Kvk.IV.37.473/2007/2. számú határozat

Nyomtatóbarát változatA MAGYAR KÖZTÁRSASÁG LEGFELSŐBB BÍRÓSÁGAKvk.IV.37.473/2007/2.szám
A Magyar Köztársaság Legfelsőbb Bírósága J. M. kérelmezőnek az Országos Választási Bizottság népszavazási kezdeményezések tárgyában hozott határozatai ellen benyújtott bírósági felülvizsgálat iránti kérelme tárgyában az alulírott napon meghozta az alábbi

v é g z é s t :A Legfelsőbb Bíróság a bírósági felülvizsgálat iránti kérelmet érdemi vizsgálat nélkül elutasítja.I n d o k o l á s


A kérelmező személyesen eljárva előterjesztett kérelmében „fellebbezést” nyújtott be az Országos Választási Bizottság /a továbbiakban: OVB/ tandíjat, kórházi napidíjat és vizitdíjat érintően népszavazási kezdeményezés tárgyában hozott határozatai ellen.

Kérelmében előadta, hogy O. V. a népszavazást nem a törvényben rögzített célok elérésére kívánja felhasználni, hanem a koalíciós kormány megbuktatására, amint azt beszédeiben kinyilvánította.


A bírósági felülvizsgálat iránti kérelem érdemi vizsgálatra alkalmatlan.


A választási eljárásról szóló 1997. évi C. törvény /a továbbiakban: Ve./ 83. § /4/ bekezdés a/ pontja szerint a bírósági felülvizsgálat iránti kérelemnek tartalmaznia kell a kérelem 82. § /2/ bekezdése szerinti jogalapjának megjelölését. A Ve. 82. § /2/ bekezdése úgy rendelkezik, hogy a bírósági felülvizsgálati kérelmet jogszabálysértésre hivatkozással, illetve a választási bizottság mérlegelési jogkörben hozott határozata ellen lehet benyújtani.

A Ve. 84. §-ának /4/ bekezdése alapján érdemi vizsgálat nélkül el kell utasítani a bírósági felülvizsgálat iránti kérelmet, ha az elkésett, nem a 83. § /1/ bekezdése szerinti választási bizottsághoz nyújtották be, vagy nem tartalmazza a 83. § /4/ bekezdés a/ és b/ pontjában foglaltakat.


A népszavazás kezdeményezése tárgyában az OVB-nek azt kellett vizsgálnia, hogy az összegyűjtött érvényes aláírások száma eléri-e az ahhoz szükséges számot. Az OVB tehát nem mérlegelési jogkörben járt el, ezért a felülvizsgálati kérelem csak jogszabálysértés megállapítására irányulhat.


A kérelmező bírósági felülvizsgálati kérelméből megállapíthatóan jogszabálysértést nem jelölt meg.

A népszavazás kezdeményezésének indoka jogszabálysértéssel nem hozható összefüggésbe.

Tekintettel arra, hogy a kérelmező a bírósági felülvizsgálat iránti kérelmében konkrét jogszabálysértést, tehát kérelmének jogalapját nem jelölte meg, a Ve. 84. § /4/ bekezdése alapján a felülvizsgálati kérelmet érdemi vizsgálat nélkül kellett elutasítani.


A Legfelsőbb Bíróság ezen túlmenően rámutat arra, hogy a kérelmező kérelmét nem a Ve. 83. § /1/ bekezdése szerinti Országos Választási Bizottságnál terjesztette elő, kérelmében nem adta meg telefax-számát vagy elektronikus levélcímét (Ve. 83. § /4/ bekezdés c/ pontja), illetve nem gondoskodott ügyvédi képviseletéről, holott a Ve. 84. § /1/ bekezdése szerint a bírósági felülvizsgálati eljárásban az ügyvédi képviselet kötelező.


A Legfelsőbb Bíróság határozata elleni további jogorvoslatot a Ve 84. §-ának /10/ bekezdése zárja ki.

Budapest, 2007. december 6.