Keresés

Közigazgatási Kollégium határozatai

A helyi önkormányzatok a törvény keretei között szervezeti és működési rendjük meghatározása során belső szabályozási autonómiával rendelkeznek, ennek keretében rendkívüli képviselő-testületi ülés összehívásának részletszabályait meghatározhatják. Az így megalkotott szabályozás azonban nem lehet ellentétes a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvényben meghatározottakkal [2011. évi CLXXXIX. törvény (Mötv.) 44. §, 45. §].

2022/10. szám

A behajthatatlan követelésre jutó áfa visszatérítése esetén a késedelmi kamat tekintetében az uniós héa-rendszerből nem következik, hogy ilyen esetben az áfa – eredeti esedékességkor történő – megfizetésétől kezdve kellene kamatot fizetni, a magyar jogalkotó mégis ilyen tartalmú szabályt alkotott. Nem lehet eltekinteni a fenti előírás alkalmazásától, és nem lehet úgy értelmezni az előírást, hogy csak a követelés behajthatatlanná válása időpontjától jár az adózónak a kamat [2017. évi CL. törvény (Ar.) 196. § (1), (6) bek.; 2007. évi CXXVII. törvény (Áfa tv.) 55. §, 77.

2022/10. szám

A szolgáltatásnyújtás teljesítési helyének megállapításakor jelentősége van annak, hogy az adózó milyen szolgáltatásnyújtást végzett, ezért annak tartalmi elemzése elengedhetetlen [2007. évi CXXVII. törvény (Áfa tv.) 15. §, 39. §, 45. § (1) bek., 121. § (1) bek., 140. § b) pont, 244. § (1) bek., 247. § (1) bek., 249. § (5) bek.].

A felülvizsgálat alapjául szolgáló tényállás

2022/10. szám

Az üzletlezárás intézkedés alkalmazásakor csak az első mulasztás esetén áll fenn az adóhatóság mérlegelési kötelezettsége [2017. évi CL. törvény (Art.) 245. § (1) bek. d) pont, (2) bek., (8) bek.].

A felülvizsgálat alapjául szolgáló tényállás

2022/10. szám

1. A mező- és erdőgazdasági földek forgalmáról szóló 2013. évi CXXII. törvény szerint a helyi földbizottság csak abban foglalhat állást, hogy a szerződés megkötését az elővásárlásra jogosulttal, vagy a vevővel támogatja-e, közöttük nem rangsorolhat, és állásfoglalásával nem ronthatja el a törvényi elővásárlási sorrendet.

2022/10. szám

A kiskereskedelmi tevékenységhez kapcsolódó telephelyen kívüli – közterületen (rakodóhely, járda) - áruszállítás és rakodás nem minősül üzemi zajforrásnak, ezért arra zajkibocsátási határértéket megállapítani nem lehet [284/2007. (X. 29.) Korm. rend. (Kormányrendelet) 2. § i) pont].

A felülvizsgálat alapjául szolgáló tényállás

[1] Az üzemeltető a Budapest XIII. kerületben áruházat üzemeltet, amelyben élelmiszer jellegű bolti vegyes kiskereskedelmi tevékenységet folytat.

2022/10. szám

A hatóság döntéséből az ügyfélnek teljes képet kell kapnia arról, hogy a hatóság az eljárása során milyen tényeket tárt fel, melyeket vett figyelembe és mellőzött a döntése kialakítása során, és milyen jogszabályi rendelkezések mentén határozott. Ez a garanciája annak, hogy a döntés utóbb is ellenőrizhetővé válik, helyessége, jogszerűsége – arra irányuló kereset alapján – érdemben elbírálható [2016. évi CL. törvény (Ákr.) 81. § (1) bek.].

A fellebbezés alapjául szolgáló tényállás

2022/10. szám

Az idegenrendészeti hatóság tartózkodási engedély meghosszabbítása iránti kérelmet elutasító, az Alkotmányvédelmi Hivatal nemzetbiztonsági kockázatot értékelő véleményén alapuló határozat nem minősül a Kp. 85. § (5) bekezdése szerinti mérlegelési jogkörben hozott döntésnek. Amennyiben az idegenrendészeti hatóság a döntését olyan véleményre alapítja, amely a Mavtv.

2022/10. szám

Kereshetőségi jog vizsgálata építésügyben. Az építésügyi jogszabálysértésre alapított kereseti hivatkozás közigazgatási perben akkor is megalapozhat kereshetőségi jogot, ha az adott építésügyi jogszabálysértés folytán bekövetkező közvetlen jogsérelem polgári jogi jellegű. A közigazgatási perben eljáró bíróság nem a polgári jogi jogvitáról dönt, hanem az építési engedély jogszerűségét értékeli, az építésügyi jogszabályok megsértése pedig közigazgatási perben vizsgálható és orvosolható.

2022/10. szám

A kereshetőségi jog alapjául szolgáló státusz megszűnése – a szomszédos ingatlan eladása – esetén a perbeli jogutódlásra irányadó szabályok alkalmazandók [1952. évi III. törvény (régi Pp.) 275. § (5) bek., 327. § (1) bek., 335/A. §].

A felülvizsgálat alapjául szolgáló tényállás

2022/10. szám

Oldalak