eljárt másodfokú bíróság ítéletével a munkaügyi bíróság ítéletét a per főtárgyára vonatkozó részében helybenhagyta. A le nem rótt eljárási illeték tekintetében részben megváltoztatta, az alperes marasztalását 675.000 forintra leszállította és kötelezte, hogy fizessen meg az államnak felhívásra 225.000 forint eljárási illetéket. Kötelezte az alperest a felperes javára 540.000 forint másodfokú  perköltség, a felperest 225.000 forint, az alperest 675.000 forint le nem rótt fellebbezési illeték megfizetésére.

A Kúria az alperes felülvizsgálati kérelme alapján hozott ítéletével a másodfokú bíróság ítéletének felülvizsgálati kérelemmel támadott rendelkezéseit az illeték és a perköltség viselésre vonatkozó rendelkezésekre is kiterjedően hatályon kívül helyezte, és a munkaügyi bíróság ítéletének a rendkívüli felmondás jogellenességét megállapító rendelkezését megváltoztatta, ebben körben a felperes keresetét elutasította.

A jogerős ítéletnek a prémiumra vonatkozó döntését nem érintette, rendelkezett továbbá a perköltség és az illeték viseléséről.

A Kúria eljáró tanácsa a terjedelmes iratanyag alapján az alábbi elvi jellegű döntést hozta:

Gazdasági társaságnál munkaviszonyban álló vezető tisztségviselő az ilyen tisztséget betöltő személytől elvárható gondosságot akkor tanúsítja, ha a társaság által kötendő szerződés valamennyi gazdálkodási szempontú lényeges feltételét igyekszik megismerni és feltárni. A körültekintő eljáráshoz a munkáltató ésszerű és megalapozott döntését elősegítő  - általában előzetes – tájékoztatása is hozzátartozik különösen, ha a szerződés jelentős mértékű vagyont érint.

Az említett lényeges kötelezettségek megszegése a munkáltató rendkívüli felmondását alapozhatja meg (Mt. 96.§ (1) bekezdés a) pont, Gt. 30. § (2) bekezdés).

Budapest, 2012. június 27.

A Kúria Sajtótitkársága