Kvk.III.37.495/2006/2. számú határozat

Nyomtatóbarát változatA MAGYAR KÖZTÁRSASÁG LEGFELSŐBB BÍRÓSÁGAKvk.III.37.495/2006/2.szám
A Magyar Köztársaság Legfelsőbb Bírósága dr.K. I. ügyvéd által képviselt K. K. kérelmezőnek az Országos Választási Bizottság 538/2006.(X.10.) számú határozata ellen benyújtott bíróság felülvizsgálat iránti kérelme tárgyában az alulírott napon - tárgyaláson kívül - meghozta az alábbi

v é g z é s t :A Legfelsőbb Bíróság az Országos Választási Bizottság 538/2006.(X.10.) számú határozatát helybenhagyja.


Ez ellen a végzés ellen további jogorvoslatnak nincs helye.I n d o k o l á s


A kérelmező a Pest Megyei Területi Választási Bizottsághoz benyújtott kifogásában sérelmezte, hogy Ráckevén olyan választási szerv hozott döntéseket, melynek tagjait nem a képviselő-testület választotta meg. A ráckevei önkormányzat képviselő-testülete a 13/1999.(IV.28.) számú rendelet (az SZMSZ) alkalmazásával alakult meg, azonban a rendelet nem került kihirdetésre a hivatalos lapban, így Ráckeve Városnak nincs törvényesen megalakult képviselő-testülete, amely a helyi választási bizottságot megválasztotta volna.
A területi választási bizottság a kifogást határozatával elutasította, amely ellen a kérelmező az Országos Választási Bizottsághoz (a továbbiakban: OVB) fellebbezést nyújtott be.

Az OVB az 538/2006.(X.10.) számú határozatával a területi választási bizottság határozatát helybenhagyta. Határozata indokolásában megállapította, hogy a választási bizottságok hatásköre a választási eljárásra terjed ki. Ennek során az eljáró választási bizottság a választási eljárásról szóló 1997. évi C. törvény (a továbbiakban: Ve.) 23. §-ának /1/ és /2/ bekezdésében foglaltak megvalósulását vizsgálhatja, nem pedig a képviselő-testület működésének törvényességét. Így nem képezheti a választási bizottság eljárásának tárgyát annak vizsgálata, hogy az önkormányzati rendeletek kihirdetésének gyakorlata mindenben megfelel-e az 1990. évi LXV. törvény 16. § /2/ bekezdésében foglaltaknak.


A kérelmező az OVB határozata elleni bírósági felülvizsgálat iránti kérelmében a Ve. 23. §-ának /1/ és /2/ bekezdésének megsértésére alapítottan kérte az OVB határozatának megváltoztatását. Felülvizsgálati kérelme indokolásaként megismételte a kifogásában előadottakat.


A felülvizsgálati kérelem nem alapos.


A Legfelsőbb Bíróság a rendelkezésre álló iratok alapján megállapította, hogy a kérelmező korábban a jelen ügybelivel azonos tartalmú, indokolásában némileg eltérő felülvizsgálati kérelmet nyújtott be az OVB 501/2006.(IX.21.) számú határozata ellen, amelyet a Legfelsőbb Bíróság a Kvk.IV.37.454/2006/2. számú végzésével elbírált, helybenhagyva a támadott OVB határozatot.

A Legfelsőbb Bíróság a hivatkozott határozata indokolásában utalt arra, hogy választási jogorvoslat keretében a Ve. 77. § /1/ bekezdésének megfelelően a választásra irányadó jogszabály, illetőleg a választás és a választási eljárás alapelveinek megsértésére vonatkozó kifogások bírálhatók el. Az önkormányzat működésének törvényességi felülvizsgálata nem tartozik a választási bizottságok hatáskörébe, arra vonatkozóan a Legfelsőbb Bíróság az OVB határozatának felülvizsgálata során sem foglalhat állást. A képviselő-testület megalakulásának, az önkormányzati rendeletek kihirdetésének rendjét törvényi szabályozás rögzíti, annak jogszerűsége azonban a választási eljárásra vonatkozó jogorvoslati eljárások keretében nem vizsgálható.


A Legfelsőbb Bíróság azt is megállapította, hogy a kérelmező jelen felülvizsgálat iránti kérelmében hivatkozott, a Pest Megyei Közigazgatási Hivatal által lefolytatott vizsgálatra figyelemmel sem tudott olyan új tényt, körülményt (bizonyítékot) felhozni, amely alkalmas a Ve. 23. §-ában foglaltak megsértésének megállapítására és az OVB határozatának megváltoztatására.


Mindezek alapján a Legfelsőbb Bíróság az OVB határozatát a Ve. 84. § /7/ bekezdésének a/ pontja alapján helybenhagyta.


A végzés elleni további jogorvoslat lehetőség a Ve. 84. §-ának /10/ bekezdése zárja ki.

Budapest, 2006. október 16.
Dr. Kozma György sk. tanácselnök,

Dr.Kárpáti Zoltán sk. előadó bíró,

Dr.Kurucz Krisztina sk. bíró