Aktualitások
A Kúria közleménye az Európai Unió Bíróságának „Dunai-ügyben” hozott határozatáról
Az Európai Unió Bírósága (EUB) 2019. március 14-én ítéletet hozott a C-118/17. számú, úgynevezett „Dunai-ügyben”. A C-118. sz. ügyben a magyar bíróság arra kérdezett rá, hogy összhangban van-e az uniós joggal, ha egy tagállam törvényekkel úgy módosítja a kölcsönszerződések tartalmát, hogy azok érvényesek maradnak, és az árfolyamkockázatot továbbra is a fogyasztó viseli. A 2014. évi ún. devizahiteles törvények ugyanis kiküszöbölték az árfolyamrésből és az egyoldalú szerződésmódosításból fakadó részleges érvénytelenséget az elszámolás előírásával. ...
Céljuttatás -tartalma szerint prémium- megfizetéséről döntött a Kúria
Tájékoztató az Mfv.II.10.480/2018 számú ügyben hozott határozatról. A döntés elvi tartalma: ha a munkáltató hosszabb időszakra tűzött ki prémiumfeladatot és a munkavállaló munkaviszonya ennek az időszaknak az eltelte előtt megszűnt, a prémiumfeladat időarányos részének teljesítése esetén a munkavállalót az ezzel arányban álló prémiumösszeg megilleti. Ettől az esettől eltér, amikor a kitűzött prémiumfeladatot a munkavállaló csak részben teljesítette. ...
Nyugdíjasnak minősülő munkavállaló munkaviszonyának megszüntetése tárgyában döntött a Kúria
Tájékoztató az Mfv.II.10.450/2018. számú ügyben hozott határozatról. A döntés elvi tartalma: I. Ha a munkavállaló nyugdíjasnak minősül, a munkáltató a határozatlan időtartamú munkaviszony felmondással történő megszüntetését nem köteles indokolni. Ezért, ha a felmentés oka valós (tehát a munkavállaló nyugdíjasnak minősül) indokolás hiányában annak okszerűsége nem vizsgálható. ...
A Kúria Büntető Kollégiuma határozatot hozott kényszerintézkedés alkalmazásának indokoltságát vizsgáló ügyben
Tájékoztató a Kúria Bpkf.I.130/2019. számú jelentős ügyben 2019. február 18-án hozott határozatáról. I. Ha az első- vagy a másodfokú bíróság a nem jogerős ügydöntő határozatának kihirdetését követően a kényszerintézkedés fenntartásáról rendelkezett, a felülvizsgálat szempontjából irányadó hat hónapos határidőt ezen határozat időpontjától kell számítani. II. Önmagában a kényszerintézkedés indokoltságának a törvényben előírtat meghaladó számú, azaz többszöri felülvizsgálata nem sért jogot. ...
A Kúria határozatot hozott fiatalkorú elkövetők próbára bocsátása tárgyában folyamatban volt ügyben
Tájékoztató a Kúria Bfv.I.1.482/2018. számú jelentős ügyben, 2019. február 12-én hozott határozatáról. A Btk. 105 § (2) bekezdése értelmében a törvény rendelkezéseit a fiatalkorúakra a XI. Fejezetben foglalt eltérésekkel kell alkalmazni, a 116. § (2) bekezdése szerint a próbaidő tartama egy évtől két évig terjedhet. ...
A Kúria Büntető Kollégiuma felszámolási eljárás során elkövetett csődbűntett tárgyában hozott határozatot
Tájékoztató a Kúria Bfv.I.996/2018. számú jelentős ügyben, 2019. február 5-én hozott határozatáról A felszámolási eljárás során az engedményezési szerződéssel értékesített – polgári peres úton érvényesített – függő követelés az 1978. évi IV. törvény 290. § (1) bekezdés d) pontja szerinti csődbűntett elkövetési tárgya lehet; az a terhelt, mint felszámoló rendelkezési körébe tartozó, a Számv.tv. 29. § (1) bekezdése szerinti forgóeszköz alapját képező vagyonelem, egyúttal a Csődtv. 3. § (1) bekezdés e) pontja szerinti vagyon része, mely a felszámolási eljárás rendeltetéséből adódóan a hitelezők kielégítésére szolgált. ...
A Kúria határozata büntetés-végrehajtási bírói ügydöntő végzés tárgyában
Tájékoztató a Kúria Bfv.II.1.326/2018. számú jelentős ügyben, 2019. március 5-én hozott határozatáról. 1. A véglegessé vált bv. bírói ügydöntő végzés ellen utólagos bv. bírói eljárásnak, míg az utólagos bv. bírói eljárásban hozott véglegessé vált bv. bírói ügydöntő végzés ellen ugyancsak utólagos bv. bírói eljárásnak van helye. 2. A bv. bíró véglegessé vált ügydöntő végzése nem jogerős határozat. Azzal szemben felülvizsgálatnak nincs helye. ...
A Kúria határozatot hozott az Áfa tv. 55. § (2) bekezdésében szabályozott feltételek teljesülése esetén végrehajtott számla korrekció tárgyában
Az Áfa tv. 55. § (2) bekezdésében szabályozott feltételek teljesülése esetén végrehajtott számla korrekció jogszerű, nem lehet megtagadni arra figyelemmel, hogy a számla kiállítására fiktív ügylet keretében került sor, mivel a jogszabály ilyen tartalmú kitételt nem tartalmaz ...
Az egyes adókötelezettségek teljesítésének ellenőrzésére irányuló eljárásban lehetőség van annak meghatározására, hogy az adózó adószám kiváltására köteles-e és ennek elmaradása esetén a megfelelő szankció alkalmazása jogszerű
A Kúria határozatot hozott a Kfv. I. 35.662/2018/6. számú ügyben.
Rövid tényállás: a felperes kizárólagos tulajdonában áll egy balatoni ingatlan, melyet a felperes szálláshely szolgáltatás útján hasznosított. A felperes adószámmal nem rendelkezett, adóköteles tevékenységgel összefüggő bejelentési kötelezettségének nem tett eleget ...
A Kúria határozatot hozott falugondnoki (tanyagondnoki) szolgáltatással kapcsolatos mintaperben
Tájékoztató Kfv.IV.35.496/2018. számú hozott kúriai határozatról.
A Kúriára több mint tíz ügy érkezett az önkormányzatok részére nyújtott falugondnoki (tanyagondnoki) szolgáltatással kapcsolatos állami támogatás visszakövetelése tárgyában. A hasonló tényállások szerint az önkormányzatok a falugondnoki (tanyagondnoki) szolgáltatást nyújtották, egyéb jogszabályi kötelezettségeiknek is eleget tettek, azonban később jelentették be a nyilvántartásba, hogy a szolgáltatást már más gépjárművel látják el ...
A KÚRIÁRÓLJOGGYAKORLAT EGYSÉGESÍTŐ TEVÉKENYSÉGHATÁROZATOK EGYEDI ÜGYEKBENTANÁCSADÓ ÉS KONZULTÁCIÓS TESTÜLETEK VÉLEMÉNYEISAJTÓKOLLÉGIUMOK SZAKMAI ANYAGAINEMZETKÖZI KAPCSOLATOKUNIÓS PROJEKTEKFORUM SENTENTIARUM CURIAEGYAKORLATI TUDNIVALÓKKÖZÉRDEKŰ ADATOKHASZNOS OLDALAKA KÚRIA ÉVKÖNYVEIÚJ PTK. TANÁCSADÓI TESTÜLET VÉLEMÉNYEIKONZULTÁCIÓS TESTÜLETEK VÉLEMÉNYEIELÉRHETŐSÉGEK