Kvk.IV.37.480/2007/2. számú határozat

Nyomtatóbarát változatA MAGYAR KÖZTÁRSASÁG LEGFELSŐBB BÍRÓSÁGAKvk.IV.37.480/2007/2.szám
A Magyar Köztársaság Legfelsőbb Bírósága a H.T. K. kérelmezőnek az Országos Választási Bizottság népszavazási kezdeményezések tárgyában hozott határozatai ellen benyújtott bírósági felülvizsgálati iránti kérelme tárgyában az alulírott napon meghozta a következő:

v é g z é s t :A Legfelsőbb Bíróság a kérelmező bírósági felülvizsgálat iránti kérelmét hivatalból elutasítja.


Ez ellen a végzés ellen további jogorvoslatnak nincs helye.

I n d o k o l á s


A kérelmező bírósági felülvizsgálat iránti kérelmet nyújtott be a Legfelsőbb Bírósághoz az Országos Választási Bizottság tandíjat, kórházi napidíjat és vizitdíjat érintően népszavazási kezdeményezés tárgyában hozott határozatai ellen.


A bírósági eljárásról szóló 1997. évi C. törvény (a továbbiakban: Ve.) 84. § /1/ bekezdése szerint a bírósági felülvizsgálati eljárásban az ügyvédi képviselet kötelező.


A kérelmező ügyvédi képviselet nélkül terjesztette elő bírósági felülvizsgálat iránti kérelmét a Legfelsőbb Bírósághoz.


A Ve. 81. §-ának /2/ bekezdése értelmében a bíróság a felülvizsgálat iránti kérelemről nemperes eljárásban határoz.


A 105/1952.(XII.28.) MT rendelet 13. § /3/ bekezdése értelmében a nemperes eljárásokban is a Pp. szabályait kell megfelelően alkalmazni. A Ve. 84. § /1/ bekezdésére tekintettel a Legfelsőbb Bíróság a Pp. 73/A. §-ának b/ pontja és 73/B. §-a alapján a kérelmező bírósági felülvizsgálat iránti kérelmét hivatalból elutasította.


Ezen elutasítást alátámasztotta a Ve. 84. § /4/ bekezdése folytán alkalmazandó Ve. 83. § /4/ bekezdés b/ pontja is, azaz a kérelmezői lakcím megjelölésének hiánya.


A határozat elleni további jogorvoslatot a Ve. 84. §-ának /10/ bekezdése zárja ki.

Budapest, 2007. december 10.
Dr.Buzinkay Zoltán sk. a tanács elnöke,

Dr.Fekete Ildikó sk. előadó bíró,

Dr.Darák Péter sk. bíró