Kvk.IV.37.608/2008/2. számú határozat

Nyomtatóbarát változatA MAGYAR KÖZTÁRSASÁG LEGFELSŐBB BÍRÓSÁGA


Kvk.IV.37.608/2008/2.szám


A Magyar Köztársaság Legfelsőbb Bírósága dr. F. J. kérelmezőnek az Országos Választási Bizottság 2008. december 7. napján meghozott 354/2008. számú határozata ellen benyújtott bírósági felülvizsgálat iránti kérelme tárgyában az alulírott helyen és napon meghozta az alábbi


v é g z é s t :A Legfelsőbb Bíróság a kérelmező bírósági felülvizsgálat iránti kérelmét hivatalból elutasítja.A végzés ellen további jogorvoslatnak nincs helye.I n d o k o l á s :A Fővárosi Választási Bizottság (a továbbiakban: FVB) a 2008. december 1. napján meghozott 45/2008. /XII. 1./ FVB számú határozatával B. B. által a Fővárosi Választási Iroda tevékenységével szemben benyújtott kifogását elutasította a választási eljárásról szóló 1997. évi C. törvény /a továbbiakban: Ve./ 6. §-ának /1/ bekezdése, 29/A. § /3/ bekezdése és 29/C. §-ának /5/ bekezdése alapján.


Dr. Ny. Zs. fellebbezése folytán az Országos Választási Bizottság (a továbbiakban: OVB) a 2008. december 7-én megtartott ülésén meghozott 354/2008. számú határozatával megváltoztatta az FVB határozatát; megállapította, hogy az FVB titkársági feladatainak ellátása során a Fővárosi Választási Iroda megsértette a Ve. 6. § /1/ bekezdésében foglaltakat. Az OVB a jogsértőt eltiltotta a további jogsértéstől, és a személyes adatok védelmének biztosítása mellett elrendelte a kérelmező által kért iratokba való betekintés biztosítását, illetve az iratmásolat kiadását.

Az OVB megállapította továbbá, hogy az FVB megsértette a Ve. 77. §-ának /1/ bekezdését, mert a hozzá benyújtott kifogást nem bírálta el határidőben.


A kérelmező az OVB határozata ellen bírósági felülvizsgálat iránti kérelmet nyújtott be, amelyben az álláspontja szerint jogszabálysértő határozat megváltoztatását kérte, az FVB 45/2008. /XII. 1./ FVB határozatának helybenhagyásával.

A kérelmező kérte továbbá a szóbeli nyilatkozattétel lehetőségének biztosítását.


A kérelmező bírósági felülvizsgálat iránti kérelme érdemben nem bírálható el.


A Ve. 3. § d) pont alapján a választási eljárás szabályainak alkalmazása során a választásban érintett résztvevőknek érvényre kell juttatniuk a jóhiszemű és rendeltetésszerű joggyakorlás alapelvét.


A Ve. 82. § (1) bekezdés szerint az OVB határozata ellen bármely választópolgár, jelölt, jelölő szervezet, illetőleg az ügyben érintett jogi személy bírósági felülvizsgálat iránti kérelmet nyújthat be.


A Ve. 21. § (3) bekezdése értelmében a választási bizottság a működésének tartama alatt hatóságnak, a tagja pedig hivatalos személynek minősül.


Dr. F. J. a Ve. 82. § (1) bekezdésére hivatkozással választópolgárként nyújtott be bírósági felülvizsgálat iránti kérelmet az OVB 354/2008. számú határozata ellen.


Az OVB ebben a határozatában az FVB 45/2008.(XII.1.) FVB számú határozata ellen benyújtott fellebbezést bírálta el és a FVB határozatát megváltoztatta.


Dr. F. J., mint az FVB elnöke a fellebbezéssel támadott határozat meghozatalában a Ve. 21. § (3) bekezdése értelmében hivatalos személyként részt vett, tehát ebben az eljárásban nem választópolgár, hanem a határozatot hozó hatóság tagja. Bírósági felülvizsgálat iránti kérelme ezért nem a választási eljárás tisztaságának megóvására, a jogszabálysértések kiküszöbölésére irányul, hanem az általa vezetett választási szerv jogi álláspontjának megvédésére, az OVB által megváltoztatott határozatuk visszaállítására irányul, ezért a bírósági felülvizsgálati kérelem azon túlmenően, hogy nem a jogosulttól származik, sérti a Ve. 3. § d) pontban megfogalmazott választási eljárási alapelvet is.


A jóhiszemű és rendeltetésszerű joggyakorlás alapelvét sérti ugyanis, ha egy választási szerv tagja választópolgári jogosítványaira hivatkozva jogorvoslati kérelmet nyújt be egy olyan határozat ellen, amelynek meghozatalában a választási szerv tagjaként részt vett.


Mivel dr. F. J. az OVB 354/2008. számú határozatát fentiek miatt választópolgárként nem támadhatja meg, bírósági felülvizsgálat iránti kérelmét a Ve. 82. § (1) bekezdés alapján nem jogosultként nyújtotta be.


Ezért a Legfelsőbb Bíróság a bírósági felülvizsgálat iránti kérelmet a nemperes eljárásban alkalmazandó Pp. 130. § (1) bekezdés g) pontja alapján - figyelemmel a Ve. 82. §-ának /1/ bekezdésében foglaltakra - hivatalból elutasította.


Tekintettel a bírósági felülvizsgálat iránti kérelem hivatalbóli elutasítására, a Legfelsőbb Bíróság az ügy érdemében nem határozott, ezért a kérelmező személyes meghallgatását mellőzte.


A határozat elleni további jogorvoslatot a Ve. 84. §-ának /10/ bekezdése zárja ki.Budapest, 2008. december 11.

Dr. Buzinkay Zoltán sk. tanácselnök,

Dr. Kárpáti Zoltán sk. előadó bíró,

Dr. Fekete Ildikó sk. bíró