Kvk.IV.37.085/2007/4. számú határozat

Nyomtatóbarát változatA MAGYAR KÖZTÁRSASÁG LEGFELSŐBB BÍRÓSÁGAKvk.IV.37.085/2007/4.szám
A Magyar Köztársaság Legfelsőbb Bírósága a Gy. és B. Ügyvédi Iroda által képviselt "Kijevi Rusz" Magyarországi Ukrán Hagyományőrző Egyesület kérelmezőnek az Országos Választási Bizottság /1051 Budapest, Nádor u. 2./ 76/2006. /II. 12./ számú határozatának bírósági felülvizsgálata tárgyában benyújtott felülvizsgálati kérelmére meghozta az alábbi

v é g z é s t :A Legfelsőbb Bíróság az Országos Választási Bizottság 76/2007. /II. 12./ számú határozatát helybenhagyja.


E végzés ellen további jogorvoslatnak nincs helye.I n d o k o l á s


A "Kijevi Rusz" Magyarországi Ukrán Hagyományőrző Egyesület 2007. február 11-én telefaxon terjesztette elő az országos ukrán kisebbségi választáson állítani kívánt országos listáját; beadványát ugyanezen a napon elektronikus levélként is megküldte az Országos Választási Bizottságnak.


Az Országos Választási Bizottság /a továbbiakban: OVB/ 76/2007. /II. 12./ számú határozatában az országos lista nyilvántartásba vételét megtagadta.

A határozat indokolása szerint a területi és országos kisebbségi önkormányzati képviselők 2007. március 4. napjára kitűzött választása eljárási határidőinek és határnapjainak megállapításáról szóló 11/2006. /XII. 7./ ÖTM rendelet / a továbbiakban: ÖTM r./ szerint a területi és az országos listát legkésőbb 2007. február 6-án 16.00 óráig lehet bejelenteni.


Az OVB megállapította, hogy akkor tekinthető a lista határidőben bejelentettnek, ha az a jogvesztő határidő végéig, azaz a bejelentésre rendelkezésre álló utolsó napon 16.00 óráig a döntésre jogosult választási bizottsághoz megérkezik.


Utalt arra, hogy a választási eljárásról szóló 1997. évi C. törvényben /a továbbiakban: Ve./ meghatározott határidők jogvesztők, azok - ha a törvény másképpen nem rendelkezik - a határidő utolsó napján 16 órakor járnak le, így elmulasztásuk esetén igazolási kérelem előterjesztésének, illetőleg az elmulasztott cselekmény pótlásának helye nincs.


Az OVB határozatával szemben a kérelmező bírósági felülvizsgálati kérelmet terjesztett elő, amelyben annak megváltoztatását és az országos lista nyilvántartásba vételének elrendelését kérte.

Álláspontja szerint az OVB határozatának indokolása hiányos, mert nem tartalmazza, hogy a kérelmező által benyújtott lista és mellékletei 2007. február 6-án Budapestre megérkeztek; a Magyar Posta alkalmazottja azonban ezen a napon meg sem kísérelte a küldemény kézbesítését, amit a csatolt tértivevény és bélyegző-lenyomatok hitelesen bizonyítanak.

Az OVB nem tért ki arra sem, hogy a küldeményt helyesen címezték meg. A Magyar Posta alkalmazottja tévesen küldte vissza "elégtelen címzés" okán.

Álláspontja szerint az OVB határozata azért jogszabálysértő, mert a kérelmező országos listájának nyilvántartásba vétele érdekében szabályosan járt el, mindent megtett annak érdekében, hogy a lista az OVB-hez határidőben megérkezzen.

A lista nyilvántartásba vételének megtagadása jogszerűtlen, mert harmadik személy jogsértő cselekménye miatt sújtja a választókat. Postai alkalmazottak jogszerűtlen eljárása nem hiúsíthat meg jelöltállítást.


A felülvizsgálati kérelem nem alapos.


A Ve. 115/R. §-a szerint a listát legkésőbb a szavazást megelőző 26. napon kell bejelenteni. E rendelkezést pontosítja az ÖTM r. 1. § /1/ bekezdésében oly módon, hogy a területi és az országos listát legkésőbb 2007. február 6-án 16.00 óráig lehet bejelenteni.


A Ve. 115/M. §-a a területi és az országos kisebbségi önkormányzati képviselők választására a Ve. I. fejezetének szabályait rendeli alkalmazni.

A Ve. I. fejezetében található 4. § /3/ bekezdése szerint az e törvényben meghatározott határidők jogvesztők, azok - ha a törvény másképpen nem rendelkezik - a határidő utolsó napján 16.00 órakor járnak le.


Az idézett jogszabályi rendelkezésekre figyelemmel a 2007. február 6-i határidőt jogvesztő határidőnek kell tekinteni, amiből az következik, hogy bármilyen okból mulasztotta el a kérelmező e nap 16.00 órájáig az országos lista benyújtását, azt elkésettnek kell tekinteni, és igazolásnak nincs helye.

Az OVB határozata ezért nem jogszabálysértő abból az okból, hogy a határidő elmulasztásának körülményeit nem tartalmazza.


A kifejtettekre figyelemmel a Legfelsőbb Bíróság a Ve. 115/M. §-a alapján alkalmazandó X. fejezetébe foglalt 84. § /7/ bekezdése alapján az OVB határozatát helybenhagyta.
A Ve. 84. § /10/ bekezdése értelmében a bíróság határozata ellen további jogorvoslatnak nincs helye.

Budapest, 2007. február 16.
Dr. Buzinkay Zoltán sk. tanácselnök,

Dr. Darák Péter sk. előadó bíró,

Dr. Kárpáti Zoltán sk. bíró