Kvk.IV.37.301/2006/2. számú határozat

Nyomtatóbarát változatA MAGYAR KÖZTÁRSASÁG LEGFELSŐBB BÍRÓSÁGAKvk.IV.37.301/2006/2.szám
A Magyar Köztársaság Legfelsőbb Bírósága a dr. T. B. ügyvéd által képviselt M. B. kérelmezőnek az Országos Választási Bizottság (1450 Budapest Pf. 81.) 300/2006. (V.9.) határozata ellen benyújtott bírósági felülvizsgálati kérelme elbírálása során az alulírott napon - tárgyaláson kívül - meghozta az alábbi

v é g z é s t :A Legfelsőbb Bíróság az Országos Választási Bizottság (a továbbiakban: OVB) 300/2006. (V. 9.) határozatát helybenhagyja.


A végzés ellen további felülvizsgálatnak nincs helye.

I n d o k o l á sAz OVB a 2006. május 9-én kelt 300/2006. számú határozatával - a határozat mellékletét képező jegyzőkönyv szerint - megállapította, hogy az egyes országos listák hány mandátumra jogosultak, és a mandátumra jogosult országos listákról mely jelöltek jutottak mandátumhoz.

A határozat indokolása szerint a választási eljárásról szóló többször módosított 1997. évi C. törvény (a továbbiakban Ve.) 98. § (5) bekezdése alapján az OVB az egyéni választókerületi és a területi választási bizottságok jegyzőkönyvei alapján, azok beérkezését követően összesíti az egyéni választókerületi jelöltekre és a listákra leadott töredékszavazatokat, és megállapítja, hogy ezek alapján az országos listák jelöltjei közül kik jutottak mandátumhoz.

Az országos listás mandátumszámítás, valamint az országos listán mandátumhoz jutó jelöltek felsorolását a határozat mellékletét képező jegyzőkönyv tartalmazza.


Az OVB határozata ellen a kérelmező bírósági felülvizsgálat iránti kérelmet nyújtott be, amelyben annak megváltoztatását kérte oly módon, hogy a FIDESZ-KDNP egyéni töredékszavazatainak száma 1.237.822 összegre változzon. Arra hivatkozott, hogy az OVB határozata sérti az országgyűlési képviselők választásáról szóló 1989. évi XXXIV. törvény (továbbiakban: Vt.) 9. § (1), (2) és (3) bekezdését. Előadta, hogy a FIDESZ-KDNP és az MDF Nógrád megye 2. számú és Pest megye 4. számú választókerületben közös egyéni választókerületi jelöltet állított. A FIDESZ-KDNP-MDF közös egyéni választókerületi jelölt Nógrád megye 2. számú választókerületében 11158 egyéni töredékszavazatot, míg Pest megye 4. számú választókerületében 22951 egyéni töredékszavazatot, összesen 34109 egyéni töredékszavazatot kapott. Ennek alapján tehát az MDF egyéni töredékszavazatainak számához (kerekítési kedvezménnyel) 17055 szavazatot, míg a FIDESZ-KDNP közös egyéni töredékszavazataihoz 17054 szavazatot kell hozzáadni. Kifejtette, hogy az OVB határozat és a Kimutatás adatai szerint az MDF egyéni töredékszavazataihoz a fenti 17055 szavazatot hozzáadták, a FIDESZ-KDNP egyéni töredékszavazataihoz viszont a 17054 szavazatot nem. Az OVB határozata a FIDESZ és KDNP egyéni töredékszavazatok kiszámítása tekintetében hibás, ezért a Vt. 9. §-ába ütközik.


A felülvizsgálati kérelem nem alapos.


A Vt. 9. § (1) bekezdése értelmében az országos listákon a jelöltek az országosan összesített töredékszavazatok arányában, a bejelentés sorrendjében jutnak mandátumhoz. Töredékszavazatnak minősülnek:

a) egyéni választókerületben a választás első érvényes fordulójában az olyan pártjelöltekre leadott szavazatok, amelyekkel a választás egyik fordulójában sem szereztek mandátumot;

b) területi választókerületben - a választás érvényes fordulójában - a listákra leadott olyan szavazatok, amelyek mandátum megszerzéséhez nem voltak elegendőek, illetőleg amelyek mandátum megszerzéséhez felhasznált szavazatszámot meghaladták.


A (2) bekezdés szerint az egyéni választókerületi jelölt és a területi lista töredékszavazatai felkerülnek:

a) arra az országos listára, amelyet a jelöltet, illetőleg a listát állító párt állított,

b) arra a kapcsolt országos listára, amely kapcsolásban a jelöltet, illetőleg a listát állító párt országos listája részt vesz.


A (3) bekezdés kimondja, hogy a közös egyéni választókerületi jelölt és a közös területi lista töredékszavazatai az érintett pártok által - országosan egységesen - előzetesen meghatározott arányban kerülnek fel a közös jelöltet, illetőleg a közös listát állító pártok (2) bekezdés szerinti országos listáira. A pártok eltérő rendelkezése hiányában a töredékszavazatok felkerülnek:

a) arra a közös országos listára, amelyet a jelöltet, illetőleg a listát állító pártok indítottak,

b) arra a kapcsolt országos listára, amely kapcsolásban a jelöltet, illetőleg a listát állító pártok közös országos listája részt vesz.


A Vt. tehát pontosan előírja, mi minősül töredékszavazatnak a Ve. 98. § (5) bekezdés alapján pedig az OVB az egyéni választókerületi és a területi választási bizottságok jegyzőkönyvei alapján azok beérkezését követően összesíti az egyéni választókerületi jelöltekre és a listákra leadott töredékszavazatokat, és megállapítja, hogy ezek alapján az országos listák jelöltjei közül kik jutottak mandátumhoz.


A Legfelsőbb Bíróság megállapította, hogy az OVB a felülvizsgált határozatában a Vt. 9. § (1) (2), (3) bekezdése alapján számította ki a töredékszavazatokat, és a Ve. 98. § (5) bekezdés szerint rendelkezett az országos lista kompenzációs mandátumai kiosztásáról, döntése ezért törvényes volt. A Vt. 9. § (3) bekezdésének rendelkezése ugyanis kizárja annak lehetőségét, hogy akár ilyen tartalmú megállapodás esetén is közös lista részesüljön a töredékszavazatok meghatározott százalékából, az csak egy párt országos listájára kerülhet.


Mindezek alapján a Legfelsőbb Bíróság azt állapította meg, hogy az OVB határozata nem jogszabálysértő, ezért azt a Ve. 84. § (7) bekezdés a) pontja alapján helybenhagyta.


A további jogorvoslatot a Ve. 84. § (10) bekezdése zárja ki.


Budapest, 2006. május 12.


Dr. Buzinkay Zoltán sk. tanácselnök,

Dr. Fekete Ildikó sk. előadó bíró,

Dr. Darák Péter sk. bíró