Kvk.IV.37.609/2008/4. számú határozat

Nyomtatóbarát változatA MAGYAR KÖZTÁRSASÁG LEGFELSŐBB BÍRÓSÁGA


Kvk.IV.37.609/2008/4.szám


A Magyar Köztársaság Legfelsőbb Bírósága dr. T. I. kérelmezőnek az Országos Választási Bizottság 2008. december 7. napján kelt 354/2008. számú határozata ellen benyújtott felülvizsgálati kérelme elbírálása során az alulírott napon - tárgyaláson kívül - meghozta az alábbi


v é g z é s t :A Legfelsőbb Bíróság az Országos Választási Bizottság 354/2008. számú határozatát helybenhagyja.A végzés ellen további jogorvoslatnak helye nincs.I n d o k o l á s :Dr. D.-F. T. önkormányzati képviselő lemondása miatt a Budapest, Fővárosi VII. kerületi Helyi Választási Bizottság (a továbbiakban: HVB) 2008. november 18-án a megüresedett mandátumot kiadta B. B. képviselőjelölt részére a 399/2008. számú HVB határozatával. A határozat ellen fellebbezést nyújtottak be. B. B. jelölt szerette volna megismerni annak tartalmát, illetve lemásolni azt, ezért irat-betekintési kérelemmel fordult a Helyi Választási Irodához és kérte a másolat kiadását. A VII. kerületi Helyi Választási iroda az irat-betekintésre módot adott, azonban az iratokat már felterjesztette, ezért másolatot az eredetiről nem állt módjában kiadni. Erre tekintettel a jelölt a másolat kiadásáért a Fővárosi Választási Irodához (a továbbiakban: FVI) fordult. Az FVI a kérelmet elutasította, a Fővárosi Választási Bizottság (a továbbiakban: FVB) ügyrendjének 43. pontjára hivatkozással, amely valamennyi anyagot az ügy elbírálásáig munkaanyagnak minősít, és ily módon a hozzáférést kizárja. A tájékoztatás kézhezvételét követően B. B. kifogással fordult az FVB-hez a választási eljárásról szóló 1997. évi C. törvény (a továbbiakban: Ve.) 6. § /1/ bekezdésének megsértése miatt. A kifogást az FVB a 45/2008.(XII.1.) számú határozatával elutasította azon indokkal, hogy a Ve. 6. §-a nem ad alanyi jogot bárkinek, még az ellenérdekű félnek sem, hogy a döntés-előkészítő iratokba betekintsen. Az FVB álláspontja szerint a kifogástevő olyan tartalmat tulajdonít a választási bizottságok rendelkezésére álló adatok nyilvánosságáról rendelkező Ve. 6. § /1/ bekezdésének, amellyel az nem bír és a nyilvánosság fogalmának ilyen széles - munkaanyagokra kiterjedő - értelmezése kizárt.


Az FVB határozata ellen dr. Ny. Zs. magánszemély fellebbezett.


Az Országos Választási Bizottság (a továbbiakban: OVB) a fellebbezést alaposnak értékelte és az FVB. 45/2008.(XII.1.) számú határozatát megváltoztatta, megállapította, hogy az FVB titkársági feladatainak ellátása során az FVI megsértette a Ve. 6. § /1/ bekezdésében foglaltakat. Az OVB a jogsértőt eltiltotta a további jogsértéstől és a személyes adatok védelmének biztosítása mellett elrendelte a kérelmező által kért iratokba való betekintés biztosítását, illetve az iratmásolat kiadását. Megállapította továbbá az OVB azt is, hogy az FVB. megsértette a Ve. 77. § /1/ bekezdését, mert a hozzá benyújtott kifogást nem bírálta el határidőben.

A határozat indokolásában az OVB a Ve. 6. § /1/ bekezdésre hivatkozással kifejtette, hogy nincs olyan törvényi rendelkezés, amely a kifogástevő képviselőjelölt által kért másolat kiadását, illetve az iratbetekintést gátolná. A kért fellebbezést a személyes adatok kitakarásával anonim formában a kérelmező rendelkezésére kellett volna bocsátani. Az iratbetekintést az ügyben mindössze az FVB ügyrendjének 43. pontja akadályozta, amelynek tartalma azonban az OVB álláspontja szerint ellentétes a Ve. 6. § /1/ bekezdésében foglaltakkal, hiszen nem csak a választási bizottság által készített anyagokat (határozattervezetet, stb.) minősíti munkaanyagnak, hanem a Ve. 6. § /1/ bekezdése alapján nyilvános jogorvoslati kérelmeket, sőt az FVB által felülvizsgálandó elsőfokú határozatokat is. Az FVB. ügyrendjének 43. pontja az idézett törvényi rendelkezésbe ütközik, így nem alkalmazható. Mindezek alapján mind az FVI., mind pedig az FVB kellő jogalap hiányában tagadta meg a jelölt kérelmének teljesítését.

Az OVB egyebekben azt is megállapította az iratok érkeztetése alapján, hogy az FVB a hozzá 2008. november 27-én érkezett kifogást 2008. december 1-jén bírálta el, így megsértette a Ve. 77. § /1/ bekezdésében foglaltakat, amelynek alapján a benyújtott kifogást három napon belül el kell bírálni.Az OVB határozata ellen a kérelmező nyújtott be felülvizsgálati kérelmet, amelyben annak megváltoztatását és az FVB 45/2008.(XII.1.) határozatának helybenhagyását kérte. Arra hivatkozott, hogy az OVB közvetve megsértette a Ve. 3. § d/ és e/ pontjában nevesített jóhiszemű és rendeltetésszerű joggyakorlás, valamint a jogorvoslat lehetősége és a pártatlan elbírálás alapelvét.

Előadta, hogy az OVB határozatának bevezető része ugyan meghivatkozza az eljáró hatóság hatáskörét biztosító jogszabályi rendelkezést (Ve. 105/A. § /4/ bekezdés c/ pont), de ezt követően a határozatnak sem a rendelkező része, sem az indokolása nem tartalmazza, hogy a jogorvoslati szervként eljáró OVB a Ve. mely szakaszaiban biztosított jogosultságokat alkalmazta, illetve a határozat rendelkező részében foglalt döntéseit milyen törvényi szabályokra alapozta. A határozatból hiányzik a Ve. 29/B. § /2/ bekezdés e/ pontjában előírt, a határozat indokolásában kötelezően rögzítendő törvényi elem - a jogszabályhelyek megjelölése - ezért az OVB határozata törvénysértő.

Kifogásolta a kérelmező az OVB határozatának rendelkező része harmadik bekezdésében foglalt azon megállapítást, hogy az FVB megsértette a Ve. 77. § /1/ bekezdését, mert a hozzá benyújtott kifogást nem bírálta el határidőben. E körben előadta, hogy az FVB-nek az FVI-vel szemben benyújtott kifogásról a beérkezést - november 27. 1545 - követő három napon belül - azaz november 30-ával bezárólag - döntenie kellett volna. Mivel az FVB a kifogásról 2008. december 1-jei ülésén döntött, így a jogsértés november 30-ával befejezetté vált, tehát a kifogásnak jogszerűen legkésőbb december 3-án 16 óráig be kellett volna érkeznie, ezzel szemben a kérelmező a fellebbezésként elnevezett, de tartalmilag kifogást tartalmazó beadványát az FVI 2008. december 4-én 1537-kor vette át. Ennek következtében az OVB-nek a kérelmező beadványát elkésettség miatt a Ve. 77. § /5/ bekezdésében foglalt törvényi rendelkezés értelmében érdemi vizsgálat nélkül el kellett volna utasítania.

Jogsértőnek minősítette a kérelmező az OVB határozat rendelkező részének első bekezdésében foglaltakat. E körben azt kifogásolta, hogy a határozat nem nevezte meg, hogy a hivatkozott Ve. 6. § /1/ bekezdésében foglaltak közül az FVI mely törvényi tételt sértette meg. Az FVI a kérelmezőt jogainak gyakorlásában nem akadályozta, hiszen a kérelmező az érintett iratokat a VII. kerületi Választási Irodán megismerhette és másolatot is kaphatott volna. Kifogásolta a kérelmező, hogy jogszabályi rendelkezés és annak meghivatkozása hiányában az OVB jogszerűen nem adhat sem normatív tartalmú, sem egyedi konkrét ügyre vonatkozó utasítást az FVI-nek, hiszen az FVI nem szerve az OVB-nek, azaz vele sem alá-fölérendeltségi, sem irányítási jogviszonyban nincs. Az FVI-t a Ve. 39. § /2/ bekezdése értelmében jogszerűen csupán az Országos Választási Iroda utasíthatja.


A kérelmező álláspontja szerint jogsértő az OVB határozat indokolásában az FVB ügyrend 43. pontja jogszerűségére tett megállapítás is, erről a rendelkező rész rendelkezést nem tartalmaz, így nincs sem jogi, sem logikai összefüggés a rendelkező és az indokolási rész között. A kérelmező az ügyrend vizsgálatát nem kérte, az OVB pedig azt törvényességi szempontból egyedi ügyben hivatalból nem vizsgálhatja. Rámutatott a kérelmező, hogy az FVB ügyrendjéről szóló 42/2008.(X.15.) FVB számú határozat jogorvoslati kérelem hiányában 2008. október 18. napjának 16 órájától jogerős.


Felülvizsgálati kérelmében kérte a kérelmező a szóbeli nyilatkozattétel lehetőségének biztosítását számára.


A felülvizsgálati kérelem nem alapos.


A Legfelsőbb Bíróság álláspontja szerint az OVB felülvizsgálati kérelemmel támadott határozata megfelel az ide vonatkozó jogszabályi rendelkezéseknek.


A felülvizsgálati kérelemben foglaltak kapcsán elsődlegesen leszögezi a Legfelsőbb Bíróság, hogy az OVB határozata az eljárási jogosultság, továbbá a döntés jogalapja tekintetében a szükséges jogszabályhelyeket tartalmazza. A határozatból pontosan kiderül az, hogy az OVB másodfokú szervként, a Fővárosi Választási Bizottság 45/2008.(XII.1.) számú határozata ellen érkezett fellebbezést elbíráló jogkörében járt el a Ve. 105/A § /4/ bekezdés c/ pontja alapján. A Ve. 6. § /1/ bekezdését, mint alkalmazott jogszabályt is tartalmazza hivatkozásként a megtámadott határozat, így ezen okból sem tekinthető jogszabálysértőnek.


A Ve. 77. § /1/ bekezdése értelmében kifogást a választásra irányadó jogszabály, illetőleg a választás és a választási eljárás alapelveinek (3. §) megsértésére (a továbbiakban együtt: jogszabálysértő) hivatkozással bárki benyújthat. A kifogást úgy kell benyújtani, hogy az legkésőbb a sérelmezett jogszabálysértés elkövetésétől számított három napon belül megérkezzen. A választási bizottság a benyújtott kifogásról a beérkezésétől - áttétel esetén az elbírálásra jogosult választási bizottsághoz történő beérkezésétől - számított három napon belül dönt.


Az elkésettséggel kapcsolatosan előadott kérelmezői érvelés kapcsán hangsúlyozza a Legfelsőbb Bíróság, hogy a kérelmező egyértelműen elismerte azt - felülvizsgálati kérelmében is -, hogy az FVB három napon túl, azaz november 30-át követően, konkrétan december 1-jei ülésén döntött a kifogás elbírálásáról. Megalapozottan állapította meg tehát az OVB határozatában, hogy ezzel az FVB megsértette a Ve. 77. § /1/ bekezdését. A Ve. rendelkezéséből következően határozat elleni jogorvoslat esetén a három napos határidő nem a „jogsértés befejezetté válásakor” kezdődik.


Helytállóan állapította meg tehát az OVB határozatában, hogy az FVB a hozzá november 27-én 1545 -kor megérkezett kifogást ezen három napos határidőn túl, tehát elkésve bírálta el, ugyanakkor a felülvizsgálati kérelemben hivatkozottakkal szemben a december 1-jei ülésen meghozott 45/2008. számú határozat ellen a fellebbezés benyújtására rendelkezésre állt határidő értelemszerűen csakis a határozat meghozatalától - azaz december 1-jétől - és nem az azt megelőző naptól vehette kezdetét, így az jogszerűen 2008. december 4-én 16 órakor telt le. A felülvizsgált határozattal elbírált beadvány tehát nem volt elkésettnek minősíthető.


Rámutat a Legfelsőbb Bíróság, hogy az OVB - a felülvizsgálati kérelemben foglaltakkal ellentétben - határozatának első bekezdésében megjelölte az FVI által megsértett jogszabályi rendelkezést.

Mivel az OVB a benyújtott fellebbezésnek helyt adott a Ve. 81. § /4/ bekezdése b/ pontja alapján a fellebbezéssel támadott határozatot megváltoztatta és a kifogásnak helyt adva - a Ve. 78. § /1/ bekezdésének megfelelően - a jogszabálysértést megállapította és a jogsértőt eltiltotta a további jogszabálysértéstől, egyben elrendelte a betekintés biztosítását és az iratmásolat kiadását - biztosítva ezzel a Ve. 6. § /1/ bekezdésében foglalt nyilvánosság elvének érvényesülését. Mivel az FVI adott esetben az FVB titkársági feladatainak ellátása körében járt el, az OVB jogszerűen kötelezte őt a betekintés biztosítására és az iratmásolat kiadására.


Az OVB határozatában az FVB ügyrendjének 43. pontjával kapcsolatos indokolási rész nem jelentette az ügyrend törvényességi szempontból való hivatalbóli felülvizsgálatát az OVB részéről, hanem annak a Ve. 6. § /1/ bekezdésével való összevetéséből levont következtetést tartalmazta.


Minderre tekintettel a Legfelsőbb Bíróság az OVB felülvizsgált határozatát a Ve. 84. § /7/ bekezdése alapján helybenhagyta.

A további jogorvoslat lehetőségét a Ve. 84. § /10/ bekezdése zárja ki.Budapest, 2008. december 11.

Dr. Buzinkay Zoltán sk. tanácselnök,

Dr. Fekete Ildikó sk. előadó bíró,

Dr. Kárpáti Zoltán sk. bíró