A Kúria Jogegységi Panasz Tanácsának Jpe.II.60.037/2021/5. számú végzése

Nyomtatóbarát változat

A Kúria Jogegységi Panasz Tanácsának Jpe.II.60.037/2021/5. számú végzése

Rendelkező rész
A Kúria az alperes jogegységi panaszát visszautasítja.
A végzés ellen jogorvoslatnak nincs helye.

Indokolás
[1] Az alperes a Kúria Kfv.II.37.243/2021/11. számú ítéletével szemben a bíróságok szervezetéről és igazgatásáról szóló 2011. évi CLXI. törvény (a továbbiakban: Bszi.) 41/B. § (2) bekezdése alapján jogegységi panaszt terjesztett elő, amelyben kérte a Kúria ítéletének hatályon kívül helyezését és a Kúria új eljárásra és új határozat hozatalára történő utasítását. Álláspontja szerint a Kúria ítélete eltér a Kúria Kfv.II.37.467/2011/8. számú és a Kfv.II.38.130/2015/5. számú ítéleteitől.
[2] A jogegységi panasz érdemben nem bírálható el.
[3] A jogegységi panasz eljárás az illetékekről szóló 1990. évi XCIII. törvény (a továbbiakban: Itv.) 50. § (1) bekezdése alapján illetékköteles. A Bszi. 41/C. § (6) bekezdés c) pontja értelmében a jogegységi panasz tanács – hiánypótlási felhívás kiadását mellőzve – a jogegységi panaszt visszautasítja, ha az eljárási illetéket nem vagy hiányosan fizették meg.
[4] Az alperes a jogegységi panaszban az Itv. 5. § (1) bekezdés c) pontjára hivatkozva állította, hogy teljes személyes illetékmentességben részesül. Az Itv. az 5. § (1) bekezdés c) pontja szerinti teljes személyes illetékmentesség igénybevételéhez további feltételek teljesülését írja elő a (2)–(3) bekezdéseiben. A (2) bekezdés szerint az (1) bekezdés c) pontjában említett szervezetet az illetékmentesség csak akkor illeti meg, ha a vagyonszerzést, illetve az eljárás megindítását megelőző adóévben folytatott vállalkozási tevékenységéből származó jövedelme után társasági adófizetési kötelezettsége, külföldi illetőségű szervezet esetén a társasági adónak megfelelő közteherfizetési kötelezettsége, illetve – költségvetési szerv esetében – eredménye után a központi költségvetésbe befizetési kötelezettsége nem keletkezett. Mindezek fennállásáról – a (3) bekezdés alapján – a szervezetnek a bírósági eljárás kezdeményezése esetén nyilatkoznia kell.
[5] Mivel a Kúria Jogegységi Panasz Tanácsa már több alkalommal rámutatott arra, hogy a jogegységi panasz eljárás jogorvoslati eljárás, de nem a per folytatása [Jpe.I.60.005/2021/5., Jpe.I.60.011/ 2021/3., Jpe.I.60.017/2021/4.], ezért a jogegységi panasz eljárás kezdeményezésekor a teljes személyes illetékmentességre történő hivatkozáskor szükséges az azt alátámasztó – Itv. által előírt – nyilatkozat is. Jelen ügyben az előterjesztő a jogegységi panaszban a személyes illetékmentességet állította, azonban az Itv.-ben előírt feltételek teljesüléséről szóló nyilatkozatot nem tett, és az eljárási illetéket sem fizette meg.
[6] A kifejtettekre figyelemmel a Kúria a Bszi. 41/C. § (6) bekezdés c) pontja alapján, az eljárási illeték határidőben történő megfizetésének elmulasztására tekintettel a jogegységi panaszt visszautasította.
[7] Az Itv. 57. § (1) bekezdés a) pontjára tekintettel az eljárás illetékmentes.
[8] A végzés ellen sem a Bszi., sem más jogszabály nem biztosít jogorvoslatot.

Budapest, 2022. január 17.

Dr. Varga Zs. András s.k. a tanács elnöke, Dr. Márton Gizella s.k. előadó bíró, Böszörményiné dr. Kovács Katalin s.k. bíró, Dr. Farkas Katalin s.k. bíró, Dr. Kalas Tibor s.k. bíró, Dr. Gyarmathy Judit s.k. bíró, Dr. Gimesi Ágnes Zsuzsanna s.k. bíró, Dr. Magyarfalvi Katalin s.k. bíró, Molnár Ferencné dr. s.k. bíró, Dr. Mudráné dr. Láng Erzsébet s.k. bíró, Dr. Orosz Árpád s.k. bíró, Dr. Patyi András bíró helyett Dr. Varga Zs. András s.k. a tanács elnöke, Dr. Puskás Péter s.k. bíró, Salamonné dr. Piltz Judit s.k. bíró, Dr. Simonné dr. Gombos Katalin s.k. bíró, Dr. Somogyi Gábor s.k. bíró, Dr. Suba Ildikó s.k. bíró, Dr. Szabó Klára s.k. bíró, Dr. Stark Marianna s.k. bíró, Dr. Vitál-Eigner Beáta s.k. bíró