Munkavállalói azonnali hatályú felmondás jogkövetkezményei és versenytilalmi megállapodás tárgyában hozott határozatot a Kúria illetékes tanácsa

Nyomtatóbarát változat
Dátum: 
2019. szeptember 9.

Tájékoztató a Kúria M.I. tanácsa által tárgyaláson elbírált Mfv.I.10.509/2018. számú ügyről.
A döntés elvi tartalma
A felek ha a versenytilalmi megállapodás hatályba lépését feltételhez kötik és annak bekövetkezése előtt a munkavállaló versenytársnál elhelyezkedik, ezzel a magatartásával maga hiúsítja meg a megállapodás hatályosulását. Hatályba nem lépett megállapodásban kikötött kötbérre a munkáltató alappal nem tarthat igényt [Ptk. 6:116. § (1) bekezdés, 6:117. § (1) bekezdés, Mt. 31. §].

Az I. r. és II. r. alperes 2009. november 19-től álltak a felperes alkalmazásában, az általa működtetett Rádió szerkesztő-műsorvezetői voltak. Az alperesek 2016. november 18-án kelt és közölt azonnali hatályú felmondással megszüntették a munkaviszonyukat, mert foglalkoztatásukat nem látták biztosítottnak a rádió földi sugárzási jogának megszűnése miatt. A felperes 2016. november 21-én kelt (2016. november 23-án kézbesített) levelében tájékoztatta az alpereseket, hogy az azonnali hatályú felmondásukat jogellenesnek tartja, az nem felel meg az Mt. 78. § (1) bekezdés b) pontjában foglaltaknak. A felperes keresetében az alpereseket a konkurenciatilalmi megállapodás megsértése miatt kötbér, valamint az azonnali hatályú felmondás jogellenessége jogkövetkezményeként távolléti díj megfizetésére kérte kötelezni. Az alperesek ellenkérelme a kereset elutasítására irányult. Az elsőfokú bíróság ítéletével a kereseteket elutasította. A másodfokú bíróság ítéletével az elsőfokú bíróság ítéletét részben megváltoztatta, az alperesek által 2016. november 18-án közölt felmondások jogellenessége folytán felmondási időre járó távolléti díj címén I. r. alperest 1.328.535 forint, II. r. alperes 1.392.800 forint megfizetésére kötelezte. Kötelezte az I. r. alperest, hogy fizessen a felperesnek konkurenciatilalmi megállapodásból eredő kötbért. Az alperesek felülvizsgálati kérelmükben elsődlegesen a jogerős ítélet hatályon kívül helyezését, és az elsőfokú bíróság keresetet elutasító döntésének hatályában való fenntartását, másodlagosan a másodfokú bíróság ítéletének hatályon kívül helyezése mellett az elsőfokú bíróság új eljárásra és új határozat hozatalára utasítását indítványozták.
Az I. r. alperes felülvizsgálati kérelme részben megalapozott, míg a II. r. alperes kérelme megalapozatlan. A következetes ítélkezési gyakorlatnak megfelelően a jognyilatkozatokat tartalmuk szerint kell elbírálni, attól függetlenül, hogy a fél melyik pontra hivatkozott (Mfv.I.10.334/2018/3.). Jelen esetben az alperesek az Mt. 78. § (1) bekezdés b) pontját jelölték meg az azonnali hatályú felmondás indokaként, a bíróságok ebben a körben folytatták le a bizonyítási eljárást, és nem állapítható meg, hogy a másodfokú bíróság „összemosta” volna a munkaviszonyból származó kötelezettségszegést a bizalomvesztéssel, amire az alperesek hivatkoztak. A bírói gyakorlat szerint a munkaviszony fenntartását lehetetlenné tevő magatartás abban az esetben jogosít az azonnali hatályú felmondásra, ha emiatt objektíven válik fenntarthatatlanná a munkaviszony (MD.II/272.). A magatartás és a lehetetlenné válás között okozati összefüggésnek kell fennállnia (MD.II/273.). A másodfokú bíróság helyesen jutott arra a következtetésre, hogy az alperesek munkája nem lehetetlenült el, a munkáltató a munkaszerződést nem módosította, foglalkoztatásuk feltételei biztosítottak voltak. Önmagában az a körülmény, hogy a műsort esetleg a jövőben kevesebben, online hallgatják, és ezáltal az alperesek saját megítélésük szerint presztízsveszteséget szenvednek, nem olyan körülmény, amely az azonnali hatályú felmondás jogszerű alapja lehet. Az alperesek a munkaszerződésben foglaltakat megismerték, azt aláírásukkal igazolták, a szerződéses kikötés érvénytelenségére nem hivatkoztak. A konkurenciatilalmi megállapodás nem vitásan a felek között létrejött, annak lényeges elemeiben megegyezés született [Mt. 228. § (1) bekezdés]. Az Mt. általános szabályaitól nem volt eltérés, így az Mt. 43. § (1) bekezdése nem értékelhető. A kifejtettekre tekintettel a Kúria a másodfokú bíróság ítéletének felülvizsgálati kérelemmel nem támadott részét (II. r. alperes konkurenciatilalmi megállapodáshoz kapcsolódó fizetési kötelezettséget elutasító döntés) nem érintette, az azonnali hatályú felmondások jogellenességét megállapító határozatot hatályában fenntartotta. Az I. r. alperest kötbér fizetésre kötelező jogerős döntést hatályon kívül helyezte és e körben az elsőfokú bíróság ítéletét helybenhagyta [Pp. 275. § (3), (4) bekezdés].

Budapest, 2019. szeptember 9.    

A Kúria Sajtótitkársága