Kvk.III.37.474/2007/2. számú határozat

Nyomtatóbarát változatA MAGYAR KÖZTÁRSASÁG LEGFELSŐBB BÍRÓSÁGAKvk.III.37.474/2007/2.szám
A Magyar Köztársaság Legfelsőbb Bírósága a saját ügyében eljáró dr.H. Zs. ügyvéd kérelmezőnek az Országos Választási Bizottság 474/2007.(XII.5.), 475/2007.(XII.5.) és a 476/2007.(XII.5.) számú határozatai ellen benyújtott bírósági felülvizsgálat iránti kérelme tárgyában az alulírott helyen és napon meghozta a következő

v é g z é s t :A Legfelsőbb Bíróság az Országos Választási Bizottság 474/2007.(XII.5.), 475/2007.(XII.5.) és a 476/2007.(XII.5.) számú határozatait helybenhagyja.


Ez ellen a végzés ellen további jogorvoslatnak nincs helye.

I n d o k o l á s


Az Országos Választási Bizottság (a továbbiakban: OVB) 474/2007.(XII.5.) számú határozatával megállapította, hogy a FIDESZ-Magyar Polgári Szövetség és a Kereszténydemokrata Néppárt 254/2007.(VI.25.) OVB határozattal hitelesített országos népszavazási kezdeményezésének - "Egyetért-e Ön azzal, hogy az államilag támogatott felsőfokú tanulmányokat folytató hallgatóknak ne kelljen képzési hozzájárulást fizetniük?" - támogatására összegyűjtött érvényes aláírások száma meghaladja az Alkotmány 28/C. § /2/ bekezdésében az országos népszavazási kezdeményezés érvényességéhez meghatározott számot, így a népszavazási kezdeményezés érvényes. Határozata indokolásában az OVB megállapította, hogy a dr.Orbán Viktor és dr.Semjén Zsolt által képviselt FIDESZ-Magyar Polgári Szövetség és a Kereszténydemokrata Néppárt országos népszavazási kezdeményezését az OVB 2007. június 25-én hitelesítette. Az OVB a 430/2007.(X.24.) OVB határozatával rendelte el az országos népszavazási kezdeményezéshez összegyűjtött aláírások ellenőrzését. Ennek eredményeként az OVB megállapította, hogy a véletlenszerűen kiválasztott 15.940 aláírást tartalmazó minta feldolgozásából nyert adatok alapján legalább 254.759 és legfeljebb 259.859 a minden szempontból megfelelő aláírások száma.


Az OVB a 475/2007.(XII.5.) határozatával megállapította, hogy a FIDESZ-Magyar Polgári Szövetség és a Kereszténydemokrata Néppárt 155/2007.(VI.25.) OVB határozattal hitelesített országos népszavazási kezdeményezésének - "Egyetért-e Ön azzal, hogy a háziorvosi ellátásért, fogászati ellátásért és a járóbeteg szak-ellátásért a jelen kérdésben megtartott népszavazást követő év január 1-jétől ne kelljen vizitdíjat fizetni?" - támogatására összegyűjtött érvényes aláírások száma meghaladja az Alkotmány 28/C. § /2/ bekezdésében az országos népszavazás kezdeményezés érvényességéhez meghatározott számot, így a népszavazási kezdeményezés érvényes. Határozata indokolásában az OVB rögzítette, hogy a dr.Orbán Viktor és dr. Semjén Zsolt által képviselt FIDESZ-Magyar Polgári Szövetség és a Kereszténydemokrata Néppárt országos népszavazási kezdeményezését az OVB 2007. június 25-én hitelesítette. Az OVB 431/2007.(X.24.) határozatával rendelte el az országos népszavazási kezdeményezéshez összegyűjtött aláírások ellenőrzését. Az aláírások ellenőrzésének eredményeként az OVB megállapította, hogy a véletlenszerűen kiválasztott 16.003 aláírást tartalmazó minta feldolgozásából nyert adatok alapján legalább 254.425 és legfeljebb 259.745 a minden szempontból megfelelő aláírások száma.


Az OVB a 476/2007.(XII.5.) számú határozatával megállapította, hogy a FIDESZ-Magyar Polgári Szövetség és a Kereszténydemokrata Néppárt 156/2007.(VI.25.) OVB határozattal hitelesített országos népszavazási kezdeményezésének - "Egyetért-e Ön azzal, hogy a fekvőbeteg-gyógyintézeti ellátásért a jelen kérdésben megtartott népszavazást követő év január 1-jétől ne kelljen kórházi napidíjat fizetni?" - támogatására összegyűjtött érvényes aláírások száma meghaladja az Alkotmány 28/C. § /2/ bekezdésében az országos népszavazási kezdeményezés érvényességéhez meghatározott számot, így a népszavazási kezdeményezés érvényes. Határozata indokolásában az OVB rögzítette, hogy a dr.Orbán Viktor és dr.Semjén Zsolt által képviselt FIDESZ-Magyar Polgári Szövetség és a Kereszténydemokrata Néppárt országos népszavazási kezdeményezését az OVB 2007. június 25-én hitelesítette. Az OVB a 431/2007.(X.24.) határozatával rendelte el az országos népszavazási kezdeményezéshez összegyűjtött aláírások ellenőrzését. Az aláírások ellenőrzésének eredményeként az Országos Választási Bizottság megállapította, hogy a véletlenszerűen kiválasztott 15.982 aláírást tartalmazó minta feldolgozásából nyert adatok alapján legalább 252.852 és legfeljebb 258.130 a minden szempontból megfelelő aláírások száma.


A kérelmező bírósági felülvizsgálat iránti kérelmében kérte az OVB határozatainak megváltoztatását és a jogszabálysértés tényének megállapítását.

Formai kifogásában előadta, hogy az OVB nem bírálta el jelen üggyel kapcsolatban ügyfele által 2007. december 4-én benyújtott beadványát.

Érdemben a kérelmező előadta, hogy nem tartja elégségesnek az OVB által alkalmazott statisztikai és matematikai módszereket, ugyanis alapos kételye ébredt a Klubrádió 2007. november 23. napján elhangzott "Megbeszéljük" című műsora hallatán, melyben beszélgető partnere tájékoztatása szerint ő maga és néhány ismerőse 25 különböző helyen is aláírt aláíró íveket. Hasonló esetek mértékét, számarányát, az aláírások ellenőrzésének ez a módja alkalmatlan feltárni, erre a tételes ellenőrzés lenne hivatott. A csalás gyanúja feltétlen és alapos kivizsgálást indokol és megalapozza a választási eljárásról szóló 1997. évi C. törvény (a továbbiakban: Ve.) 120. § /1/ bekezdésében említett aláírások tételes vizsgálatának szükségességét. Álláspontja szerint a népszavazási kérdés feltevésének jogosultsága kizárólag állampolgári jog, hiszen állampolgári kezdeményezésként definiálja az 1998. évi III. törvény, valamint a Ve. 134., 138., 140. és 149. §-ai. Érdemi vizsgálat lefolytatása nélkül el kellett volna utasítani az OVB-nek a kérdés kezdeményezését, mivel azokat nem az arra jogosultak nyújtották be. Az OVB nem vizsgálta, hogy a benyújtó magánszemélyeknek volt-e a konkrét kérdésfeltevés ügyében legitim felhatalmazásuk az általuk képviselt párttól.

Végül az Alkotmánybíróság 27/2007.(V.17.) AB határozatára hivatkozással előadta, hogy az OVB akkor járt volna el helyesen, ha bevárja a jelenleg az Országgyűlés őszi ülésszakán napirenden szereplő törvénymódosítás eredményét, és eljárását annak befejezéséig felfüggesztette volna.


A felülvizsgálat iránti kérelem nem alapos.


A kérelmező formai kifogását a Legfelsőbb Bíróság érdemben nem bírálhatja el, mivel azzal kapcsolatban bírósági felülvizsgálatra alkalmas OVB határozat nem érkezett.


A Ve. 119. §-ának /1/ bekezdése értelmében az aláírások ellenőrzése az érvényesnek tekinthető aláírások számának statisztikai és matematikai módszerekkel történő megállapítását jelenti a népszavazás-kezdeményezést aláíró választópolgárok adatainak a személyiadat- és lakcímnyilvántartás, továbbá a választójoggal nem rendelkező nagykorú polgárok nyilvántartása adatainak felhasználásával. Ha az alkalmazott statisztikai és matematikai módszer nem valószínűsíti a kellő számú érvényes aláírás meglétét, akkor az aláírások ellenőrzését az aláírások tételes vizsgálatával kell folytatni mindaddig, amíg a kezdeményezés érvényessége vagy érvénytelensége kétséget kizáróan meg nem állapítható.


Nem megalapozott a kérelmezőnek az OVB által alkalmazott statisztikai és matematikai módszerekkel kapcsolatos kifogása. Az Alkotmány 28/C. §-ának /2/ bekezdése értelmében országos népszavazást kell tartani legalább 200.000 választópolgár kezdeményezésére.


Tekintettel arra, hogy mindhárom kérdés esetében a statisztikai és matematikai módszerrel megállapított érvényes aláírások száma több, mint 50.000-rel meghaladta az Alkotmány 28/C. §-ának /2/ bekezdésében előírt 200.000 érvényes aláírást, az OVB jogszabálysértés nélkül határozott arról, hogy a népszavazási kezdeményezések érvényesek.


A kérelmező által említett alacsony számú aláírás nem indokolja a Ve. 119. § /1/ bekezdése által lehetővé tett statisztikai és matematikai módszer mellőzését.


A népszavazási kérdés feltevésének jogosultságával kapcsolatos kérelmezői kifogást a Legfelsőbb Bíróság nem bírálta el, mivel a Ve. 130. §-ának /1/ bekezdése alapján a kérdés hitelesítésével kapcsolatos döntés elleni kifogás elbírálása az Alkotmánybíróság hatáskörébe tartozik.


Mindezek alapján a Legfelsőbb Bíróság az OVB határozatait a Ve. 84. § /7/ bekezdésének a/ pontja alkalmazásával helybenhagyta.


A további jogorvoslatot a Ve. 84. §-ának /10/ bekezdése zárja ki.

Budapest, 2007. december 7.
Dr. Kozma György sk. tanácselnök,

Dr.Kárpáti Zoltán sk.előadó bíró,

Dr.Darák Péter sk. bíró