5/2007. számú BJE határozat

Nyomtatóbarát változat

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG LEGFELSŐBB BÍRÓSÁGA
5/2007. BJE. szám


A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG NEVÉBEN!

A Magyar Köztársaság Legfelsőbb Bíróságának Büntető Jogegységi Tanácsa Budapesten, a 2007. év november hó 7. napján tartott nyilvános ülésen meghozta a következőjogegységi határozatotA jogegységi tanács a Legfelsőbb Bíróság Büntető Kollégiuma következő állásfoglalásait hatályon kívül helyezi:

BK. 3., 7., 8., 20., 24., 26., 29., 31., 32., 33., 34., 36., 40., 43., 44., 45., 46., 47., 48., 49., 50., 53., 61., 62., 65., 71., 72., 73., 74., 85., 88., 90., 91., 93., 95., 101., 103., 104., 107., 109., 114., 123., 126., 128., 132., 134., 135., 136., 137., 138., 139., 140., 144., 148., 149., 153., 154., 155., 161., 162., 163., 171.I n d o k o l á sA Legfelsőbb Bíróság elnökhelyettese a Be.439. §-a /1/ bekezdése a/ pontja alapján - az egységes ítélkezési gyakorlat biztosítása érdekében - jogegységi eljárás lefolytatását és jogegységi határozat meghozatalát indítványozta.

Az indítványban foglaltak lényege a következő:

Az 1997. október 1-jén hatályba lépett Bszi.105. §-a szerint a törvény hatálybalépését megelőzően hozott elvi döntések, irányelvek és kollégiumi állásfoglalások az eltérő iránymutatást tartalmazó jogegységi határozat meghozataláig alkalmazhatók.

A Bszi. hatálybalépése óta eltelt 10 évben számos jogszabályi változásra került sor. Ezek több korábbi kollégiumi állásfoglalást érintettek. A Legfelsőbb Bíróság Büntető Kollégiuma több alkalommal - legutóbb a 2/2007. BK. véleményében - felülvizsgálta a még hatályos kollégiumi állásfoglalásait és a - jogszabályváltozás folytán - tartalmilag meghaladottakat nem tekintette irányadónak.

A büntető kollégium a határozat rendelkező részben felsorolt még hatályos kollégiumi állásfoglalásokat is megvizsgálta és ennek alapján jogegységi eljárást kezdeményezett azok hatályon kívül helyezésére annak érdekében, hogy a büntető kollégium vélemény formájában - a jogszabályi változtatásoknak és a bírói gyakorlat alakulásának megfelelő módosításokkal - állást foglalhasson.

A legfőbb ügyész az indítvánnyal mindenben egyetértett /BF.2475/2007./.

A jogegységi indítvány alapos.

A jogszabályok változásai és az ítélkezési gyakorlat alakulása feltétlenül szükségessé teszi a szóban levő kollégiumi állásfoglalások felülvizsgálatát és e vizsgálat eredményének kollégiumi vélemény formájában közzétételét.

A Bszi. idézett rendelkezése értelmében ez csak úgy lehetséges, hogy a jogegységi tanács a kollégiumi állásfoglalásokat hatályon kívül helyezi. A jogegységi tanács ennek megfelelően határozott.

A jogegységi tanács a határozatát - a Bszi. 32. §-a /4/ bekezdése, illetve a Be. 445. §-a /2/ bekezdése alapján - a Magyar Közlönyben közzéteszi.

Budapest, 2007. november 7.


Dr. Kónya István s.k. a tanács elnöke,

Dr. Édes Tamás s.k. előadó bíró,

Dr. Akácz József s.k. bíró,

Dr. Szabó Győző s.k. bíró,

Dr. Márki Zoltán s.k. bíró a tanács tagjai
A kiadmány hiteléül:

bírósági tisztviselő