Kvk.V.37.834/2014/2. számú határozat

Nyomtatóbarát változatNyomtatóbarát változat

KÚRIA

Kvk.V.37.834/2014/2.szám

A Kúria az Ügyvédi Iroda által képviselt „Kerületünk az Otthonunk” - Helyben Élők a Helyben Élőkért Közcélú Egyesület kérelmezőnek a Nemzeti Választási Bizottság   2014. augusztus 15-én kelt 1192/2014. számú határozata ellen benyújtott bírósági felülvizsgálat iránti kérelme folytán megindult nemperes eljárásban – tárgyaláson kívül – meghozta az alábbi

v é g z é s t:

A Kúria a Nemzeti Választási Bizottság 1192/2014. számú határozatát helybenhagyja.

Kötelezi a kérelmezőt, hogy fizessen meg az államnak      – külön felhívásra – 10.000 (tízezer) forint eljárási illetéket.

A végzés ellen további jogorvoslatnak helye nincs.

I n d o k o l á s

A kérelmező 2014. augusztus 12-én jelölő szervezetkénti nyilvántartásba vételét kérte a helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek 2014. évi általános választásán.

A Nemzeti Választási Bizottság (a továbbiakban: NVB) a 2014. augusztus 15-én kelt 1192/2014. számú határozatában visszautasította a nyilvántartásba vételi kérelmet. Érdemi döntését a választási eljárásról szóló 2013. évi XXXVI. törvény (továbbiakban: Ve.) 3.§ 3. pontjára, 133.§ (1)-(2) bekezdéseire, a  civil szervezetek bírósági nyilvántartásáról és az ezzel összefüggő eljárási szabályokról szóló 2011. évi CLXXXI. törvény 5.§ (1) bekezdésére, a Polgári peres eljárásról szóló 1952.évi III. törvény (a továbbiakban: Pp.) 233.§ (1) bekezdésére, 234.§ (1) bekezdésére alapította. Határozatának indokolása szerint a  köztársasági elnök a választást 2014. július 23-án, a 270/2014.(VII.23.) határozattal tűzte ki. A  Fővárosi Törvényszék 2014. augusztus 13-i, megkeresésre adott tájékoztatásából megállapíthatóan a kérelmező a választás kitűzésének napján nem szerepelhetett jogerősen nyilvántartásba vett egyesületként a civil szervezetek bírósági nyilvántartásában, mert a nyilvántartásba vételét elrendelő, fellebbezéssel megtámadható végzés 2014. július 21-i keltezésű.

A kérelmező bírósági felülvizsgálat iránti kérelmében az NVB határozatának megváltoztatását, jelölő szervezetkénti nyilvántartásba vételét kérte. Érvelése szerint az NVB a tényállás felderítése nélkül, „tényszerűtlen következtetéssel” állapította meg, hogy nem felel meg a törvényi követelményeknek, mert a megkeresett bíróság nem tudott választ adni arra a kérdésre, hogy a Ve. 3.§.(3) pontja szerint időpontban jogerőre emelkedett-e vagy sem a nyilvántartásba vétele tárgyában hozott  végzés. Hivatkozott arra is, hogy az NVB tévesen hagyta figyelmen kívül a fellebbezésről való lemondás jogát, illetve ennek joghatásait.

A kérelmező bírósági felülvizsgálati kérelme nem alapos.

A Ve. 133. §-ának (1) bekezdése   értelmében a választási irodának ellenőriznie kell a bejelentett  szervezet létezését és adatainak hitelességét a civil szervezetek bírósági nyilvántartásában. A Ve. 133. § (2) bekezdése pedig akként rendelkezik, hogy vissza kell utasítani a jelölő szervezet nyilvántartásba vételét, ha a bejelentése nem felel meg a törvényi feltételeknek.

A Ve. 3. § 3. pontja szerint a helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek választásán jelölő szervezet lehet a választás kitűzésekor a civil szervezetek bírósági nyilvántartásában jogerősen szereplő párt, valamint egyesület.

A régi és az új Ptk. (a Polgári törvénykönyvről szóló 1959. évi IV. törvény és a Polgári törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény) szabályai továbbá az egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról, valamint a civil szervezetek működéséről és támogatásáról szóló 2011. évi CXXV. törvény 4.§ (2) bekezdése értelmében az egyesület a bíróságnál vezetett jogerős nyilvántartásba vétellel és a jövőre nézve (ex nunc hatállyal, konstitutív jelleggel) nyeri el jogi személyiségét.

A kérelmező felülvizsgálati kérelmében nem vitatta, hogy a nyilvántartásba vételéről rendelkező 2014. július 21-én kelt végzés ellen az érdekelt, illetve az ügyész is 15 napon belül fellebbezéssel élhet, továbbá azt sem, hogy az NVB teljesítette a Ve. 133. § (1) bekezdése szerinti ellenőrzési kötelezettségét. A rendelkezésére álló, megkeresésre adott bírósági tájékoztatásból pedig az NVB  helyesen állapította meg, hogy nem áll rendelkezésére olyan adat, amely a kérelmező tekintetében alapot adhatna annak megállapítására, hogy a civil szervezetek bírósági nyilvántartásába jogerősen bejegyzett egyesület lett volna. A kérelmező a bírósági felülvizsgálat iránti kérelmében, noha erre a Ve. 225. §-a lehetőséget ad, nem hivatkozott új tényre, adatra, és nem csatolt be olyan bizonyítékot (pl. jogerős végzést), amely alkalmas lenne annak igazolására, hogy 2014. július 23-án, azaz a választás kitűzésekor a bírósági nyilvántartásba jogerősen bejegyzett egyesület lett volna. A kifejtettekre figyelemmel a Kúria csak azt állapíthatta meg, hogy a bírósági felülvizsgálati kérelemmel támadott határozat a rendelkezésre álló adatok alapján okszerű, helytálló ténybeli következtetéseken alapuló, megalapozott, a Ve. előzőekben nevesített rendelkezéseinek megfelelő törvényes döntés, ezért azt a Ve. 231. § (5) bekezdés a) pontja alapján helybenhagyta.

A Kúria a 6/1986.(VI.26.) IM rendelet 13.§ (2) bekezdése alapján – illetékmentességi nyilatkozat hiányában – a közigazgatási nemperes eljárás illetékének megfizetésére kötelezte a kérelmezőt, amelynek mértékét az 1990. évi XCIII. törvény 43.§ (7) bekezdése alapján állapította meg.

A Kúria határozata elleni további jogorvoslat lehetőségét a Ve. 232.§ (5) bekezdése zárja ki.

Budapest, 2014. augusztus 19.

Dr. Lomnici Zoltán sk. a tanács elnöke
Dr. Kárpáti Magdolna sk. előadó bíró
Dr. Kurucz Krisztina sk. bíró