Kvk.V.37.521/2018/2. számú határozat

Nyomtatóbarát változat

A KÚRIA
v é g z é s e

Az ügy száma: Kvk.V.37.521/2018/2.

A tanács tagjai: dr. Lomnici Zoltán a tanács elnöke
dr. Kurucz Krisztina előadó bíró
dr. Kárpáti Magdolna bíró
   
A kérelmező:

Képviselője: dr. Polgár Zoltán ügyvéd
                   
Az eljárás tárgya: választási ügyben hozott határozat bírósági felülvizsgálata

A felülvizsgálati kérelmet benyújtó: kérelmező

A felülvizsgálni kért jogerős határozat: Nemzeti Választási Bizottság 2018. április 16. napján kelt 772/2018. számú határozata

Rendelkező rész 

A Kúria a kérelmező bírósági felülvizsgálat iránti kérelmét érdemi vizsgálat nélkül elutasítja.

Kötelezi a kérelmezőt, hogy fizessen meg az államnak felhívásra 1.000 (azaz egyezer) forint mérsékelt eljárási illetéket.

A végzés ellen további jogorvoslatnak helye nincs.

I n d o k o l á s

A felülvizsgálat alapjául szolgáló tényállás

[1]    A magánszemély, mint választópolgár a Nemzeti Választási Bizottsághoz (a továbbiakban: NVB) kifogást terjesztett elő az országgyűlési képviselők 2018. évi általános választásán álláspontja szerint tapasztalt jogsérelmek miatt.

[2]    Az NVB a 2018. április 16. napján kelt 772/2018. számú határozatával a kifogást elbírálta. A jogorvoslatra vonatkozó tájékoztatása szerint: „A határozat ellen a meghozatalától számított 3 napon belül” a Kúriához címzett bírósági felülvizsgálat iránti kérelem nyújtható be az NVB-nél. „A bírósági felülvizsgálati kérelmet úgy kell benyújtani, hogy az legkésőbb 2018. április 19-én 16.00 óráig megérkezzen. (…) A bírósági eljárásban az ügyvédi képviselet kötelező.”

[3]    A kérelmező az NVB-hez 2018. április 23-án 16 óra 01 perckor az NVB 772/1018. számú határozatának bírósági felülvizsgálata iránt kérelmet terjesztett elő. A kérelméhez csatolt meghatalmazás szerint a Kúria előtti eljárásra meghatalmazza a Rászorulókat Támogatók Egyesületet, hogy annak tagja:  jogi szakvizsgával rendelkező személyként a képviseletét ellássa. Mellékelte a 885/1990/2. számú jogi szakvizsga-bizonyítványát is.

A Kúria döntése és jogi indokai

[4]    A kérelmező bírósági felülvizsgálat iránti kérelme érdemi vizsgálatra nem alkalmas.

[5]    A választási eljárásról szóló 2013. évi XXXVI. törvény (a továbbiakban: Ve.) 224.§ (2) bekezdése értelmében a bírósági felülvizsgálati kérelmet úgy kell benyújtani, hogy az legkésőbb a megtámadott határozat meghozatalától számított három napon belül megérkezzen az (1) bekezdés szerinti választási bizottsághoz. A határidő annak utolsó napján 16 órakor jár le. A 16 órát követően teljesített eljárási cselekményt – a választási szerv által végzett eljárási cselekmény kivételével – a következő napon teljesítettnek kell tekinteni [Ve. 10.§ (3), (4) bekezdések].

[6]    A bírósági felülvizsgálati kérelmet az ügyben tehát úgy kellett volna benyújtani – ahogyan ezt az NVB határozatának jogorvoslatra vonatkozó tájékoztatása is tartalmazza –, hogy az az NVB-hez legkésőbb 2018. április 19-én 16.00 óráig megérkezzen.

[7]    A kérelmező a felülvizsgálati kérelmét - elektronikus úton - 2018. április 23-án 16:01 perckor nyújtotta be az NVB-hez, amely a törvényi előírások alapján elkésettnek minősül.

[8]    A Ve. 231.§ (1) bekezdés b) pontja értelmében a bírósági felülvizsgálati kérelmet érdemi vizsgálat nélkül el kell utasítani, ha elkésett. A kérelmező bírósági felülvizsgálati kérelmét elkésetten terjesztette elő, ezért azt a Kúria – a Ve. 231. § (1) bekezdés b) pontja alapján – érdemi vizsgálat nélkül elutasította.

[9]    A Ve. 224.§ (5) bekezdése értelmében a felülvizsgálati eljárásban az ügyvédi képviselet kötelező. A jogi szakvizsgával rendelkező személy – a szakvizsga-bizonyítvány egyszerű másolatának csatolásával – saját ügyében ügyvédi képviselet nélkül is eljárhat.

[10]    A kérelmező a felülvizsgálati kérelmet ügyvédi képviselet nélkül terjesztette elő. A törvényi előírásnak („az ügyvédi képviselet kötelező”) az egyesületnek adott meghatalmazás, illetve, hogy az egyesület egy tagja jogi szakvizsgával rendelkezik, nem felel meg. A kötelező ügyvédi képviselet alól a jogalkotó csak azoknak a természetes személyeknek az esetében enged kivételt, akik jogi szakvizsgával rendelkeznek, és csatolják szakvizsga bizonyítványuk egyszerű másolatát, amelyre vonatkozó előadást a kérelmező nem tett, és kapcsolódóan saját szakvizsga-bizonyítványt sem nyújtott be. A kérelmező ügyvédi meghatalmazást nem csatolt, a saját ügyben való eljárás feltételeit nem igazolta annak ellenére, hogy a jogi képviselő szükségességéről az NVB a határozat rendelkező részét követő jogorvoslati záradékában kétséget kizáróan tájékoztatta.

[11]    A Ve. 231.§ (2) bekezdése értelmében a bírósági felülvizsgálati kérelmet érdemi vizsgálat nélkül el kell utasítani akkor is, ha a 224.§ (5) bekezdésében foglalt rendelkezés megsértésével nyújtják be. A kérelmező bírósági felülvizsgálati kérelmét a törvényi feltételeknek megfelelő meghatalmazás hiányában terjesztette elő, ezért azt a Kúria – a Ve. 231. § (2) bekezdése alapján – érdemi vizsgálat nélkül elutasította.

[12]    Mindezek folytán a Kúria a bírósági felülvizsgálati kérelmet a Ve. 213.§ (1) bekezdés b) pontja, illetve a Ve. 231.§ (2) bekezdése alapján is érdemi vizsgálat nélkül elutasította.

Záró rész

[13]    A Kúria a kérelmezőt a Ve. 228.§ (2) bekezdésének megfelelően a polgári perrendtartásról szóló 2016. évi CXXX. törvény (a továbbiakban: Pp.) 630.§ (5) bekezdése folytán alkalmazandó a közigazgatási perrendtartásról szóló 2017. évi I. törvény 35.§ (1) bekezdésének megfelelően, a Pp. 101.§ (1) és 102.§ (1) bekezdései alapján kötelezte, hogy fizesse meg a tárgyi illetékfeljegyzési jog folytán le nem rótt, az illetékekről szóló 1990. évi XCIII. törvény 45/A.§ (5) bekezdése szerinti összegű eljárási illetéket az 58.§ (1) bekezdés b) pontja szerinti mérsékelt összegben.

[14]    A Kúria végzése elleni további jogorvoslat lehetőségét a Ve. 232.§ (5) bekezdése zárja ki.

Budapest, 2018. április 26.

Dr. Lomnici Zoltán sk. a tanács elnöke, Dr. Kurucz Krisztina sk. előadó bíró, Dr. Kárpáti Magdolna sk. bíró