Kvk.IV.37.250/2006/2. számú határozat

Nyomtatóbarát változatA MAGYAR KÖZTÁRSASÁG LEGFELSŐBB BÍRÓSÁGAKvk.IV.37.250/2006/2.szám
A Magyar Köztársaság Legfelsőbb Bírósága az Ny. Zs. kérelmezőnek, az Országos Választási Bizottság 235/2006/IV.21./ számú határozata ellen benyújtott bírósági felülvizsgálati kérelme tárgyában az alulírott napon nemperes eljárásban meghozta az alábbi

v é g z é s t :A Legfelsőbb Bíróság az Országos Választási Bizottság 235/2006./IV.21./ számú határozatát megváltoztatja és Szigetvári Viktor kifogását elutasítja.


E végzés ellen további jogorvoslatnak nincs helye.

I n d o k o l á sSzigetvári Viktor, mint a Magyar Szocialista Párt képviselője 2006. április 21. napján kifogást nyújtott be az Országos Választási Bizottsághoz /a továbbiakban: OVB/, amelyben sérelmezte, hogy dr.Deutsch-Für Tamás, dr.Balsai István és dr.Kupper András 2006. április 19., illetve 20. napján sajtótájékoztatón, valamint közleményben választási visszaélésről, és tömeges választási csalással vádolta a Magyar Szocialista Pártot. Ugyanis - állításuk szerint - a Választási Iroda második fordulóról szóló értesítést a Magyar Szocialista Párt szavazólap-mintát is tartalmazó szórólapjába hajtották bele, és az egész csomag egy borítékban kerülve jutott el a postaládákba. Szigetvári Viktor vitatta a fentieket, állítva, hogy azt a Magyar Posta szóvivője, az Országos Választási Iroda vezetője, valamint választópolgárok is cáfolták. Hivatkozott arra, hogy az említett szavazólap-mintát jogszerűen állították elő és terjesztették, az plakátnak minősül, és jól láthatóan szerepel rajta a "MINTA" felírat, így nem alkalmas a választók megtévesztésére. Ugyanakkor a FIDESZ fenti politikusainak alaptalan vádjai alkalmasak a választói akarat befolyásolására, ami a választási eljárásról szóló 1997. évi C. törvény /a továbbiakban: Ve./ 3. § a/ és d/ pontjába foglalt alapelveibe ütközik.


Az OVB határozatában a kifogásnak helyt adott, és megállapította, hogy dr.Deutsch-Für Tamás országgyűlési képviselőjelölt a FIDESZ-NPSZ kommunikációs vezetője a 2006. április 20. napján Budapesten tartott sajtótájékoztatóján, dr.Balsai István országgyűlési képviselőjelölt a 2006. április 19. napján Budapesten tartott sajtótájékoztatóján, valamint a dr.Kupper András országgyűlési képviselőjelölt a 2006. április 19. napján kibocsátott közleményében megsértette a Ve. 3. §-ának a/ és b/ pontjában foglalt, a választás tisztaságának megóvására, valamint a jóhiszemű és rendeltetésszerű joggyakorlására vonatkozó alapelveket, és a jogszabálysértőket eltiltotta a további jogszabálysértéstől. A határozat indokolása szerint a kifogásolt szórólap nem az országgyűlési képviselőválasztás második fordulója során alkalmazott szavazólap, vagy annak hivatalos mintája, hanem olyan kampányanyag, amely a hivatalos szavazólap egyes formai elemeit, részleteit használja fel a jelölőszervezet jelöltjének népszerűsítése céljából. A szórólap, mind annak kiadóját, mind a készítésért felelős jelölőszervezetet egyértelműen és világosan megjelöli, ezért a választópolgárok megtévesztésére a hivatalos szavazólappal való részleges hasonlósága ellenére sem alkalmas. Az OVB hangsúlyozta, hogy a kampányanyagnak még a hivatalos értesítéssel való egyidejű kézbesítése sem idézhette elő a választópolgárok megtévesztését, ezért dr.Deutsch-Für Tamás és dr.Kupper András alaptalanul állította, hogy az MSZP jelölőszervezetként választási csalást, illetőleg dr.Balsai István szerint választási visszaélést követett el. Álláspontja szerint a választási kampányban résztvevő másik jelölőszervezet bűncselekménnyel való kellő alapnélküli vádolása megsérti a Ve. választás tisztaságának megóvására, és a jóhiszemű és rendeltetésszerű joggyakorlásra vonatkozó alapelveit.


Az OVB határozatával szemben Ny. Zs. terjesztett elő bírósági felülvizsgálati kérelmet, amelyben annak megváltoztatását és a kifogás elutasítását kérte. Álláspontja szerint a közös borítékban történő kézbesítést a Budapest 02-es számú Országos Egyéni Választókerületi Választási Bizottság /a továbbiakban: OEVB/ 45/2006/IV.20./ számú határozata igazolja a hivatalos értesítő MSZP kampányanyagban való elhelyezésével történő kézbesítésének jogszabálysértő voltát a Budapest 32-es számú OEVB 37/2006./IV.20./ számú határozata megállapította, ezért az OVB határozata ténybelileg megalapozatlan. Utalt továbbá a Nógrád Megyei 07-es számú OEVB 30/2006./IV.20./ számú határozatára, valamint a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei 10-es számú OEVB 26/2006./IV.20./ számú határozatára, továbbá a Budapest 02-es számú OEVB 45/2006./IV.20./ számú, és Budapest 32-es számú OEVB 37/2006./IV.20./ számú határozatára, mint amelyek a kizárólag a párt helyi jelöltjét feltüntető szórólap jogsértő jellegét megállapították. Hangsúlyozta, hogy e döntések ismeretében az elmarasztalt személyek fellépését alaptalan vádaskodásnak tekinteni nem lehet. Kifejtette továbbá, hogy az OVB által hivatkozott 224/2006./IV.21./ OVB számú határozat a politikusok nyilatkozattételi időpontjában nem volt ismert, nyilatkozataik a szabad véleménynyilvánítás kategóriáján belül maradtak. Utalt továbbá a Legfelsőbb Bíróság eseti végzésére, és kifejtette, hogy a nyilatkozat alaptalanságának megállapítására kizárólag akkor kerülhet sor, ha büntetőhatóság megállapította miszerint nem történt választási bűncselekmény. Ezzel kapcsolatban közölte, hogy a Budapest 02-es számú OEVB ismeretlen tettes ellen feljelentést is tett. Ugyancsak feljelentést tett dr.Deutsch-Für Tamás a választás rendje elleni bűncselekmény gyanúja miatt. Végül hangsúlyozta, hogy az elmarasztalt politikusoknak minden alapjuk meg volt arra, hogy a nyilatkozat megtételének időpontjában rendelkezésükre álló információk alapján annak a véleményüknek adjanak hangot, hogy az MSZP jelölőszervezetként választási csalást, illetve választási visszaélést követhetett el.


A felülvizsgálati kérelem alapos.


A Ve. 3. §-a értelmében a választási eljárás szabályainak alkalmazása során a választásban érintett résztvevőknek érvényre kell juttatniuk az alábbi alapelveket:


a/ a választás tisztaságának megóvása, a választási csalás megakadályozása,


d/ jóhiszemű és rendeltetésszerű joggyakorlás.


Leszögezi a Legfelsőbb Bíróság, hogy a jelen ügyben a kérelmező az OVB 235/2006./IV.21./ számú határozatát támadta, így a bírósági felülvizsgálati kérelemben hivatkozott 224/2006./IV.21./ számú OVB határozat jogszerűségének felülvizsgálata nem képezhette ezen eljárás tárgyát.


A most felülvizsgált határozatban elmarasztalt személyek a szórólapokkal kapcsolatosan véleményüknek adtak hangot, megjelenési formáját, küldési módját kifogásolták, a választási kampány részeként támadták az ezen kampányfogással élő másik pártot.


Az állítás alaptalansága nem képezte - nem is képezhette az OVB eljárásában - bizonyítás tárgyát, sem a választási visszaélés, sem a választási csalás kapcsán.


A Legfelsőbb Bíróság álláspontja szerint a kifogásolt magatartás vélemény-nyilvánításnak minősült, amelyet az Alkotmány 61. § /1/ bekezdése biztosít, és választási kampány idején sem korlátoz.


Az egyébként igen kiélezett választási kampány utolsó időszakában sajnálatos módon egyik párt részéről sem volt idegen az ilyen, és hasonló szélsőséges megnyilvánulás.


Ez azonban az alapelvi előírások sérelmét nem meríti ki, a választási kampány velejárója, hogy az egyik párt kampányfogásai szélsőséges megnyilvánulást váltanak ki az ellenoldalon álló pártból. Amennyiben ez kimeríti bűncselekmény törvényi tényállását, büntetőeljárás kezdeményezésének van helye. Ennek során nyerhet megállapítást, hogy alaptalan-e a választási csalásra, illetve választási visszaélésre vonatkozó állítás.


Hangsúlyozza a Legfelsőbb Bíróság, hogy az OVB határozatában az alapelvi sérelmekre vonatkozó megállapítást az elmarasztalt személyek nyilatkozatainak értékelése nem támasztotta alá, azok tartalmilag a választási kampány keretében elhangzott - bár kétségtelenül szélsőségesen kemény hangvételű - vélemény-nyilvánításnak minősültek.


Minderre tekintettel a Legfelsőbb Bíróság az OVB határozatát a Ve. 84. § /7/ bekezdés b/ pontja alapján a rendelkező részben foglaltak szerint megváltoztatta, és a kifogást elutasította.


A végzés elleni további jogorvoslatot a Ve. 84. § /10/ bekezdése zárja ki.


Budapest, 2006. április 26.


dr.Buzinkay Zoltán sk. a tanács elnöke,

dr.Darák Péter sk. előadó bíró, dr.Fekete Ildikó sk. bíró