Kvk.IV.37.147/2006/2. számú határozat

Nyomtatóbarát változatA MAGYAR KÖZTÁRSASÁG LEGFELSŐBB BÍRÓSÁGAKvk.IV.37.147/2006/2.számA Magyar Köztársaság Legfelsőbb Bírósága a személyesen eljárt dr. T. G. kérelmezőnek az Országos Választási Bizottság 87/2006. /III. 13./ számú határozata ellen benyújtott bírósági felülvizsgálat iránti kérelme tárgyában az alulírott napon - tárgyaláson kívül - meghozta az alábbi

v é g z é s t :A Legfelsőbb Bíróság a kérelmező bírósági felülvizsgálat iránti kérelmét hivatalból elutasítja.


E végzés ellen további jogorvoslatnak nincs helye.

I n d o k o l á sA kérelmező kifogását az Országos Választási Bizottság /a továbbiakban: OVB/ 87/2006. /III. 13./ számú határozatával érdemi vizsgálat nélkül elutasította, hivatkozással arra, hogy a választási eljárásról szóló 1997. évi C. törvény /a továbbiakban: Ve./ 77. § /1/ és /2/ bekezdésében foglaltaknak a kifogás nem felelt meg, ezért érdemi elbírálásra alkalmatlan.


A kérelmező az OVB határozata ellen bírósági felülvizsgálati, költségmentesség engedélyezése és pártfogó ügyvéd kirendelése iránti kérelmet nyújtott be; kérte továbbá az eljárásból a korábbi felülvizsgálati kérelmei elbírálásában részt vett bírák kizárását.


A Magyar Köztársaság Legfelsőbb Bírósága 2006. március 16-án kelt Kk.I.37.148/2006/2. számú végzésével a kérelmezőnek a felülvizsgálati kérelemben megjelölt bírák kizárására irányuló kérelmének teljesítését megtagadta.


A kérelmező felülvizsgálati kérelme érdemi vizsgálatra nem alkalmas.


A Ve. 84. § /1/ bekezdése értelmében a bírósági felülvizsgálati eljárásban az ügyvédi képviselet kötelező.


A Ve. 84. § /3/ bekezdése arról rendelkezik, hogy a bírósági felülvizsgálat iránti kérelemről a bíróság a felterjesztésétől számított 3 napon belül dönt. A pártfogó ügyvéd kirendeléséről és a költségmentesség engedélyezéséről, annak feltételeiről a Pp. 84-88. §-a tartalmaz szabályozást.


A Ve. 84. § /2/ bekezdésében szabályozott nemperes eljárásban a 105/1952. /XII. 28./ MT rendelet 13. §-a alapján a Pp. szabályai csak akkor alkalmazók, amennyiben azok a Ve. szabályaival - annak jellege miatt - összhangban állnak.


A költségmentesség engedélyezése és a pártfogó ügyvéd kirendelése iránti eljárás lefolytatását a Ve. nem teszi lehetővé, mert a Pp. idézett rendelkezései ellentétesek a Ve. eljárási határidőket megállapító szabályaival.


A költségmentesség engedélyezése és a pártfogó ügyvéd szabályszerű kirendelése a bírósági eljárásra és a döntéshozatalra előírt Ve-beli határidők betartását veszélyeztetné, azok túllépésével a bíróság a választási eljárás alapelveit is súlyosan sértő törvénysértést valósítana meg.


Ugyan a kérelmező felülvizsgálati kérelméhez csatolta azt a nyilatkozatot és igazolást jövedelmi és vagyoni viszonyairól, amely költségmentességi kérelme elbírálásának előfeltétele, a Pp. 97-99. §-ában előírt kézbesítési szabályok nem teszik lehetővé pártfogó ügyvéd kirendelése esetén a törvényes eljárási határidő alatt a döntés meghozatalát.


Miután a kérelmező az előírt kötelező ügyvédi képviselet nélkül nyújtotta be kérelmét, pártfogó ügyvéd kirendelésének pedig nincs helye, a Legfelsőbb Bíróság a felülvizsgálati kérelmet a Ve. 84. § /1/ bekezdése alapján hivatalból elutasította.


A döntés következtében nem kerülhetett sor arra sem, hogy a kérelmező a Ve. 84. § /6/ bekezdése alapján éljen szóbeli nyilatkozattételi lehetőségével.


A határozat elleni jogorvoslatot a Ve. 84. § /10/ bekezdése zárja ki.

Budapest, 2006. március 16.