Kvk.III.37.991/2016/2. számú határozat

Nyomtatóbarát változatNyomtatóbarát változat

A Kúria
mint felülvizsgálati bíróság
v é g z é s e

Az ügy száma: Kvk.III.37.991./2016/2.

A tanács tagjai: dr. Kárpáti Zoltán a tanács elnöke
            dr. Fekete Ildikó előadó bíró
            dr. Kovács Ákos bíró

A kérelmező:            

Kérelmezett: Nemzeti Választási Bizottság

A per tárgya: népszavazási ügy

A felülvizsgálati kérelmet benyújtó: a kérelmező

A felülvizsgálni kért jogerős határozat:
    Nemzeti Választási Bizottság
    2016. október 7. napján kelt 143/2016. számú határozata

Rendelkező rész

A Kúria a kérelmező bírósági felülvizsgálat iránti kérelmét érdemi vizsgálat nélkül elutasítja.

Kötelezi a kérelmezőt, hogy fizessen meg az államnak külön felhívásra – 1.000 (azaz egyezer) forint mérsékelt illetéket.

A végzés ellen további jogorvoslatnak helye nincs.

Indokolás

A felülvizsgálat alapjául szolgáló tényállás

[1] A kérelmező 2016. október 3. napján kifogást nyújtott be az MR1 közszolgálati rádió választási kampányműsorai, és a 2016. szeptember 30-án valamint október 2-án elhangzott politikai reklámja miatt.

[2] A Nemzeti Választási Bizottság (a továbbiakban: NVB) 2016. október 7. napján kelt 143/2016. számú határozatával a kifogást érdemi vizsgálat nélkül elutasította.

[3] A kérelmező részére az NVB határozatát elektronikus úton 2016. október 7. napján kézbesítették.

[4] A kérelmező az NVB határozatával szemben személyesen eljárva – 2016. október 17. napján 14:19 perckor elektronikus úton bírósági felülvizsgálati kérelmet terjesztett elő.

A Kúria döntése és jogi indokai

[5] A bírósági felülvizsgálat iránti kérelem érdemi vizsgálatra alkalmatlan.

[6] A népszavazás kezdeményezéséről, az európai polgári kezdeményezésről, valamint a népszavazási eljárásról 2013. évi CCXXXVIII. törvény (a továbbiakban: Nsztv.) 79. §-a alapján az országos népszavazási eljárásban a jogorvoslat benyújtására és elbírálására rendelkezésre álló határidő öt nap.

[7] Az Nsztv. 1. § (1) bekezdése alapján alkalmazandó, a választási eljárásról szóló 2013. évi XXXVI. törvény (a továbbiakban: Ve.) 224.§ (5) bekezdése alapján a felülvizsgálati eljárásban a jogi képviselet kötelező.

[8] A bírósági felülvizsgálati kérelmet érdemi vizsgálat nélkül el kell utasítani a Ve. 231.§ (1) bekezdés b) pontja alapján, ha az elkésett, a Ve. 231.§ (2) bekezdése szerint, ha a fél jogi képviselő nélkül járt el.

[9] A bírósági felülvizsgálati kérelem benyújtására biztosított jogvesztő törvényi határidő 2016. október 12-én 16:00-kor lejárt, ezért a 2016. október 17. napján elektronikus úton előterjesztett bírósági felülvizsgálati kérelem elkésett. A kérelmező jogi képviselő nélkül eljárva nyújtotta be a felülvizsgálati kérelmet, ahhoz a jogi szakvizsga megszerzését igazoló okiratot vagy annak hiteles másolatát sem csatolta.

[10] Mindezek folytán a Kúria a kérelmező bírósági felülvizsgálati kérelmét a Ve. 231. § (1) bekezdés b) pontja és (2) bekezdés alapján érdemi vizsgálat nélkül elutasította. Az elutasításra tekintettel a Kúria érdemben nem vizsgálhatta a jogorvoslati kérelemben foglaltakat.

Záró rész

[11] A Kúria a felülvizsgálati kérelmet a Ve. 229. § (2) bekezdésének megfelelően nemperes eljárásban bírálta el.

[12] A Kúria a közigazgatási nemperes eljárás illetékének mértékét az illetékekről szóló 1990. évi XCIII. törvény 43. § (7) bekezdése és 58. § (1) bekezdés f) pontja szerint állapította meg, és az ennek alapján számított mérsékelt eljárási illeték viselésére a 6/1986.(VI.26.) IM rendelet 13. §-ának (2) bekezdése alapján kötelezte a kérelmezőt.

[13] A Kúria határozata ellen a további jogorvoslat lehetőségét a Ve. 232. § (5) bekezdése zárja ki.

Budapest, 2016. október 19.

Dr. Kárpáti Zoltán sk. a tanács elnöke,
Dr. Fekete Ildikó sk. előadó bíró,
Dr. Kovács Ákos sk. bíró