Kvk.IV.37.467/2014/2. számú határozat

Nyomtatóbarát változatNyomtatóbarát változat

KÚRIA

Kvk.IV.37.467/2014/2.szám

A Kúria a személyesen eljáró kérelmezőnek a Nemzeti Választási Bizottság eljárási kötelességének elmulasztása miatt benyújtott kifogása folytán indult nemperes eljárásban - tárgyaláson kívül - meghozta a következő

v é g z é s t :

A Kúria a kérelmező bírósági felülvizsgálati kérelmét érdemi vizsgálat nélkül elutasítja.

Kötelezi a kérelmezőt, hogy fizessen meg az államnak – külön felhívásra – 1.000 (azaz egyezer) forint mérsékelt eljárási illetéket.

A végzés ellen további jogorvoslatnak helye nincs.

I n d o k o l á s

A kérelmező 2014. április 3-án elektronikus levélben 12 kifogást terjesztett elő a Nemzeti Választási Bizottságnál (NVB).
A kérelmező a Kúria előtt 2014. április 7-én, elektronikus levélben benyújtott kifogásában azt sérelmezte, hogy az NVB a kifogásokat az előírt három napon belül nem bírálta el. Erre figyelemmel kérte a mulasztásban megnyilvánuló törvénysértés megállapítását és az NVB soron kívüli eljárásra utasítását a választási eljárásról szóló 2013. évi XXXVI. törvény (a továbbiakban: Ve.) 242. § (2) bekezdése alapján. A kérelmező Kúriára benyújtott kifogását saját kezű aláírás és jogi képviselő nélkül terjesztette elő. A beadványban nincs utalás arra sem, hogy a kérelmező jogi szakvizsgával rendelkezne.

A kérelmező bírósági felülvizsgálati kérelme érdemi vizsgálatra nem alkalmas.

A Kúria következetes ítélkezési gyakorlata értelmében a választási szerv hallgatása miatti jogorvoslati eljárás sajátos bírósági felülvizsgálati eljárás, melyre a Ve. 228. § (2) bekezdés szerinti, a bírósági felülvizsgálati kérelem elbírálására vonatkozó szabályokat kell megfelelően alkalmazni.

A Ve. 224. § (5) bekezdése értelmében „[a] bírósági felülvizsgálati eljárásban az ügyvédi képviselet kötelező. A jogi szakvizsgával rendelkező személy - a szakvizsga-bizonyítvány egyszerű másolatának csatolásával - saját ügyében ügyvédi képviselet nélkül is eljárhat.”

A kérelmező elektronikusan benyújtott felülvizsgálati kérelméhez nem csatolt sem jogi képviselőnek adott meghatalmazást, sem szakvizsga-bizonyítványt, amely azt igazolná, hogy ügyében ügyvédi képviselet nélkül, személyesen eljárhatna.

A Ve. 231. § (2) bekezdése értelmében „[a] bírósági felülvizsgálati kérelmet érdemi vizsgálat nélkül el kell utasítani továbbá, ha a 224. § (5) bekezdésében foglalt rendelkezés megsértésével nyújtják be.”

Mivel a Kúria megállapította, hogy a kérelmező  felülvizsgálati kérelmét jogi képviselet nélkül nyújtotta be, ezért a felülvizsgálati kérelmet érdemi vizsgálat nélkül elutasította.

Az eljárás illetékének mértékét az illetékekről szóló 1990. évi XCIII. törvény 43.§ (7) bekezdése, 58.§ (1) bekezdés f) pontja határozza meg. A Kúria a 6/1986.(VI.26.) IM rendelet 13.§ (2) bekezdése alapján kötelezte a mérsékelt illeték viselésére.

A Kúria határozata ellen a Ve. 232.§ (5) bekezdése a további jogorvoslatot kizárja.

Budapest, 2014. április 10.

Dr. Kozma György sk. a tanács elnöke,
Dr. Hörcherné Dr. Marosi Ildikó sk. előadó bíró,
Dr. Balogh Zsolt sk. bíró