Kvk.IV.37.964/2014/2. számú határozat

Nyomtatóbarát változatNyomtatóbarát változat

A KÚRIA

Kvk.IV.37.964/2014/2.szám

A Kúria a Sz. V. elnök által képviselt kérelmezőnek a Nemzeti Választási Bizottság 2014. szeptember 16. napján meghozott 1347/2014. számú határozata ellen benyújtott bírósági felülvizsgálat iránti kérelme folytán megindult nemperes eljárásban - tárgyaláson kívül - meghozta az alábbi

végzést:

A Kúria a kérelmező bírósági felülvizsgálati kérelmét érdemi vizsgálat nélkül elutasítja.

Kötelezi a kérelmezőt, hogy fizessen meg – külön felhívásra – 1.000. (egyezer) forint mérsékelt eljárási illetéket.

A végzés ellen további jogorvoslatnak helye nincs.

Indokolás

A kérelmező a helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek választásán, valamint a nemzetiségi önkormányzati képviselők választásán a választási irodák hatáskörébe tartozó feladatok végrehajtásának részletes szabályairól és a választási eljárásban használandó nyomtatványokról szóló 4/2014. (VII. 24.) IM rendelet 15. melléklete által meghatározott A7 jelű formanyomtatványon 450 darab ajánlóívet igényelt a Nemzeti Választási Irodától. A kérelmező jelölő szervezet az igényelt ajánlóíveket átvette.

A Nemzeti Választási Bizottság az 1347/2014. számú határozatában megállapította, hogy a kérelmező jelölő szervezet 2014. szeptember 9-én 16.00 óráig 125 darab ajánlóívet nem adott át a Nemzeti Választási Iroda részére. Megállapította továbbá, hogy a kérelmező jelölő szervezet a jelölt bejelentésére vonatkozó határidő elteltét követő napon, 2014. szeptember 10-én 86 darab ajánlást nem tartalmazó ajánlóívet adott át a Választási Iroda számára.

A fenti tényállást figyelembe véve a határidőben át nem adott 39 darab ajánlóív miatt a Nemzeti Választási Bizottság a választási eljárásról szóló 2013. évi XXXVI. törvény (továbbiakban: Ve.) 124. § (2) és (3) bekezdése, 308. §-a, 319. § (1) bekezdése alkalmazásával a kérelmező jelölő szervezetet 390.000 Ft. összegű bírság megfizetésére kötelezte.

A kérelmező jelölő szervezet a Kúriához címzett beadványában előadta, hogy a szervezet 13 nemzetiségi kisebbség képviseletét látja el. A szervezet működési költségre nem jogosult, anyagi eszközzel nem rendelkezik, a bírság megfizetésére nem képes. Előadta továbbá hogy pótlólag 15 darab ajánlóív leadásra került. Mindezek alapján kérte a Kúriát, hogy „a 390.000 Ft. bírság kirovásától eltekinteni szíveskedjen”. A kérelmező jelölő szervezet a beadványt jogi képviselő nélkül nyújtotta be.

A kérelmező bírósági felülvizsgálati kérelme érdemi vizsgálatra alkalmatlan.

A Kúria a kérelmező beadványát – tartalma szerint - a Nemzeti Választási Bizottság határozatának jogszerűségét vitató  bírósági felülvizsgálati kérelemként értékelte a Ve.222. §-ának megfelelően.

A Ve. 308. §-a alapján a nemzetiségi önkormányzati képviselők választására is irányadó Ve. 224. § (5) bekezdése szerint – amint arra a felülvizsgálni kért határozat jogorvoslati tájékoztatója is utalt - a bírósági felülvizsgálati eljárásban az ügyvédi képviselet kötelező. A fentiek alól a jogalkotó csak a természetes személyek esetében enged kivételt, amikor kimondja, hogy jogi szakvizsgával rendelkező személy – szakvizsga-bizonyítvány egyszerű másolatának csatolásával – saját ügyében ügyvédi képviselet nélkül is eljárhat.

A Ve. 231. § (2) bekezdése kimondja, hogy a bírósági felülvizsgálati kérelmet érdemi vizsgálat nélkül el kell utasítani, ha a 224. § (5) bekezdésében foglalt rendelkezés megsértésével nyújtják be. Tekintettel arra, hogy a kérelmező nem ügyvéd útján terjesztette elő kérelmét, így az nem felelt meg a törvényi követelményeknek.

A fentiek alapján a Kúria a kérelmező bírósági felülvizsgálati kérelmét érdemi vizsgálat nélkül elutasította.

Az eljárás illetékének mértékét az illetékekről szóló 1990. évi XCIII. törvény 43. § (7) bekezdése, 58. § (1) bekezdés f) pontja határozza meg. A Kúria a kérelmezőt illetékmentességi nyilatkozat hiányában a 6/1986.(VI.26.) IM rendelet 13. § (2) bekezdése alapján kötelezte a mérsékelt illeték viselésére.

A Kúria határozata ellen a Ve. 232. § (5) bekezdése a további jogorvoslatot kizárja.

Budapest, 2014. szeptember 19.

Dr. Kozma György sk. a tanács elnöke
Dr. Balogh Zsolt  sk.előadó bíró
Dr. Hörcherné Dr. Marosi Ildikó sk. bíró