A Kúria határozata balesettel okozati összefüggésben álló kár, valamint sérelemdíj megfizetésére irányuló kérelemmel kapcsolatos perben

Dátum

Tájékoztató a Kúria Pfv.III.21.488/2018. számú elvi ügyében meghozott ítéletéről.

Az alperes a felelősségbiztosítója annak a különleges tűzoltó szerkocsinak, ami 2014. július 7-én lakott területen, megkülönböztető fény- és hangjelzés egyidejű használata mellett, egy többsávos út egyenesen haladó forgalmi sávjában közlekedett. Egy jelzőlámpás kereszteződéshez érve a fényjelző piros jelzése mellett haladt tovább.
A kereszteződésben a tűzoltó szerkocsi haladási irányára merőleges úton – mely az adott irányban kétsávos volt – egy személygépkocsi kívánt egyenesen áthaladni a külső sávban. Ennek vezetője észlelte a megkülönböztető fény- és hangjelzést és a jelzőlámpa zöld jelzése ellenére nem indult el, a tűzoltó szerkocsi áthaladására várakozott.
A felperes által vezetett személygépkocsi e személygépjármű mögött érkezett a lámpás kereszteződéshez, vele azonos sávban. A felperes várakozó gépjárművet balról, a záróvonal érintésével kikerülve a kereszteződésbe hajtott, ahol a tűzoltó szerkocsival összeütközött.
A felperes a balesetben súlyos, életveszélyes sérüléseket szenvedett.
Keresetében a balesettel okozati összefüggésben álló kárai, valamint sérelemdíj megfizetésére kérte az alperes kötelezését, álláspontja szerint a balesetet az alperes által biztosított jármű vezetője okozta.
Az alperes a kereset elutasítását kérte azzal, hogy biztosítottja nem szegte meg a közlekedési szabályokat.
Az elsőfokú bíróság ítéletével a keresetet elutasította. Indokolása szerint a rendelkezésre álló bizonyítékokból az a következtetés vonható le, hogy a baleset kizárólag a felperesnek felróható okból következett be, mert a felperes nem biztosított elsőbbséget a megkülönböztető fény- és hangjelzést használó járműnek.
A másodfokú bíróság az elsőfokú ítéletet helybenhagyta annak helyes indokai alapján.
A felperes felülvizsgálati kérelmében az első- és másodfokú ítélet hatályon kívül helyezését és az elsőfokú bíróság újabb eljárásra és újabb határozat hozatalára utasítását kérte. Hivatkozása szerint az eljárt bíróságok tévesen következtettek arra, hogy a balesetért a felperes felelős. Állította, hogy balesetet a tűzoltó szerkocsi vezetője okozta, mert kötelezettsége ellenére nem győződött meg róla, hogy akadálytalan továbbhaladását minden gépjármű vezetője biztosítja-e.

A Kúria a jogerős ítéletet hatályában fenntartotta. A Kúria rámutat, hogy a megkülönböztető jelzést használó jármű vezetője a többi közlekedővel szemben a különböző forgalmi helyzetekben elsőbbséget élvez, ami azt jelenti, hogy e jármű részére az elsőbbséget minden esetben meg kell adni, azt a közlekedés többi résztvevője nem mérlegelheti. Az ilyen járműnek azonban csak a KRESZ 49. § (2) bekezdésében előírt feltételek fennállása esetében van elsőbbsége, azaz ha a közlekedés biztonságát, a személy- és vagyonbiztonságot nem veszélyezteti és vezetője meggyőződött arról, hogy akadálytalan továbbhaladását a közlekedésben résztvevők biztosítják.
A meggyőződési kötelezettség körében az ilyen jármű vezetőjének tekintetbe kell venni, hogy a többi közlekedő észlelte-e a jelzést, továbbá hogy az elvárható magatartást tanúsítják-e. Ez adott esetben azzal valósulhat meg, hogy egy kiemelten veszélyes közlekedési helyzetben, a fényjelző készülékkel irányított, többsávos kereszteződésben a számára piros jelzésen áthaladva olyan sebességet választ, ami lehetővé teszi a baleseti veszélyhelyzet akár egyoldalú elhárítását is.
A rendelkezésre álló adatok alapján egyrészt az volt megállapítható, hogy a közlekedés résztvevői és harmadik személyek számára is észlelhető volt a megkülönböztető fény- és hangjelzés használata. Másrészt megállapítható az is, hogy a tűzoltójármű vezetője megfelelő sebességgel, kellő körültekintéssel hajtott be a kereszteződésbe. Azt észlelve ugyanis, hogy a felperes előtt álló személygépkocsi a megkülönböztető jelzés miatt a sávjában várakozik és biztosítja az áthaladást, a tűzoltó szerkocsi vezetőjének nem kellett arra számítania, hogy a felperes által vezetett gépkocsi az előtte álló járművet kikerülve – a záróvonalat szabályszegően érintve – behajt a kereszteződésbe.
Az eljárt bíróságok ezért okszerűen következtettek arra, hogy a baleset a felperesnek felróható okból következett be, mert a megkülönböztető jelzést használó tűzoltó szerkocsi részére az elsőbbséget nem biztosította.

Budapest, 2019. december 5.

A Kúria Sajtótitkársága