Kvk.III.37.430/2014/2. számú határozat

Nyomtatóbarát változatNyomtatóbarát változat

KÚRIA

Kvk.III.37.430/2014/2.szám

A Kúria az elnök által képviselt Magyar Gazdaság Párt  kérelmezőnek a Nemzeti Választási Bizottság 2014. március 11. napján meghozott 627/2014. számú határozata ellen benyújtott bírósági felülvizsgálati kérelme folytán megindult nemperes eljárásban - tárgyaláson kívül - meghozta az alábbi

v é g z é s t :

A Kúria a kérelmező bírósági felülvizsgálati kérelmét érdemi vizsgálat nélkül elutasítja.

Kötelezi a kérelmezőt, hogy fizessen meg az államnak – külön felhívásra – 1.000. (egyezer) forint mérsékelt eljárási illetéket.

A végzés ellen további jogorvoslatnak helye nincs.

I n d o k o l á s

A 09. számú Országgyűlési Egyéni Választókerületi Választási Bizottság a 2014. március 5-én meghozott 44/2014.(III.5.) OEVB számú határozatával a kérelmezőként eljáró jelölő szervezetet az ajánlóívek átadási kötelezettségének elmulasztása miatt 4.060.000 forint bírság megfizetésére kötelezte.

A kérelmező a határozattal szemben fellebbezést nyújtott be.

A Nemzeti Választási Bizottság a 627/2014. számú határozatával a fellebbezést érdemi vizsgálat nélkül elutasította. Határozatának indokaként a választási eljárásról szóló 2013. évi XXXVI. törvény (Ve.) 231.§ (1) bekezdés d) pontját jelölte meg.

A kérelmező a Nemzeti Választási Bizottság fenti határozatával szemben – személyesen eljárva – bírósági felülvizsgálati kérelmet terjesztett elő, melyet a Kúria Kvk.II.37.340/2014/2. számú végzésével érdemi vizsgálat nélkül elutasított.

A kérelmező a Nemzeti Választási Bizottság fenti határozata ellen ismételten – személyesen eljárva - bírósági felülvizsgálati kérelmet terjesztett elő 2014. március 26-án.

A kérelmező bírósági felülvizsgálati kérelme érdemi vizsgálatra alkalmatlan.

A Ve. 224.§ (1)-(2) bekezdése alapján a bírósági felülvizsgálati kérelmet a megtámadott határozatot hozó választási bizottságnál kell előterjeszteni. A bírósági felülvizsgálati kérelmet úgy kell benyújtani, hogy az legkésőbb a megtámadott határozat meghozatalától számított harmadik napon megérkezzen a megtámadott határozatot hozó választási bizottsághoz.
A bírósági felülvizsgálati kérelmet érdemi vizsgálat nélkül el kell utasítani a Ve. 231.§ (1) bekezdés b) pontja alapján, ha az elkésett.

A bírósági felülvizsgálati kérelem benyújtására biztosított törvényi határidő 2014. március 14. napján lejárt, ezért a 2014. március 26. napján elektronikus úton előterjesztett bírósági felülvizsgálati kérelem elkésett.

A Ve. 224.§ (5) bekezdése alapján a felülvizsgálati eljárásban a jogi képviselet kötelező, ha a fél jogi képviselő nélkül jár el, a Ve. 231.§ (2) bekezdése szerint   a bírósági felülvizsgálati kérelmet szintén érdemi vizsgálat nélkül el kell utasítani.   A kérelmező jogi képviselő nélkül eljárva nyújtotta be a felülvizsgálati kérelmet, ezért ez okból sem lenne a bírósági felülvizsgálati kérelme érdemben elbírálható.

Mindezek folytán a Kúria a kérelmező bírósági felülvizsgálati kérelmét a Ve. 231.§ (1) bekezdés b) pontja és (2) bekezdés alapján érdemi vizsgálat nélkül elutasította. Az elutasításra tekintettel a Kúria érdemben nem vizsgálhatta a jogorvoslati kérelemben foglaltakat.

Az eljárás illetékének mértékét az illetékekről szóló 1990. évi XCIII. törvény 43.§ (7) bekezdése, 58.§ (1) bekezdés f) pontja határozza meg. A Kúria a kérelmezőt illetékmentességi nyilatkozat hiányában a 6/1986.(VI.26.) IM rendelet 13.§ (2) bekezdése alapján mérsékelt illeték viselésére kötelezte.

A Kúria határozata ellen a Ve. 232.§ (5) bekezdése a további jogorvoslatot kizárja.

Budapest, 2014. április 2.

Dr. Sperka Kálmán a tanács elnöke,
Dr. Sugár Tamás előadó bíró,
Dr. Kárpáti Zoltán bíró