Kvk.III.38.031/2016/2. számú határozat

Nyomtatóbarát változatNyomtatóbarát változat

A Kúria
mint felülvizsgálati bíróság
végzése

Az ügy száma:    Kvk.III.38.031./2016/2.

A tanács tagjai:    dr. Kárpáti Zoltán a tanács elnöke
    dr. Fekete Ildikó előadó bíró
    dr. Kovács Ákos bíró

A kérelmező:   

Kérelmezett:    Nemzeti Választási Bizottság

A per tárgya: népszavazási ügyben benyújtot kifogás

A kifogást benyújtó:    a kérelmező

Rendelkező rész

A Kúria a kifogást érdemi vizsgálat nélkül elutasítja.

Kötelezi a kérelmezőt, hogy fizessen meg az államnak – külön felhívásra – 1.000 (egyezer) forint feljegyzett eljárási illetéket.

A végzés ellen további jogorvoslatnak helye nincs.

Indokolás

A felülvizsgálat alapjául szolgáló tényállás

[1] A kérelmező 2016. október 24-én benyújtott kifogásában azt sérelmezte, hogy a Nemzeti Választási Bizottság (továbbiakban: NVB) nem bírálta el a 2016. október 2-án elektronikus úton előterjesztett népszavazási kifogását, amelyet kiegészítve ismételten előterjesztett 2016. október 7-én és október 11-én.

[2] Erre figyelemmel kérte annak megállapítását, hogy az NVB – – a hallgatásával – törvénysértést követett el. Egyben kérte az NVB soron kívüli eljárás lefolytatására való utasítását is a választási eljárásról szóló 2013. évi XXXVI. törvény (a továbbiakban: Ve.) 242.§ (2) bekezdése alapján.

[3] A kérelmező kifogását személyesen, jogi képviselő nélkül terjesztette elő. Beadványa azt sem tartalmazta, hogy jogi szakvizsgával rendelkezne.

A Kúria döntése és jogi indokai

[4] A kérelmező kifogása érdemi vizsgálatra alkalmatlan.

[5] A Kúria álláspontja szerint a választási szerv hallgatása miatti jogorvoslati eljárás egy sajátos bírósági felülvizsgálati eljárás, melyre a bírósági felülvizsgálati kérelem elbírálására vonatkozó szabályokat kell megfelelően alkalmazni. (Kvk.III.37.483/2014/2.szám)

[6] A népszavazás kezdeményezéséről, az európai polgári kezdeményezésről, valamint a népszavazási eljárásról szóló 2013. évi CCXXXVIII. törvény 1. § (1) bekezdése alapján alkalmazandó Ve. 224.§ (5) bekezdése alapján a bírósági felülvizsgálati eljárásban a jogi képviselet kötelező. A jogi szakvizsgával rendelkező személy szakvizsga-bizonyítványa egyszerű másolatának csatolásával –saját ügyében ügyvédi képviselet nélkül is eljárhat.

[7] A Ve. 231. §-ának (2) bekezdése szerint a bírósági felülvizsgálati kérelmet érdemi vizsgálat nélkül el kell utasítani, ha a 224. § (5) bekezdésében foglalt rendelkezés megsértésével nyújtják be.

[8] Tekintettel arra, hogy a kérelmező személyesen járt el, őt nem képviselte ügyvéd, erről szóló meghatalmazást vagy jogi szakvizsga bizonyítványt nem csatolt, a Kúria a kérelmező kifogását a Ve. 231.§ (2) bekezdése alapján érdemi vizsgálat nélkül elutasította.

Záró rész

[9] A Kúria a felülvizsgálati kérelmet a Ve. 229. § (2) bekezdésének megfelelően nemperes eljárásban bírálta el.

[10] A Kúria a közigazgatási nemperes eljárás illetékének mértékét az illetékekről szóló 1990. évi XCIII. törvény 43.§ (7) bekezdése és 58.§ (1) bekezdés f) pontja szerint állapította meg, és az ennek alapján számított mérsékelt eljárási illeték viselésére a 6/1986.(VI.26.) IM rendelet 13.§-ának (2) bekezdése alapján kötelezte a kérelmezőt.

[11] A Kúria határozata ellen a további jogorvoslat lehetőségét a Ve. 232. § (5) bekezdése zárja ki.

Budapest, 2016. október 27.

Dr. Kárpáti Zoltán sk. a tanács elnöke,
Dr. Fekete Ildikó sk. előadó bíró,
Dr. Kovács Ákos sk. bíró