Kvk.IV.37.300/2006/2. számú határozat

Nyomtatóbarát változatA MAGYAR KÖZTÁRSASÁG LEGFELSŐBB BÍRÓSÁGAKvk.IV.37.300/2006/2.szám
A Magyar Köztársaság Legfelsőbb Bírósága a dr. M-T. Á. kérelmezőnek az Országos Választási Bizottság (1450 Budapest Pf. 81.) 300/2006. (V. 9.) számú határozatának bírósági felülvizsgálati kérelme tárgyában az alulírott napon nemperes eljárásban meghozta az alábbi

v é g z é s t :A Legfelsőbb Bíróság az Országos Választási Bizottság 300/2006. (V. 9.) számú határozatát helybenhagyja.


Ez ellen a végzés ellen további jogorvoslatnak nincs helye.

I n d o k o l á sAz Országos Választási Bizottság (a továbbiakban: OVB) 300/2006. (V. 9.) számú határozatában megállapította, hogy az egyes országos listák hány mandátumra jogosultak, és a mandátumra jogosult országos listákról mely jelöltek jutottak mandátumhoz. A konkrét adatokat a határozat mellékletét képező jegyzőkönyv tartalmazza. A határozat indokolásából kitűnik, hogy az OVB a mandátumra jogosultak személyét az egyéni választókerületi és a területi választási bizottságok jegyzőkönyvei alapján a választási eljárásról szóló 1997. évi C. törvény (továbbiakban: Ve.) 98. § (5) bekezdésére figyelemmel állapította meg. A határozat alapjául az országgyűlési képviselők választásáról szóló 1989. évi XXXIV. törvény (továbbiakban: Vt.) 9. §-át jelölte meg.


Az OVB határozatával szemben a kérelmező bírósági felülvizsgálati kérelmet terjesztett elő, amelyben a jegyzőkönyvben feltüntetett, a FIDESZ-KDNP listát megillető töredékszavazatok számának megváltoztatását kérte. Előadta, hogy az MDF és a FIDESZ-KDNP két jelölőszervezet közös képviselőjelölteket indítottak, és megállapodtak abban, hogy a két jelöltre leadott szavazatok esetleges töredékszavazatként történő megoszlása 50-50 %-ban illeti meg az MDF és a FIDESZ-KDNP listáját. Az OVB azonban – a mellékletet képező jegyzőkönyv tanúsága szerint – nem vette figyelembe az MDF és FIDESZ-KDNP közös jelöltjeire leadott töredékszavazat felét, 17054 db szavazatot a FIDESZ-KDNP közös országos listájának töredékszavazatai között. Álláspontja szerint az OVB tévesen értelmezi a Vt. 9. § (3) bekezdésében foglaltakat, mert a töredékszavazatok a közös listára is feljuthatnak. A Ve. több helyütt a párt szinonimájaként használja a közös lista fogalmát. Utalt arra is, hogy a töredékszavazatok megosztására vonatkozó megállapodásról az OVB-t tájékoztatták, amelynek részéről visszajelzés nem érkezett. Utalt arra, hogy a Ve. 49. § (2) bekezdése és a Vt. 9. § (5) bekezdése a kérelmezői jogértelmezést támasztja alá.


A felülvizsgálati kérelem nem alapos.


A Vt. 9. § (1) bekezdése értelmében az országos listákon a jelöltek az országosan összesített töredékszavazatok arányában, a bejelentés sorrendjében jutnak mandátumhoz. Töredékszavazatnak minősülnek:

a) egyéni választókerületben a választás első érvényes fordulójában az olyan pártjelöltekre leadott szavazatok, amelyekkel a választás egyik fordulójában sem szereztek mandátumot;

b) területi választókerületben - a választás érvényes fordulójában - a listákra leadott olyan szavazatok, amelyek mandátum megszerzéséhez nem voltak elegendőek, illetőleg amelyek mandátum megszerzéséhez felhasznált szavazatszámot meghaladták.


A (2) bekezdés szerint az egyéni választókerületi jelölt és a területi lista töredékszavazatai felkerülnek:

a) arra az országos listára, amelyet a jelöltet, illetőleg a listát állító párt állított,

b) arra a kapcsolt országos listára, amely kapcsolásban a jelöltet, illetőleg a listát állító párt országos listája részt vesz.


A (3) bekezdés kimondja, hogy a közös egyéni választókerületi jelölt és a közös területi lista töredékszavazatai az érintett pártok által - országosan egységesen - előzetesen meghatározott arányban kerülnek fel a közös jelöltet, illetőleg a közös listát állító pártok (2) bekezdés szerinti országos listáira. A pártok eltérő rendelkezése hiányában a töredékszavazatok felkerülnek:

a) arra a közös országos listára, amelyet a jelöltet, illetőleg a listát állító pártok indítottak,

b) arra a kapcsolt országos listára, amely kapcsolásban a jelöltet, illetőleg a listát állító pártok közös országos listája részt vesz.


A Ve. 98. § (5) bekezdés alapján az OVB az egyéni választókerületi és a területi választási bizottságok jegyzőkönyvei alapján azok beérkezését követően összesíti az egyéni választókerületi jelöltekre és a listákra leadott töredékszavazatokat, és megállapítja, hogy ezek alapján az országos listák jelöltjei közül kik jutottak mandátumhoz.


A Legfelsőbb Bíróság megállapította, hogy az OVB a felülvizsgált határozatában a Vt. 9. § (1) (2), (3) bekezdése alapján számította ki a töredékszavazatokat, és a Ve. 98. § (5) bekezdés szerint rendelkezett az országos lista kompenzációs mandátumai kiosztásáról. A Vt. 9. § (3) bekezdésének rendelkezése kizárja annak lehetőségét, hogy akár ilyen tartalmú megállapodás esetén is közös lista részesüljön a töredékszavazatok meghatározott százalékából, az csak egy párt országos listájára kerülhet. A Vt. 9. § (3) bekezdésének szóhasználata értelmében „töredékszavazatok csak a … pártok … országos listáira” kerülhetnek fel.


Mindezek alapján a Legfelsőbb Bíróság azt állapította meg, hogy az OVB határozata nem jogszabálysértő, ezért azt a Ve. 84. § (7) bekezdés a) pontja alapján helybenhagyta.


A további jogorvoslatot a Ve. 84. § (10) bekezdése zárja ki.


Budapest, 2006. május 12.


Dr. Buzinkay Zoltán sk. tanácselnök,

Dr. Darák Péter sk. előadó bíró,

Dr. Fekete Ildikó sk. bíró