Kvk.III.37.432/2014/2. számú határozat

Nyomtatóbarát változatNyomtatóbarát változat

A KÚRIA

Kvk.III.37.432/2014/2.szám

A Kúria a (...) elnök által képviselt Magyar Gazdaság Párt (1186 Budapest, Tövishát u. 9.) kérelmezőnek a Nemzeti Választási Bizottság 2014. március 13. napján meghozott 774/2014. számú határozata ellen benyújtott bírósági felülvizsgálat iránti kérelme folytán megindult nemperes eljárásban - tárgyaláson kívül - meghozta az alábbi

végzést:

A Kúria a kérelmező felülvizsgálati kérelmét érdemi vizsgálat nélkül elutasítja.

Kötelezi a kérelmezőt, hogy fizessen meg az államnak – külön felhívásra – 1.000. (egyezer) forint mérsékelt eljárási illetéket.

A végzés ellen további jogorvoslatnak helye nincs.

Indokolás

A Tolna Megye 02. számú Országgyűlési Egyéni Választókerületi Választási Bizottság a 2014. március 6-án meghozott 26/2014.(III.06.) OEVB számú határozatával a kérelmezőként eljáró jelölő szervezetet egy ajánlóív átadási kötelezettségének elmulasztása miatt 50.750 forint bírság megfizetésére kötelezte.

A kérelmező 2014. március 8-án postára adottan fellebbezést nyújtott be a határozat ellen, amely 2014. március 10-én érkezett meg az OEVB-hez. Fellebbezésében a kérelmező nem vitatta a határidő elmulasztását, ugyanakkor egészségügyi okokra hivatkozott és ennek alátámasztására rendőrségi igazolást csatolt.

A Nemzeti Választási Bizottság a fellebbezést érdemi vizsgálat nélkül elutasította tekintettel arra, hogy a fellebbezés elkésett. Határozatának indokaként a választási eljárásról szóló 2013. évi XXXVI. törvény (Ve.) 231.§ (1) bekezdés b) pontját jelölte meg – utalva a Ve. 10.§ (1) és (3) bekezdéseire, valamint a 224.§ (2) bekezdésére.

A kérelmező a Nemzeti Választási Bizottság fenti határozatával szemben – személyesen eljárva – bírósági felülvizsgálati kérelmet terjesztett elő, melyet a Kúria Kvk.II.37.343/2014/2. számú végzésével érdemi vizsgálat nélkül elutasított.

A kérelmező a Nemzeti Választási Bizottság fenti határozata ellen ismételten – személyesen eljárva - bírósági felülvizsgálati kérelmet terjesztett elő.

A kérelmező bírósági felülvizsgálati kérelme érdemi vizsgálatra alkalmatlan.

A Ve. 224.§ (1)-(2) bekezdése alapján a fellebbezést és a bírósági felülvizsgálati kérelmet a megtámadott határozatot hozó választási bizottságnál kell előterjeszteni. A fellebbezést és a bírósági felülvizsgálati kérelmet úgy kell benyújtani, hogy az legkésőbb a megtámadott határozat meghozatalától számított harmadik napon megérkezzen a megtámadott határozatot hozó választási bizottsághoz. A Ve. 224.§ (5) bekezdése alapján a felülvizsgálati eljárásban a jogi képviselet kötelező.

A bírósági felülvizsgálati kérelmet érdemi vizsgálat nélkül el kell utasítani a Ve. 231.§ (1) bekezdés b) pontja alapján, ha az elkésett, a Ve. 231.§ (2) bekezdése szerint, ha a fél jogi képviselő nélkül járt el.

A bírósági felülvizsgálati kérelem benyújtására biztosított törvényi határidő 2014. március 15. napján lejárt, ezért a 2014. március 26. napján elektronikus úton előterjesztett bírósági felülvizsgálati kérelem elkésett. A kérelmező jogi képviselő nélkül eljárva nyújtotta be a felülvizsgálati kérelmet.

Mindezek folytán a Kúria a kérelmező bírósági felülvizsgálati kérelmét a Ve. 231.§ (1) bekezdés b) pontja és (2) bekezdés alapján érdemi vizsgálat nélkül elutasította. Az elutasításra tekintettel a Kúria érdemben nem vizsgálhatta a jogorvoslati kérelemben foglaltakat.

Az eljárás illetékének mértékét az illetékekről szóló 1990. évi XCIII. törvény 43.§ (7) bekezdése, 58.§ (1) bekezdés f) pontja határozza meg. A Kúria a kérelmezőt illetékmentességi nyilatkozat hiányában a 6/1986.(VI.26.) IM rendelet 13.§ (2) bekezdése alapján kötelezte a mérsékelt illeték viselésére.

A Kúria határozata ellen a Ve. 232.§ (5) bekezdése a további jogorvoslatot kizárja.

Budapest, 2014. április 2.

Dr. Kovács András a tanács elnöke,
Dr. Kovács Ákos előadó bíró,
Dr. Sperka Kálmán bíró