Kvk.IV.37.151/2007/2. számú határozat

Nyomtatóbarát változatA MAGYAR KÖZTÁRSASÁG LEGFELSŐBB BÍRÓSÁGAKvk.IV.37.151/2007/2.szám
A Magyar Köztársaság Legfelsőbb Bírósága az M. és S. Ügyvédi Iroda, képviselő: dr. S. A. I. ügyvéd által képviselt F. F. kérelmezőnek az Országos Választási Bizottság 104/2007. /III. 29./ OVB határozata ellen benyújtott bírósági felülvizsgálati kérelme tárgyában az alulírott napon - tárgyaláson kívül - meghozta az alábbi

v é g z é s t :A Legfelsőbb Bíróság az Országos Választási Bizottság 104/2007. /III. 29./ OVB határozatát helybenhagyja.


E végzés ellen további jogorvoslatnak nincs helye.I n d o k o l á s


F. F. 2007. március 28-án azzal a kérelemmel fordult az Országos Választási Bizottsághoz /a továbbiakban: OVB/, hogy G. I. képviselő megüresedett helyére K. Z-né részére adjon ki mandátumot.

Kérelméhez csatolta G. I-nek az OVB elnökéhez címzett nyilatkozatát, amely szerint 2007. március 27-ével az Országos Cigány Önkormányzatban betöltött mandátumáról visszavonhatatlanul lemond. Egyben kéri bejelentése tudomásulvételét és a szükséges intézkedés megtételét, továbbá meghatalmazza a jelölő szervezet képviselőjét, hogy lemondó nyilatkozatát személyesen juttassa el a szükséges szervekhez azért, hogy a mandátum betöltésre kerüljön.


Az OVB határozatában az országos cigány kisebbségi önkormányzati mandátum kiadását megtagadta. Döntését azzal indokolta, hogy G. I. személyes meghallgatása alapján lemondó nyilatkozatának valódiságával kapcsolatban aggályok merültek fel, ezért nem állapítható meg, hogy az országos cigány kisebbségi önkormányzati mandátum megüresedett, így új mandátum kiadásának sincs helye.

Határozata alapjául a választási eljárásról szóló 1997. évi C. törvény /a továbbiakban: Ve./ 115/U. § /1/ bekezdését jelölte meg.


A határozattal szemben a kérelmező bírósági felülvizsgálati kérelmet terjesztett elő, amelyben annak megváltoztatását, és az Országos Cigány Kisebbségi Önkormányzatban megüresedett mandátum K. Z-né részére történő kiadását kérte.

Álláspontja szerint az OVB nem kérdőjelezhette volna meg a Pp. 196. § /1/ bekezdésének megfelelő lemondó nyilatkozat valódiságát; tévesen értékelte G. I. szóban tett nyilatkozatát, amely a magánokirat tartalmával ellentétben állt.

Az OVB a helyi önkormányzati képviselők jogállásának egyes kérdéseiről szóló 2000. évi XCVI. törvény /a továbbiakban: Jogáll. tv./ 3. § /3/ bekezdésével szemben nem fogadhatta volna el G. I. visszavonó nyilatkozatát.


A felülvizsgálati kérelem nem alapos.


A Ve. 115/U. § /1/ bekezdése szerint, ha a megválasztott képviselő kiesik, helyére a jelölő szervezet a mandátum megüresedésétől számított 30 napon belül jelentheti be a mandátumot szerző jelöltet a területi választási bizottságnál, illetőleg az Országos Választási Bizottságnál.

A Ve. 115/M. §-a értelmében a területi és az országos kisebbségi önkormányzati képviselők választására a Ve. I. fejezet, a II. fejezet - a 7/A. §-a kivételével - az V. fejezet - a 25. § kivételével -, az 51-53. §, az 55-58. §, a 65-71. §, valamint a X. és a XII/A. fejezet rendelkezéseit a jelen fejezetben foglalt eltérésekkel kell megfelelően alkalmazni.

A nemzeti és etnikai kisebbségek jogairól szóló 1993. évi LXXVII. törvény /a továbbiakban: Etn. tv./ 30/K. § (5) bekezdésének b/ pontja szerint a települési kisebbségi önkormányzati képviselő megbízatása megszűnik írásbeli vagy a képviselő-testületi ülés jegyzőkönyvébe foglalt lemondással.

Az Etn. tv. 31. §-a értelmében az országos kisebbségi önkormányzatra e törvénynek a települési kisebbségi önkormányzat jogállására, feladat- és hatáskörére, szerveire vonatkozó 30/A-30/Q. §-át - a 37. § (2) bekezdésében és a 39-39/C. §-ban foglalt eltérésekkel - megfelelően alkalmazni kell.

A 63. § /1/ bekezdése szerint a törvényben nem szabályozott kérdésekben a kisebbségi önkormányzatokra megfelelően alkalmazni kell a helyi önkormányzatokra, helyi önkormányzati képviselőkre, polgármesterekre és helyi önkormányzati társulásokra vonatkozó jogszabályokat.


A Jogáll. tv. 2. § d/ pontja szerint az önkormányzati képviselő megbízatása megszűnik: lemondással.

A Jogáll. tv. 3. § /2/ bekezdése kimondja, hogy az önkormányzati képviselő lemondhat a képviselő-testülethez intézett írásbeli nyilatkozatával is, melyet a polgármesternek, a főpolgármesternek, a közgyűlés elnökének ad át, vagy juttat el.

A Jogáll. tv. 3. § /4/ bekezdés b/ pontja szerint az önkormányzati képviselő megbízatása megszűnik: a lemondás bejelentésének, illetve az írásbeli nyilatkozat átvételének napján.


Az iratokból megállapíthatóan a kérelmező a mandátum kiadására irányuló kérelméhez olyan nyilatkozatot csatolt, amelyet G. I. nem az Országos Cigány Kisebbségi Önkormányzat Közgyűléséhez intézett és nem a közgyűlés elnökének adott át.

A képviselői megbízatás megszűnésének időpontja - írásbeli nyilatkozat esetén - a nyilatkozat átvételének napja.

A nyilatkozatot értelemszerűen a törvény által megjelölt személynek kell átvennie. A más személynek átadott nyilatkozat a megbízatás megszűnésének joghatását nem válthatja ki.

G. I. lemondó nyilatkozata nem a Jogáll. tv. 3. § /2/ bekezdésében előírt testülethez intézett írásbeli nyilatkozat, hanem a lemondás hatályosulása szempontjából illetéktelen OVB elnökének szóló beadvány.


A fentiekre figyelemmel az OVB helyes jogi álláspontra helyezkedett, amikor azt mondta ki, hogy az országos cigány kisebbségi önkormányzati mandátum megüresedése nem állapítható meg, ezért a mandátum kiadásának sincs helye.


A Legfelsőbb Bíróság a Ve. 84. § /7/ bekezdés a/ pontja alapján a megtámadott határozatot - a jogi indokolás megváltoztatásával - helybenhagyta.


A Legfelsőbb Bíróság határozatával szemben a Ve. 84. § /10/ bekezdése értelmében további jogorvoslatnak nincs helye.
Budapest, 2007. április 4.
Dr. Buzinkay Zoltán sk. tanácselnök,

Dr. Darák Péter sk. előadó bíró,

Dr. Fekete Ildikó sk. bíró