Kvk.IV.37.532/2018/2. számú határozat

Nyomtatóbarát változatNyomtatóbarát változat

A Kúria
mint felülvizsgálati bíróság
végzése

Az ügy száma: Kvk.IV.37.532/2018/2.

A tanács tagjai: Dr. Balogh Zsolt a tanács elnöke, Dr. Horváth Tamás előadó bíró, Dr. Dobó Viola bíró

A kérelmezők: Dr. F. E.
Dr. P. Z.
Cs. R.
         
A kérelmező képviselője: -

Az ügy tárgya: választási szerv hallgatása

A felülvizsgálati kérelmet benyújtó fél: a kérelmezők

A felülvizsgálni kért jogerős határozat: -

Rendelkező rész

A Kúria a kérelmező felülvizsgálati kérelmét érdemi vizsgálat nélkül elutasítja.

Kötelezi a kérelmezőt, hogy fizessen meg az államnak felhívásra 1000 (egyezer) forint mérsékelt eljárási illetéket.

A végzés ellen további jogorvoslatnak nincs helye.

Indokolás

A felülvizsgálat szempontjából lényeges tényállás

[1] A kérelmezők a Nemzeti Választási Irodához (a továbbiakban: NVI) kérelmet terjesztettek elő a 2018. évi április 8-i országgyűlési választásokra vonatkozó eljárási kifogásként.

A felülvizsgálati kérelem

[2] A kérelmezők 2018. április 23. napján bírósági felülvizsgálati kérelmet terjesztettek elő, hivatkozva arra, hogy az NVI a határidőben előterjesztett kifogásukat határidőben nem tárgyalta és ezzel megsértette a választási eljárásról szóló 2013. évi XXXVI. törvény (a továbbiakban: Ve.) 242. § (2) bekezdését. Kérték a Kúriát, hogy a jogszabálysértés tényét állapítsa meg és utasítsa a Nemzeti Választási Bizottságot az eljárás soron kívüli lefolytatására.

[3] A bírósági felülvizsgálati kérelmet kizárólag a kérelmezők írták alá, ügyvéd nem ellenjegyezte.

A Kúria döntése és jogi indokai

[4] A kérelmező bírósági felülvizsgálati kérelme érdemi felülvizsgálatra alkalmatlan.

[5] A Ve. 224. § (5) bekezdése értelmében a bírósági felülvizsgálati eljárásban az ügyvédi képviselet kötelező. A jogi szakvizsgával rendelkező személy ‒ a szakvizsga-bizonyítvány egyszerű másolatának csatolásával ‒ saját ügyében ügyvédi képviselet nélkül is eljárhat. A Ve. 231. § (2) bekezdése szerint a bírósági felülvizsgálati kérelmet érdemi vizsgálat nélkül el kell utasítani, ha a 224. § (5) bekezdésében foglalt rendelkezés megsértésével nyújtják be.

[6] A kérelmezők felülvizsgálati kérelmén ügyvédi ellenjegyzés nem volt megtalálható,  ügyvédi meghatalmazást a kérelmezők a felülvizsgálati kérelemhez nem csatoltak.

[7] A kötelező ügyvédi képviselet alól a jogalkotó csak azoknak a természetes személyeknek az esetében enged kivételt, akik maguk jogi szakvizsgával rendelkeznek, és csatolják szakvizsga bizonyítványuk egyszerű másolatát. A kérelmezők szakvizsga bizonyítványukról másolatot a felülvizsgálati kérelemhez nem csatoltak, a saját ügyben való eljárás feltételeit tehát nem igazolták.

[8] A Kúria megállapította, hogy a kérelem nem felel meg a Ve. 224. § (5) bekezdésében foglalt előírásnak, ennek következtében a Kúria a kérelmező bírósági felülvizsgálati kérelmét a Ve. 231. § (2) bekezdése alapján érdemi vizsgálat nélkül elutasította.

Záró rész

[9] A Kúria felülvizsgálati kérelmet a Ve. 228. § (2) bekezdése és a közigazgatási perrendtartásról szóló 2017. évi I. törvény (a továbbiakban: Kp.) 157. § (7) bekezdése alapján alkalmazandó Kp. 124. § (5) bekezdésének megfelelően ‒ tekintettel Ve. 229.§ (2) bekezdése folytán alkalmazandó a polgári perrendtartásról szóló 1952. évi III. törvény módosításáról és az egyes közigazgatási nemperes eljárásokról szóló 2005. évi XVII. törvény 1. § (2) bekezdésére ‒ tárgyaláson kívül bírálta el.

[10] A Kúria az illetékekről szóló 1990. évi XCIII. törvény (Itv.) 45/A. § (5) bekezdése, az 58. § (1) bekezdés b) pontja, és a 62. § (1) bekezdés s) pontja szerint megállapított mérsékelt összegű felülvizsgálati eljárási illeték viselésére a közigazgatási perrendtartásról szóló 2017. évi. I. törvény (a továbbiakban: Kp.) 35. § (1) bekezdése és 157. § (7) bekezdése, valamint a polgári perrendtartásról szóló 2016. évi CXXX. törvény (a továbbiakban: Pp.) 102. § (1) bekezdése és 83. § (1) bekezdése alkalmazásával a kérelmezőt kötelezte.

[11] A további jogorvoslat lehetőségét a Ve. 232. § (5) bekezdése zárja ki.

Budapest, 2018. április 26.

Dr. Balogh Zsolt s. k. a tanács elnöke, Dr. Horváth Tamás s. k. előadó bíró, Dr. Dobó Viola s. k. bíró