Kvk.III.37.980/2016/2. számú határozat

Nyomtatóbarát változatNyomtatóbarát változat

A Kúria
végzése

Az ügy száma: Kvk.III.37.980/2016/2.

A tanács tagjai: dr. Kovács András a tanács elnöke
            dr. Kovács Ákos előadó bíró
            dr. Fekete Ildikó bíró

A kérelmező: (...)

Kérelmezett: Nemzeti Választási Bizottság

A per tárgya: népszavazási ügy

A felülvizsgálati kérelmet benyújtó: a kérelmező

A felülvizsgálni kért jogerős határozat: Nemzeti Választási Bizottság 2016. október 7. napján kelt 145/2016. számú határozata

Rendelkező rész

A Kúria a kérelmező bírósági felülvizsgálat iránti kérelmét érdemi vizsgálat nélkül elutasítja.

Kötelezi a kérelmezőt, hogy fizessen meg az államnak külön felhívásra – 1.000 (azaz egyezer) forint mérsékelt illetéket.

A végzés ellen további jogorvoslatnak helye nincs.

Indokolás

A felülvizsgálat alapjául szolgáló tényállás

[1] A kérelmező 2016. október 3. napján kifogást nyújtott be a Budapest Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzatának kampánytevékenysége miatt.

[2] A Nemzeti Választási Bizottság (a továbbiakban: NVB) 2016. október 7. napján kelt 145/2016. számú határozatával a kifogást érdemi vizsgálat nélkül elutasította.

[3] A kérelmező részére az NVB határozatát elektronikus úton 2016. október 7. napján kézbesítették.

[4] A kérelmező az NVB határozatával szemben személyesen eljárva – 2016. október 17. napján 14:19 perckor elektronikus úton bírósági felülvizsgálati kérelmet terjesztett elő.

A Kúria döntése és jogi indokai

[5] A bírósági felülvizsgálat iránti kérelem érdemi vizsgálatra alkalmatlan.

[6] A népszavazás kezdeményezéséről, az európai polgári kezdeményezésről, valamint a népszavazási eljárásról 2013. évi CCXXXVIII. törvény (a továbbiakban: Nsztv.) 79. §-a alapján az országos népszavazási eljárásban a jogorvoslat benyújtására és elbírálására rendelkezésre álló határidő öt nap.

[7] Az Nsztv. 1. § (1) bekezdése alapján alkalmazandó a választási eljárásról szóló 2013. évi XXXVI. törvény (a továbbiakban: Ve.) 224.§ (5) bekezdése alapján a felülvizsgálati eljárásban a jogi képviselet kötelező.

[8] A bírósági felülvizsgálati kérelmet érdemi vizsgálat nélkül el kell utasítani a Ve. 231.§ (1) bekezdés b) pontja alapján, ha az elkésett, a Ve. 231.§ (2) bekezdése szerint, ha a fél jogi képviselő nélkül járt el.

[9] A bírósági felülvizsgálati kérelem benyújtására biztosított jogvesztő törvényi határidő 2016. október 12-én 16:00-kor lejárt, ezért a 2016. október 17. napján elektronikus úton előterjesztett bírósági felülvizsgálati kérelem elkésett. A kérelmező jogi képviselő nélkül eljárva nyújtotta be a felülvizsgálati kérelmet, ahhoz a jogi szakvizsga megszerzését igazoló okiratot vagy annak hiteles másolatát sem csatolta.

[10] Mindezek folytán a Kúria a kérelmező bírósági felülvizsgálati kérelmét a Ve. 231. § (1) bekezdés b) pontja és (2) bekezdés alapján érdemi vizsgálat nélkül elutasította. Az elutasításra tekintettel a Kúria érdemben nem vizsgálhatta a jogorvoslati kérelemben foglaltakat.

Záró rész

[11] A Kúria a felülvizsgálati kérelmet a Ve. 229. § (2) bekezdésének megfelelően nemperes eljárásban bírálta el.

[12] A Kúria a közigazgatási nemperes eljárás illetékének mértékét az illetékekről szóló 1990. évi XCIII. törvény 43.§ (7) bekezdése és 58.§ (1) bekezdés f) pontja szerint állapította meg, és az ennek alapján számított mérsékelt eljárási illeték viselésére a 6/1986.(VI.26.) IM rendelet 13.§-ának (2) bekezdése alapján kötelezte a kérelmezőt.

[13] A Kúria határozata ellen a további jogorvoslat lehetőségét a Ve. 232. § (5) bekezdése zárja ki.

Budapest, 2016. október 19.

Dr. Kovács András s.k. a tanács elnöke,
Dr. Kovács Ákos s.k. előadó bíró,
Dr. Fekete Ildikó s.k. bíró