2/2007. számú BJE határozat

Nyomtatóbarát változat

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG LEGFELSŐBB BÍRÓSÁGA


2/2007. BJE. szám
A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG NEVÉBEN!
A Legfelsőbb Bíróság Büntető Jogegységi Tanácsa Budapesten a 2007. május 21. napján megtartott nyilvános ülésen meghozta a következő


jogegységi határozatot:


A Legfelsőbb Bíróság Büntető Kollégiumának 1. számú állásfoglalását hatályon kívül helyezi.


Indokolás


A Legfelsőbb Bíróság elnökhelyettese a bíróságok szervezetéről és igazgatásáról szóló 1997. évi LXVII. törvény (Bszi.) 31.§-a (1) bekezdésének a/ pontja, valamint az 1998. évi XIX. törvény (Be.) 439.§-a (1) bekezdésének a/ pontja alapján a Be.44.§-a (1) bekezdésének a/ pontjában szabályozott jogkörében - az egységes ítélkezési gyakorlat biztosítása érdekében - jogegységi eljárás lefolytatását, és ennek eredményeként a Legfelsőbb Bíróság Büntető Kollégiumának BK 1. számú állásfoglalása hatályon kívül helyezését indítványozta.

Az indítványozó a 2007.El.II.JE/B.2/4. számú előterjesztésében kifejtette, hogy a bűncselekmények megnevezéséről szóló BK 1. számú állásfoglalás a jogszabályi változásokra tekintettel jelentős részben meghaladottá vált, átdolgozása indokolt lenne, de nincs olyan törvényi rendelkezésen alapuló döntéshozatalra feljogosított fórum, amely ezt az átdolgozást elvégezhetné. Minderre figyelemmel - jelenlegi tartalmával - az állásfoglalás nem tartható fenn.

A legfőbb ügyész a BF.1100/2007. számú átiratában - valamint képviselője az ülésen - a jogegységi indítvánnyal egyetértett.

A Legfelsőbb Bíróság jogegységi tanácsa a jogegységi indítványt alaposnak találta.

Amint azt az indítvány helyesen fejtette ki, a BK 1. számú állásfoglalás 1979. évben történő elfogadása óta eltelt közel három évtized alatt a Büntető Törvénykönyvet 65 esetben módosították, amely módosítások az Általános Részt és a Különös Részt is érintették. A törvényhozás számos új bűncselekményt kodifikált, amelyet a BK 1. értelemszerűen még nem tartalmazhatott.

Továbbra is indokolt a bűncselekmények megnevezésének naprakész, kezelhető összeállítása, annak érdekében, hogy ugyanazokat a bűncselekményeket a bíróságok azonos módon jelöljék meg az ítéletek rendelkező részében. Ennek az igénynek a BK 1. már nem tud megfelelni, és nincs olyan törvényi rendelkezésen alapuló és döntéshozatalra feljogosított fórum, amely ennek az állásfoglalásnak a felülvizsgálatát elvégezhetné.

A Bszi. 105.§-a szerint a törvény hatályba lépését megelőzően hozott állásfoglalások eltérő iránymutatást tartalmazó jogegységi határozatok meghozataláig alkalmazhatók.

Erre tekintettel a Legfelsőbb Bíróság a Bszi. 27.§-a alapján a rendelkező rész szerint határozott, az alapos jogegységi indítványnak megfelelően a BK 1. számú állásfoglalást hatályon kívül helyezte.

Budapest, 2007. május 21. napján


Dr. Kónya István s.k. a jogegységi tanács elnöke,

Dr. Katona Sándor s.k. előadó bíró,

Dr. Édes Tamás s.k. bíró,

Dr. Horváth Ibolya s.k. bíró,

Dr. Mészár Róza s.k. bíró, a jogegységi tanács tagjai
A kiadmány hiteléül:

tisztviselő

Bné