Kvk.IV.37.242/2006/2. számú határozat

Nyomtatóbarát változatA MAGYAR KÖZTÁRSASÁG LEGFELSŐBB BÍRÓSÁGAKvk.IV.37.242/2006/2.szám
A Magyar Köztársaság Legfelsőbb Bírósága a dr. T. T. ügyvéd kérelmezőnek az Országos Választási Bizottság 219/2006. /IV. 14./ számú határozata ellen benyújtott bírósági felülvizsgálati kérelme elbírálása során az alulírott napon - tárgyaláson kívül - meghozta az alábbi

v é g z é s t :


A Legfelsőbb Bíróság a kérelmező felülvizsgálati kérelmét érdemi vizsgálat nélkül elutasítja.

E végzés ellen további felülvizsgálatnak nincs helye.

I n d o k o l á s


J. Gy. 2006. április 12-én kifogást nyújtott be a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Területi Választási Bizottsághoz.
Beadványában kérte a kampánycsend megsértésének megállapítását, arra tekintettel, hogy 2006. április 9-én sms-üzenet érkezett, "Szavazzon a köztársaság jövőjéről, ne hagyja, hogy mások döntsenek Ön helyett!", valamint "Szavazott már? Ha nem, húzzunk bele!" tartalommal.

A Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Területi Választási Bizottság a 22/2006. /IV. 12./ számú határozatával a kifogást elutasította.
Álláspontja szerint az sms-szövegek önmagukban nem alkalmasak a választói akaratnak valamely jelölt, vagy jelölő szervezet irányába történő befolyásolására.
Jelölő szervezethez, vagy jelölthöz a szövegek bizonyíthatóan nem köthetők, az utólag - a küldő szám birtokosáról - beszerzett információk a választópolgárok számára az üzenet elküldése idején nem álltak rendelkezésre.
A jelölthöz, jelölő szervezethez való köthetőség hiányában a cselekmény nem jogellenes.
A szavazásra történő felhívás önmagában akkor sem tekinthető a választási jogszabályokba ütköző kampánysértésnek, ha egyébként a kampánycsend időszakában kerül erre sor.

A határozat ellen J. Gy. fellebbezést nyújtott be, amelynek elbírálása során az Országos Választási Bizottság /a továbbiakban: OVB/ a fellebbezésnek részben helyt adott, és a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Területi Választási Bizottság 22/2006. /IV. 12./ számú határozatát megváltoztatta; megállapította, hogy a Magyar Szocialista Párt Miskolci Városi Szervezete megsértette a kampánycsendet. A fellebbezésben foglalt egyéb indítványokat az OVB elutasította.

Határozatának indokolásában megállapította az OVB, hogy a kifogásban megjelölt sms-üzenetek tartalma, a "Húzzunk bele!" szlogen használata következtében egyértelműen a Magyar Szocialista Párt jelölő szervezethez köthető. Az üzenet tartalma ennek következtében alkalmas a választói akarat befolyásolására a kampánycsend időszakában.

Az OVB a kifogásban megjelölt - az sms-ek terjesztéséért felelős - telefonszámok ellenőrzését követően megállapította, hogy azok közül legalább egy a Magyar Szocialista Párt Miskolci Városi Szervezetének használatában áll.
A kifogáshoz csatolt bizonyítékok alapján azt is megállapította, hogy a beadványban megjelölt választópolgárok részére a kampánycsend időtartama alatt a választói akarat befolyásolására alkalmas üzenet érkezett, amelynek elküldéséért a Magyar Szocialista Párt Miskolci Városi Szervezete felelős; erre tekintettel az OVB megállapította a kampánycsend megsértését.
Utalt arra is határozatában, hogy a csekély számú és súlyú bizonyított jogsértés a választás eredményét nem befolyásolta, ezért a választás eredményének megsemmisítésére vonatkozó kérelemnek nem adott helyt, a szavazás megismételtetését nem tartotta indokoltnak.

Az OVB határozata ellen a kérelmező bírósági felülvizsgálat iránti kérelmet nyújtott be, amelyben annak a Magyar Szocialista Párt Miskolci Városi Szervezetének a kampánycsend megsértésére vonatkozó megállapítása tekintetében történő megváltoztatását, és a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Területi Választási Bizottság 22/2006. /IV. 12./ számú határozatának helybenhagyását kérte.
Arra hivatkozott, hogy az sms-szövegek önmagukban nem alkalmasak a választói akarat valamely jelölt, vagy jelölő szervezet irányába történő befolyásolására. Jelölő szervezethez, vagy jelölthöz a szövegek bizonyíthatóan nem köthetők, az utólag - a küldő szám birtokosáról - beszerzett információk a választópolgárok számára az üzenet elküldése idején nem álltak rendelkezésre. Jelölthöz, jelölő szervezethez való köthetőség hiányában a cselekmény nem jogellenes. Az sms-ben hivatkozott szöveg-összefüggés az országgyűlési képviselő-választás első fordulójának előzetes eredménye közlését követően vált közismertté.
Előadta a kérelmező azt is, hogy a kifogás benyújtója által megjelölt három telefonszám egyike - amelyekről az sms-ek vélelmezhetően érkeztek - valóban az MSZP Miskolci Városi Szervezetének telefonszáma, a kifogástevő azonban nem nyújtott be bizonyítékot arra nézve, hogy erről a számról sms-ek valóban érkeztek.

A felülvizsgálati kérelem érdemi elbírálásra alkalmatlan.

A választási eljárásról szóló, többször módosított 1997. évi C. törvény /a továbbiakban: Ve./ 84. § /4/ bekezdése értelmében érdemi vizsgálat nélkül el kell utasítani a bírósági felülvizsgálat iránti kérelmet, ha az elkésett, nem a 83. § /1/ bekezdése szerinti választási bizottsághoz nyújtották be, vagy nem tartalmazza a 83. § /4/ bekezdés a/ és b/ pontjában foglaltakat.

A Ve. 83. § /4/ bekezdés a/ pontja szerint a bírósági felülvizsgálat iránti kérelemnek tartalmaznia kell a kérelem 82. § /2/ bekezdése szerinti jogalapjának megjelölését.

A Ve. 82. § /2/ bekezdése akként rendelkezik, hogy bírósági felülvizsgálat iránti kérelmet lehet benyújtani
a/ jogszabálysértésre hivatkozással, illetve
b/ a választási bizottság mérlegelési jogkörben hozott határozata ellen.

A Legfelsőbb Bíróság a felülvizsgálati kérelem tartalmi vizsgálata alapján megállapította, hogy abban a kérelmező nem jelölte meg a bírósági felülvizsgálat iránti kérelem jogalapját, jogszabálysértésre nem hivatkozott.

Erre való tekintettel a felülvizsgálati kérelem érdemi elbírálásának nem volt helye, így azt a Legfelsőbb Bíróság a Ve. 84. § /4/ bekezdése alapján érdemi vizsgálat nélkül elutasította.

A végzés elleni további jogorvoslatot a Ve. 84. § /10/ bekezdése zárja ki.

Budapest, 2006. április 19.


Dr. Buzinkay Zoltán sk. tanácselnök,
Dr. Fekete Ildikó sk. előadó bíró,
Dr. Darák Péter sk. bíró