Közalkalmazotti jogviszony jogellenes megszüntetésének jogkövetkezményei tárgyában hozott döntést a Kúria

Nyomtatóbarát változat
Dátum: 
2019. október 29.

Tájékoztató a Kúria M.I. tanácsa által tárgyaláson kívül elbírált Mfv.I.10.098/2019. számú ügyről.

A döntés elvi tartalma: a pedagógussal szemben támasztott elvárásokkal összeegyeztethetetlen, hogy Facebook oldalán rasszista, kirekesztő, szélsőséges nézeteket valló bejegyzéseket tegyen. Ezen magatartás rendkívüli felmentés jogszerű alapjául szolgálhat [Nkt. 62. § (1) bekezdés; Kjt. 33/A. § (1) bekezdés].

A felperes tanító munkakörben, közalkalmazotti jogviszonyban állt az alperes alkalmazásában. A Facebook közösségi oldalt a közte és a diákok szülei közötti kommunikációra is használta, így ezen a felületen különféle, a tanulmányokkal kapcsolatos üzeneteket küldött. Ezen túlmenően mindenki számára hozzáférhető módon zsidókkal, romákkal, menekültekkel kapcsolatos, negatív megítélésű feljegyzéseket tett közzé, illetve a közzétett cikkeket illetően tetszését fejezte ki. 2015. augusztus 25-én egy internetes portálon „Két Hitlerkép között üzen a tankönyvekről a ... tanítónő” címmel a felperes facebook bejegyzéseivel kapcsolatban cikk jelent meg. Az alperes az internetes újságcikkből szerzett tudomást a felperes megnyilvánulásairól, erre figyelemmel jogviszonyát 2015. szeptember 7-én kelt intézkedésével rendkívüli felmentéssel megszüntette. Ennek indokolása szerint „A pedagógus személye minta, ezért burkolt, vagy nyílt szóbeli megnyilvánulásai olyan hatást gyakorolnak a rábízott gyerekekre, melyek egy életre meghatározzák a felnövekvő generáció világ- és társadalomszemléletét. Semmilyen módon nem egyeztethető össze a pedagógusi hivatással a kirekesztés, a rasszista, antiszemita gondolkodás és annak bármilyen formában történő megnyilatkozása”. A felperes pontosított keresetében a jogviszony jogellenes megszüntetésére figyelemmel elmaradt jövedelem címén kártérítést és végkielégítést igényelt. Az alperes a kereset elutasítását kérte. Az elsőfokú bíróság ítéletével a keresetet elutasította. A másodfokú bíróság az elsőfokú bíróság ítéletét helybenhagyta. A felperes felülvizsgálati kérelmében elsődlegesen a jogerős ítélet hatályon kívül helyezését és az alperes kereset szerinti marasztalását kérte. Az alperes felülvizsgálati ellenkérelme a jogerős ítélet hatályában való fenntartására irányult.
A felülvizsgálati kérelem nem megalapozott. A felperes alaptalanul állította, hogy megnyilvánulásai Facebook oldalára korlátozódtak, ezért véleménynyilvánításai a magánéletében történtek. Ezzel szemben az eljáró bíróságok helytállóan utaltak a Nkt. 62. § (1) bekezdésében foglaltak alapján a pedagógus alapvető feladataira, a (2) bekezdés q) pontja szerint pedig arra, hogy alapelvárás a hivatáshoz méltó magatartás. Ez utóbbi nyilvánvalóan követelmény az iskolán kívül tanúsított viselkedésnél is. Az alperes részéről alapvető igény, hogy a pedagógus még a látszatát sem keltheti annak, miszerint szélsőséges, rasszista, kirekesztő nézeteket vall. Nem megalapozott az a felperesi érvelés sem, hogy a Facebook poszt csak barátai számára volt elérhető, mivel ő sem vitatta, hogy diákjai szüleivel is ezen keresztül tartott kapcsolatot, akik szintén láthatták a bejegyzéseket. Az iskola számára elfogadhatatlan azon pedagógusi megnyilvánulás, amely ellentétes a társadalmi elvárásokkal, nem tartja szem előtt mások tiszteletét, megbecsülését, nem segíti elő az emberek közötti együttműködést. Erre figyelemmel pedig a felperes magatartása megalapozta a jogviszonya rendkívüli felmentéssel való megszüntetését [Kjt. 33/A. § (1) bekezdés b) pont]. Az alperes nem az oktatási munka hiányosságait rótta felperes terhére, magatartása megítélésénél a rendkívüli felmentésben foglaltaknak volt jelentősége, amelyek megvalósulását bizonyította, és intézkedése ezen magatartással arányban állt. A kifejtettekre tekintettel a Kúria a jogerős ítéletet hatályában fenntartotta a Pp. 275. § (3) bekezdése alapján.

Budapest, 2019. október 29.

A Kúria Sajtótitkársága